Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy psychologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 410-FS1-1PPH
Kod Erasmus / ISCED: 08.151 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy psychologii
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: 3L stac. I st. studia filozofii i etyki-przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zapoznanie się z podstawową wiedzą z zakresu psychologii jako nauki zajmującej się sferą psychiczną człowieka.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Pełny opis:

Przedmiot obowiązkowy

Rok studiów pierwszy /semestr II

Wykład - 15 godz.

Ćwiczenia -15 godz.

Punkty ECTS-4

Wymagania wstępne: bez wymagań wstępnych

Metody dydaktyczne: praca w parach, grupach, testy i ich analiza, dyskusja, konsultacje

Bilans nakładu pracy studenta

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

Udział w zajęciach - 30 godz.

Godziny konsultacyjne – 5 godz.

Samodzielna praca studenta:

Przygotowanie do zajęć - 30 godz.

Przygotowanie do kolokwium – 15 godz.

Przygotowanie do egzaminu - 20 godz.

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 35 godz.

- o charakterze praktycznym - 65 godz.

Literatura:

Aronson E., Człowiek istota społeczna. Warszawa 1995.

Belbin R.M., Twoja rola w zespole. Gdańsk 2003.

Cialdini R., Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka. Gdańsk 1994.

Dakowicz A., Rozwiązywanie konfliktów i sztuka negocjacji. [w:] D. Frasunkiewicz, Psychologia biznesu. Wybrane zagadnienia. Białystok 2008, s. 67-80.

Kozielecki J., Koncepcje psychologiczne człowieka. Warszawa 1995.

Kozielecki J., Psychotransgresjonizm. Nowy kierunek psychologii. Warszawa 2007.

Malim T., Birch A., Wadeley A., Wprowadzenie do psychologii. Warszawa 1994.

Matczak A., Kwestionariusz Kompetencji Społecznych. Podręcznik. Warszawa 2001.

Oleś P.K., Wprowadzenie do psychologii osobowości. Warszawa 2011.

Sternberg R., Wprowadzenie do psychologii. Warszawa 1999.

Turner J.S., Helms D.B., Rozwój człowieka. Warszawa 1999.

Zimbardo P.G., Johnson R.L., McCann V., Psychologia kluczowe koncepcje. Podstawy psychologii. Warszawa 2017.

Metody i kryteria oceniania:

Wymagana minimum 75% obecność na ćwiczeniach.

Zaliczenie przedmiotu następuje po uzyskaniu pozytywnej oceny:

- z kolokwium ustnego (minimum 3,0) z treści realizowanych na ćwiczeniach

- z egzaminu testowego z treści realizowanych na wykładach (15 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru, aby zdać egzamin należy prawidłowo odpowiedzieć na minimum 8 pytań)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Dakowicz
Prowadzący grup: Andrzej Dakowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Pełny opis:

Przedmiot obowiązkowy

Rok studiów pierwszy /semestr II

Wykład - 15 godz.

Ćwiczenia -15 godz.

Punkty ECTS-4

Wymagania wstępne: bez wymagań wstępnych

Metody dydaktyczne: praca w parach, grupach, testy i ich analiza, dyskusja, konsultacje

Bilans nakładu pracy studenta

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

Udział w zajęciach - 30 godz.

Godziny konsultacyjne – 5 godz.

Samodzielna praca studenta:

Przygotowanie do zajęć - 30 godz.

Przygotowanie do kolokwium – 15 godz.

Przygotowanie do egzaminu - 20 godz.

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 35 godz.

- o charakterze praktycznym - 65 godz.

Literatura:

Aronson E., Człowiek istota społeczna. Warszawa 1995.

Belbin R.M., Twoja rola w zespole. Gdańsk 2003.

Cialdini R., Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka. Gdańsk 1994.

Dakowicz A., Rozwiązywanie konfliktów i sztuka negocjacji. [w:] D. Frasunkiewicz, Psychologia biznesu. Wybrane zagadnienia. Białystok 2008, s. 67-80.

Kozielecki J., Koncepcje psychologiczne człowieka. Warszawa 1995.

Kozielecki J., Psychotransgresjonizm. Nowy kierunek psychologii. Warszawa 2007.

Malim T., Birch A., Wadeley A., Wprowadzenie do psychologii. Warszawa 1994.

Matczak A., Kwestionariusz Kompetencji Społecznych. Podręcznik. Warszawa 2001.

Oleś P.K., Wprowadzenie do psychologii osobowości. Warszawa 2011.

Sternberg R., Wprowadzenie do psychologii. Warszawa 1999.

Turner J.S., Helms D.B., Rozwój człowieka. Warszawa 1999.

Zimbardo P.G., Johnson R.L., McCann V., Psychologia kluczowe koncepcje. Podstawy psychologii. Warszawa 2017.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)