Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Programowanie 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 410-KS1-2PRO3
Kod Erasmus / ISCED: 14.951 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Programowanie 2
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: 3L stac. studia I stopnia kognitywistyka - przedm. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Podstawowa znajomość zagadnień związanych z technologiami informacyjnymi i programowaniem

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Podstawowym celem zajęć będzie zapoznanie studentów z programowaniem komputerowym, algorytmami, strukturą i reprezentacją danych.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne i humanistyczne/ nauki o poznaniu i komunikacji społecznej, filozofia

Rok studiów / semestr: I / 2

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów):

Podstawowa znajomość zagadnień związanych z technologiami informacyjnymi i programowaniem

Laboratorium: 30

Metody dydaktyczne: metody poszukujące tj. problemowa, sytuacyjna, giełda pomysłów, laboratorium

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w laboratorium – 30h

Przygotowanie teoretyczne do zajęć – 5h

Przygotowanie do kolokwium lub realizacja zadania projektowego w domu – 5h

Czas trwania kolokwium - 2h

Konsultacje (nieobowiązkowe) – 5h

Zapoznanie z literaturą - 5h

Wskaźniki ilościowe:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 32, 1ECTS

o charakterze praktycznym: 40, 1 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Mark Lutz, Python. Wprowadzenie. Helion 2011

2. Thomas H. Cormen, Algorytmy bez tajemnic, Helion 2013

3. Mark Summerfield, Python 3. Kompletne wprowadzenie do programowania. Wydanie II, Helion 2010

Literatura uzupełniająca:

1. Wybrane materiały zawarte na stronie: https://www.python.org

Efekty uczenia się:

Zna podstawowe technologie informacyjne wykorzystywane do wspomagania procesów poznawczych i komunikacyjnych - KA6_WG2.

Zna wybrane współczesne języki programowania - KA6_WG4.

Zna logiczną strukturę wiedzy oraz procesów poznawczych i komunikacyjnych - KA6_WK6.

Potrafi posługiwać się technologiami i narzędziami informatycznymi do pozyskania informacji oraz wspomagania procesów poznawczych i komunikacyjnych - KA6_UW7.

Jest gotów do bycia otwartym na nowe tendencje we współczesnej nauce i społeczeństwie oraz zasięgania opinii ekspertów w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych - KA6_KK2.

Rozumie potrzebę podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz kompetencji osobistych, w tym etycznych - KA6_KR1.

Rozumie potrzebę współdziałania w grupach oraz przyjmowania w nich różnych ról - KA6_KR2.

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę.

Warunki zaliczenia przedmiotu:

- wykonanie zadań laboratoryjnych (liczba 3 niewykonanych sprawozdań/prac dowmowych kwalifikuje do niezaliczenia przedmiotu);

- uzyskanie co najmniej 51% pkt z kolokwium końcowego;

- ocena może zostać podniesiona o 0.5 oceny ostatecznej z przedmiotu w przypadku dużej aktywności studenta.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Kotowicz
Prowadzący grup: Jarosław Kotowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)