Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Etyka i ekonomia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 410-FS1-3EEK5 Kod Erasmus / ISCED: 08.151 / (0223) Filozofia i etyka
Nazwa przedmiotu: Etyka i ekonomia
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: 3L stac. I st. studia filozofii i etyki-przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

W ramach przedmiotu student ma uzyskać orientację problematyczności ekonomii oraz wszelkich przedsięwzięć, które ta dyscyplina prezentuje jako konieczne, nie podlegające wątpliwościom. Wszelkie działania typu gospodarczego dokonują się w kontekście relacji społecznych, zatem reaktywność w zakresie skutków działań gospodarczych musi zawsze podlegać kontekstowi ocen moralnych, w tym sensie, że nie jest to sfera o neutralnym bilansie etycznym. Wszak efektywność działań natury ekonomicznej dotyczy wszystkich uczestników takich działań, wobec tego z konieczności podlega procesowi uzgadniania partykularnych interesów. Ten proces uzgadniania, przynajmniej na poziomie teoretycznym, jest problemem etycznym. I on właśnie stanowi zasadniczy przedmiot niniejszych zajęć akademickich.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

lektura monograficzna
w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiot ma wprowadzić słuchaczy w problematykę różnorodnych zjawisk związanych z dziedziną przedsięwzięć gospodarczych. Ma też ich uwrażliwić, że kategoria skuteczności (ekonomicznej) nie jest kategorią ostateczną, albowiem ostateczne są standardy moralne rozumiane jako sfera ocen formułowanych z punktu widzenia optymalizacji relacji społecznych. Problem ten jest wyraźnie widoczny w kontekście relacji prawo-moralność, podobnie w relacji ekonomia-etyka. Inaczej mówiąc, zagadnienia gospodarcze, analizowane w kategoriach skuteczności/efektywności muszą być przedmiotem analiz etycznych.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki.

Forma studiów: Stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy. Moduł 2.

Dziedzina i dyscyplina nauki: Nauki humanistyczne, filozofia.

Rok studiów/semestr: III rok/ semestr I

Wymagania wstępne: znajomość podstawowych pojęć humanistycznych i etycznych.

Liczba godzin dydaktycznych: 15 godzin. wykładu, 15 godzin ćwiczeń.

Metody dydaktyczne: dyskursywna prezentacja zasadniczych treści; analiza i komparatystyka; metoda syntezy. Konsultacje. Ocena opracowań przygotowanych przez studentów. Zaliczenie zajęć - ocena egzaminacyjna (egzamin ustny), aktywność na zajęciach, esej interpretacyjny.

Literatura:

Ha-Joon Chang, 23 rzeczy, których nie mówią ci o kapitalizmie, Warszawa 2013.

Ha-Joon Chan, Źli samarytanie. Mit wolnego handlu i tajna historia kapitalizmu, Warszawa 2016.

Naomi Klein, Doktryna szoku. Jak współczesny kapitalizm wykorzystuje klęski żywiołowe i kryzysy społeczne, Warszawa 2014.

Grzegorz W. Kołodko, Świat na wyciągnięcie myśli, Warszawa 2010.

Thomas Piketty, Kapitał w XXI wieku, Warszawa 2015.

Ponad ekonomią, wybór Jan Grosfeld, Warszawa 1985.

Krzysztof Kietliński, Victor Martinez Reyes, Tadeusz Oleksyn, Etyka w biznesie i zarządzaniu, Kraków 2005.

