Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Bioetyka i neuroetyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 410-KS1-3BIN6 Kod Erasmus / ISCED: 14.951 / (0319) Programy i kwalifikacje związane z naukami społecznymi, gdzie indziej niesklasyfikowane
Nazwa przedmiotu: Bioetyka i neuroetyka
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: 3L stac. studia I stopnia kognitywistyka - przedm. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest refleksja nad wybranymi zagadnieniami bioetyki z uwzględnieniem ustaleń neuroetyki. W szczególności refleksji poddane będą źródła moralności - z perspektywy interdyscyplinarnej, zagadnienia etyki i medycyny oraz etyki ekologicznej.

Pełny opis:

Wykład ma za zadnie przedstawienie różnych teorii dotyczących pochodzenia zła (z zakresu neuronauk, psychologii, filozofii oraz biologii), a także omówienie wybranych szczegółowych zagadnień z zakresu bioetyki takich jak relacja między ludzkimi i nie-ludzkimi zwierzętami, etyka ekologiczna i jej współczesne wyzwania oraz kwestia płci mózgu i jej znaczenie dla życia społecznego.

Ćwiczenia poświęcone będą dyskusji szczegółowych problemów z zakresu etyki i medycyny (transplantacje, eutanazja, przerywanie ciąży, wspomagana prokreacja, klonowanie człowieka) oraz etyka i środowisko (relacja człowiek-zwierzę oraz zwierzęta w laboratorium).

Szacowana liczba godzin przewidziana do osiągnięcia efektów kształcenia: 75h (30h: udział w zajęciach + 40h: przygotowanie do zajęć i udział w zaliczeniach).

Literatura:

1. S. Baron-Cohen, Teoria zła. O empatii i genezie okrucieństwa, przeł. A. Nowak, Smak Słowa, Sopot 2014.

2. J. Bauer, Granica bólu. O źródłach agresji i przemocy, przeł. M. Skalska, Dobra Literatura, Słupsk 2015.

3. Patricia S. Churchland, Moralność mózgu. Co neuronauka mówi o moralności, przeł. M. Hohol, N. Marek, Copernicus Center Press, Kraków 2013.

4. F. de Waal, Bonobo i ateista. W poszukiwaniu humanizmu wśród naczelnych, przeł. K. Kornas, Copernicus Center Press, Kraków 2014.

5. P. Godfrey-Smith, Inne umysły. Ośmiornice i prapoczątki świadomości, przeł. M. Adamiec-Siemiątkowski, Copernicus Center Press, Kraków 2018.

6. P. Singer, Etyka praktyczna, KIW, Warszawa 2003.

7. P. Singer (red.), Przewodnik po etyce, KIW, Warszawa 2000.

8. E. Bińczyk, Epoka człowieka. Retoryka i marazm antropocenu, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2018.

9. C. Fine, Urojenia płciowe, przeł. A. Derra, A. Łuka, W. Sak, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2018.

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

K_W02 zna dyscypliny wchodzące w skład kognitywistyki oraz charakteryzuje związki i zależności zachodzące między nimi;

K_W04 rozumie podstawowe pojęcia dyscyplin wchodzących w skład „kognitywistyki i komunikacji” ;

K_W15 rozumie społeczny, instytucjonalny i normatywny wymiar poznania;

K_W19 ma wiedzę o neurobiologicznych mechanizmach procesów poznawczych i komunikacyjnych;

K_W20 ma podstawową wiedzę na temat ewolucji systemów poznawczych i komunikacyjnych oraz ich różnorodności w przyrodzie.

UMIEJĘTNOŚCI:

K_U01 posługuje się terminologią, pojęciami i teoriami specyficznymi dla dyscyplin wchodzących w skład kognitywistyki;

K_U06 umie jasno komunikować posiadaną wiedzę, zajmować stanowisko w dyskusji oraz podawać argumenty poprawne pod względem merytorycznym i logicznym;

K_U17 przygotowuje wystąpienia ustne – w językach polskim i angielskim dotyczące szczegółowych zagadnień „kognitywistyki i komunikacji”.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

K_K07 przyjmuje postawę krytyczną w dyskusjach naukowych i

światopoglądowych;

K_K08 cechuje go otwartość na nowe tendencje we współczesnej

nauce i w społeczeństwie.

Metody i kryteria oceniania:

WYKŁAD: Na ocenę składają się: ocena z egzaminu pisemnego, obecność na zajęciach oraz aktywność.

Egzamin pisemny: studenci otrzymują pięć pytań otwartych z puli pytań podanych przez wykładowcę na ostatnich zajęciach. Za każde pytanie można uzyskać maksymalnie 3 punkty. Punktacja:

15-13 – bardzo dobry

12.5 – dobry +

12 -11 – dobry

10.5 – dostateczny +

10-8 – dostateczny

Obecność na zajęciach: obowiązkowa. Dopuszczalna jest 1 nieobecność. Każda dodatkowa nieobecność skutkuje obniżeniem końcowej oceny o jeden stopień.

Aktywność podczas zajęć: zadawanie pytań, dzielenie się uwagami i przemyśleniami, branie udziału w dyskusji.

ĆWICZENIA:

Podstawą oceny jest aktywne uczestnictwo (w dyskusjach i przedstawienie referatu) oraz obecność.

Obecność obowiązkowa. Dopuszczalna jest 1 nieobecność. W przypadku więcej niż 1 nieobecności student/ka ma obowiązek wykazać się znajomością lektur z opuszczonych zajęć w czasie indywidualnej konsultacji z prowadzącą.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Rogowska-Stangret
Prowadzący grup: Monika Rogowska-Stangret
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.