Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Emocje, interakcje i struktury społeczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 410-KS1-3EIS5 Kod Erasmus / ISCED: 14.951 / (0319) Programy i kwalifikacje związane z naukami społecznymi, gdzie indziej niesklasyfikowane
Nazwa przedmiotu: Emocje, interakcje i struktury społeczne
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: 3L stac. studia I stopnia kognitywistyka - przedm. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest analiza procesów afektywnych jako zjawiska o interdyscyplinarnym charakterze.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest analiza procesów afektywnych jako zjawiska o interdyscyplinarnym charakterze.Podczas kursu będziemy podejmować analizy związane z neurobiologią emocji i empatii oraz zastanawiać się będziemy nad ewolucyjnym rodowodem tych zjawisk. Następnie podejmiemy rozważania dotyczące umysłu ucieleśnionego, koncepcji markera somatycznego, inteligencji emocjonalnej i altruizmu. W dalszej części kursu zajmiemy się emocjami w kontekście interakcji społecznych, omówimy koncepcje dotyczące: wpływu procesów emocjonalnych na powstawanie systemów kulturowych.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki;

Forma studiów: stacjonarne;

Kod przedmiotu: 410-KS1-3EIS5

Język przedmiotu: polski

Rok studiów: trzeci

Wymagania wstępne: brak;

Liczba godzin: wykład 15, konwersatorium 15;

Metody dydaktyczne: Wykład, konwersatorium

Punkty ECTS: 2;

Bilans nakładu pracy studenta: udział w wykładzie 15 godzin, udział studenta w konwersatorium 15h, przygotowanie do zaliczenia (wykład) 10h, przygotowanie referatu grupowego (wraz z prezentacją multimedialną)10h, przygotowanie referatu indywidualnego 10h.

Wskaźniki ilościowe: nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela (30 godzin - 1 ECTS);

nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela (30 godzin) - 1 ECTS).

Łącznie 2p. EC

Literatura:

1. Bindera, Piotr, Hanna Palska, Wojciech Pawlik (red.). 2009. Emocje a kultura i życie społeczne, IFiS PAN;

2. Bauer, Joahim. 2015. Empatia. Co potrafią neurony lustrzane, PWN;

3. Czerner, Anna, Elżbieta Nieroba. 2011. Studia z socjologii emocji, UO;

4. Damasio, Antonio. 2002. Błąd Kartezjusza, Nowe Horyzonty;

5. Damasio, Antonio. 2000. Tajemnica świadomości, Rebis;

6. Damasio, Antonio. 2018. Dziwny porządek rzeczy, Rebis;

7. De Waal, Frans. 2019. Ostatni uścisk Mamy, Copernicus Center;

8. Ekman, Paul, Richard J. Davidson. 1999. Natura emocji, GWP;

9. Gliwka Grażyna. 2019. Pamięć zbiorowa – jej funkcje i mechanizmy przekazu w kontekście badań Barbary Szackiej i Andrzeja Szpocińskiego, „Rozprawy Społeczne” Tom 13, nr 3, s. 13-27.

10. Hochschild, Arlie. 2009. Zarządzanie emocjami. Komercjalizacja ludzkich uczuć; PWN;

11. Keysers, Christian. 2017. Empatia, CC;

12. Nijakowski, Lech. 2009. Kiedy krwawa plama staje się białą Polityka pamięci związana z masakrami w XX wieku, w: A. Szpociński (red.), Pamięć zbiorowa jako czynnik integracji i źródło konfliktów, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, s. 167-191.

13. Nijakowski, Lech. 2001 Topografia i historia animozji i konfliktów („Upamiętnienia niemieckie poza Śląskiem”; „Pomniki i tablice mniejszości ukraińskiej”; „Pomniki białoruskie”; „Animozje polsko-żydowskie”; „Litwini, Ormianie i Romowie”). w: Tenże, Domeny symboliczne. Konflikty narodowe i etniczne w wymiarze symbolicznym, Wydawnictwo Naukowe Scholar, , s. 287-329.

14. Pawlik, Wojciech. 2007. (red.) Grzech. Studium z socjologii moralności, Nomos

15. Pawlik, Wojciech (red.). 2016. Empatia, moralność a życie społeczne, UW;

16. Porankiewicz-Żukowska. 2019. Kultura terapii jako wynik braku homeostazy kulturowej, problem tożsamości, Studia de Cultura 11.4.

17. Sawicka, Maja. 2018. Emocje w interakcjach współczesnego społeczeństwa polskiego, UW;

18. Szacka, Barbara, 2006. Pamięć zbiorowa – funkcje i drogi przekazu , w: Tejże, Czas przeszły: pamięć – mit, SCHOLAR, s. 46-67;

19. Tomasello, Michael. 2002. Kulturowe źródła ludzkiego poznawania, PIW;

20. Turner, Jonathan, Jan Stets. 2009. Socjologia emocji, PWN;

Efekty uczenia się:

KA6-WG9 - absolwent zna i rozumie wpływ kulturowo i społecznie kształtowanych systemów aksjo-noramtywnych na procesy poznawcze - weryfikacja zaliczenie pisemne;

KA6_WG10 - absolwent zna podstawowe problemy kognitywistyki związane z analizą procesów emocjonalnych - weryfikacja - zaliczenie pisemne, referat, dyskusja;

KA6_WG11 - absolwent zna i rozumie aktywność człowieka jako twórcy kulturowych i społecznych systemów afektywnych, które leżą u podstaw tworzenia struktury społecznej - weryfikacja: referat i dyskusja;

KA6_WK7 - absolwent zna i rozumie wpływ kultury emocjonalnej danego społeczeństwa na procesy komunikacyjne - weryfikacja: referat i dyskusja;

KA6_UW2 - absolwent potrafi wykorzystać wiedzę i narzędzia badawcze wypracowane w ramach interdyscyplinarnych badań nad emocjami do prognozowania i wyjaśniania społecznych zachowań człowieka - weryfikacja: referat i dyskusja;

KA6_UW3 - absolwent potrafi przeprowadzić analizę procesów poznawczych i komunikacyjnych biorąc pod uwagę zmienne związane z procesami afektywnymi - weryfikacja: referat i dyskusja;

KA6_ KO1 - przedstawione podczas zajęć zagadnienia powodują , że absolwent potrafi wskazać i zastosować w praktyce sposoby działań przyczyniające się do poprawy związanej z negatywnymi zjawiskami społecznymi - weryfikacja: zaliczenie pisemne;

KA6_KO2 - absolwent potrafi aktywnie uczestniczyć w pracy zespołu przygotowującego referat grupowy - weryfikacja: rozmowa po referacie grupowym'

KA6_KR2 - absolwent potrafi współdziałać w grupie oraz przyjmować w niej różne role podczas tworzenia referatu grupowego - weryfikacja: referat grupowy.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład z prezentacją multimedialną, referat grupowy, referat indywidualny, dyskusja, zaliczenie pisemne.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Porankiewicz-Żukowska
Prowadzący grup: Aleksandra Porankiewicz-Żukowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Porankiewicz-Żukowska
Prowadzący grup: Aleksandra Porankiewicz-Żukowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.