Efekty uczenia się:

zna podstawową terminologię filozoficzną w języku polskim KA6_WG1

ma uporządkowaną wiedzę z zakresu etyki jako subdyscypliny filozoficznej KA6_WG3

zna i rozumie różne stanowiska we współczesnych sporach moralnych KA6_WG5

zna i rozumie historyczny charakter kształtowania się pojęć i koncepcji filozoficznych oraz idei moralnych KA6_WG6

posiada podstawowe umiejętności badawcze, potrafi wyszukiwać, analizować, krytycznie oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z wykorzystaniem źródeł elektronicznych takie jak formułowanie i analiza problemów filozoficznych i moralnych, dobór narzędzi badawczych, opracowanie i prezentacja wyników KA6_UW2

czyta ze zrozumieniem, analizuje i interpretuje tekst filozoficzny KA6_UW4

dostrzega filozoficzny wymiar różnych wytworów KA6_UW6

potrafi wykorzystywać różne kanały komunikacji i techniki informacyjne w sprawach zawodowych KA6_UK2

potrafi pracować indywidualnie, samodzielnie opracować wybrany temat, wybrać odpowiednią literaturę przedmiotu, zorganizować sobie warsztat pracy KA6_UO1

zdobywa wiedzę ogólną potrzebną do rozumienia problemów filozoficznych i moralnych KA6_UU2

dostrzega złożoność problemów moralnych, umie zachować krytycyzm i samokrytycyzm w sytuacji moralnego konfliktu KA6_KK2

wykorzystuje zdobytą wiedzę i umiejętności do rozwiązywania i realizacji zadań, jakich dostarcza uczestnictwo w życiu społecznym KA6_KK5

jest odpowiedzialny za własne słowa i działania, cechuje go rzetelność oraz uczciwość w dyskusji KA6_KO2

Metody i kryteria oceniania:

Ocena poziomu prezentacji tematów , argumentacji prezentowanych punktów widzenia. Ocena aktywności na zajęciach, ocena eseju interpretacyjnego. Ocena egzaminacyjna - rozmowa ostateczna.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Raube
Prowadzący grup: Sławomir Raube
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Przedmiot ma wprowadzić słuchaczy w problematykę różnorodnych zjawisk związanych z dziedziną przedsięwzięć gospodarczych. Ma też ich uwrażliwić, że kategoria skuteczności (ekonomicznej) nie jest kategorią ostateczną, albowiem ostateczne są standardy moralne rozumiane jako sfera ocen formułowanych z punktu widzenia optymalizacji relacji społecznych. Problem ten jest wyraźnie widoczny w kontekście relacji prawo-moralność, podobnie w relacji ekonomia-etyka. Inaczej mówiąc, zagadnienia gospodarcze, analizowane w kategoriach skuteczności/efektywności muszą być przedmiotem analiz etycznych.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki.

Forma studiów: Stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy. Moduł 2.

Dziedzina i dyscyplina nauki: Nauki humanistyczne, filozofia.

Rok studiów/semestr: III rok/ semestr I

Wymagania wstępne: znajomość podstawowych pojęć humanistycznych i etycznych.

Liczba godzin dydaktycznych: 15 godzin. wykładu, 15 godzin ćwiczeń.

Metody dydaktyczne: dyskursywna prezentacja zasadniczych treści; analiza i komparatystyka; metoda syntezy. Konsultacje. Ocena opracowań przygotowanych przez studentów. Zaliczenie zajęć - ocena egzaminacyjna (egzamin ustny), aktywność na zajęciach, esej interpretacyjny.

Literatura:

Ha-Joon Chang, 23 rzeczy, których nie mówią ci o kapitalizmie, Warszawa 2013.

Ha-Joon Chan, Źli samarytanie. Mit wolnego handlu i tajna historia kapitalizmu, Warszawa 2016.

Naomi Klein, Doktryna szoku. Jak współczesny kapitalizm wykorzystuje klęski żywiołowe i kryzysy społeczne, Warszawa 2014.

Grzegorz W. Kołodko, Świat na wyciągnięcie myśli, Warszawa 2010.

Thomas Piketty, Kapitał w XXI wieku, Warszawa 2015.

Ponad ekonomią, wybór Jan Grosfeld, Warszawa 1985.

Krzysztof Kietliński, Victor Martinez Reyes, Tadeusz Oleksyn, Etyka w biznesie i zarządzaniu, Kraków 2005.

Uwagi:

Student osiąga w efekcie zajęć podstawową orientację w zakresie problematyki ekonomicznej współczesnego świata oraz kryteria etyczne do oceny tych zagadnień.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.