Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Semiotyka kultury

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 430-KS1-1SEK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Semiotyka kultury
Jednostka: Instytut Studiów Kulturowych
Grupy: 3L stac. studia I stopnia kulturoznawstwo - przedm. obowiązkowe
Kulturoznawstwo 1 rok sem.zimowy 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

humanizujące
kształcenia ogólnego
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Założeniem przedmiotu jest teza, że kultura stanowi wielki system komunikacji międzyludzkiej, a znajomość tak zwanych kodów kulturowych jest warunkiem pełnoprawnego, bo świadomego, uczestnictwa we wszelkich interakcjach społecznych. Zatem celem przedmiotu staje się ukazanie logiki kultury, ze wszelkimi jej zróżnicowaniami. Wiedza o tym jest warunkiem pełnej egzystencji ludzkiej.

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy, Moduł 2

Dziedzina i dyscyplina nauki: Nauki humanistyczne, filozofia

Rok studiów/semestr: I rok/I semestr (studia pierwszego stopnia)

Wymagania wstępne): znajomość podstawowych pojęć humanistycznych

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 30 h konwersatorium

Metody dydaktyczne: Dyskursywna prezentacja zasadniczych treści związanych z zakresem logiki i semiotyki kultury; analiza treści, komparatystyka; metoda syntezy. Konsultacje. Ocena opracowań przygotowanych przez studentów. Aktywność na zajęciach oraz rozmowa zaliczeniowa.

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta

Rodzaje aktywności:

– udział w zajęciach – 30 h;

– przygotowanie do zajęć (w tym przygotowanie wystąpienia ustnego) 15 h;

– przygotowanie do zaliczenia i obecność na nim – 10+3 h ;

– konsultacje – 2 godziny;

Razem: 60 h.

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

– wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela – 20h (0,5t. ECTS)

– o charakterze praktycznym – 15 h ( 0,5 pkt. ECTS)


Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zapoznanie studenta z pojęciem "logika" i "semantyka" w odniesieniu do historii kultury i zjawiska nazywanego "kultura".

Pełny opis:

Student w trakcie konwersatorium poznaje i stosuje w praktyce pojęciowe instrumentarium do interpretowania zjawisk i dzieł kultur,

- symboliczne i znaczeniowe treści tego, co składa się na uniwersum kultury.

Literatura:

Harris, Roy, Racjonalność a umysł piśmienny, Warszawa 2016,

Abel, Günter, Świat jako znak i interpretacja, przeł. Wiesław Małecki, Warszawa 2014

Tatarkiewicz, Władysław, Historia filozofii, t.1

Ajdukiewicz, K. Logika pragmatyczna, Warszawa 1965.

Eco, Umberto, Pejzaż semiotyczny, przeł. A. Weinsberg, Warszawa 1972.

Eco, U., Teoria semiotyki, przeł.M. Czerwiński, Kraków 2009.

Cassirer, Ernst, Esej o człowieku, przeł. A. Staniewska, Warszawa 1971.

Cassirer, E., Logika nauk o kulturze, przeł. P. Parszutowicz, Kęty 2011.

Compagnon, Antoine, Demon teorii. Literatura a zdrowy rozsądek, przeł. T. Stróżyński, Gdańsk 2010.

Pawłowski, Kazimierz, Podstawy logiki ogólnej. Skrypt dla studentów kierunków humanistycznych, Warszawa 2016

Pawłowski, Tworzenie pojęć i definiowanie w naukach humanistycznych, Warszawa 1978.

J. Pelc, Wstęp do semiotyki, Warszawa 1984.

Literatura uzupełniająca:

Barthes, R., Imperium znaków, przeł. A. Dziadek, Warszawa 2004.

Barthes, R., Podstawy semiologii, przeł. A. Turczyn, Kraków 2009.

Baudrillard, J., Symulakry i symulacja, przeł. S. Królak, Warszawa 2005.

W. Dilthey, Budowa świata historycznego w naukach humanistycznych, przeł. E. Paczkowska-Łagowska, Gdańsk 2004.

U. Eco, Interpretacja i nadinterpretacja, przeł. T. Bieroń , Kraków 1996.

H.-G. Gadamer, Prawda i metoda: zarys hermeneutyki filozoficznej, przeł. B. Baran, Kraków 1993.

A. Grobler, Metodologia nauk, Kraków 2006. A.Kłoskowska (red.),Pojęcia i problemy wiedzy o kulturze, Wrocław 1991.

Lyotard, J.-F., Kondycja ponowoczesna, przeł. M. Kowalska, J. Migasiński, Warszawa 1997.

Ricoeur, P., Język, tekst, interpretacja, przeł. P. Graff, K. Rosner, Warszawa 1989.

Rosner, K., Hermeneutyka jako krytyka kultury, Warszawa 1991.

Efekty uczenia się:

krytyka kultury, Warszawa 1991.

Wiedza (student zna…)

1 . podstawowe pojęcia z zakresu logiki i semiotyki kultury

2. specyfikę i różnorodność typów refleksji semiotycznej

3. historyczne ujęcia zjawisk kulturowych w kontekście ich interpretowania

4. różnice między kulturą w sensie przedmiotowym a podmiotowym (znaczeniowym)

K_W01; K_W02; K_W09

Umiejętności (student potrafi…)

1. zastosować wiedzę teoretyczną do analizy zjawisk kulturowych, czyli definiować problemy badawcze

2. ujmować różnice między rodzajami aktywności twórczych

3.uchwytywać zasadę jedności aktywności kulturotwórczych jako zasadę duchowej ekspresji

4.odnajdować logikę kontynuacji działalności kulturotwórczej na przykładzie ilustracji historycznych i współczesnych

K_U01; K_U03; K_U06

Kompetencje społeczne i personalne (student…)

1 .akceptuje tolerancję wobec odmienności kulturowych

2. umie krytycznie oceniać inne kultury

3. potrafi uchwycić istotę zjawisk wieloczynnikowych

4. umie krytycznie ocenić siebie i innych w kontekście różnych obszarów kulturowych i w stosunku do kultury konsumpcyjnej oraz globalizacji K_K01; K_K03; K_K07;

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie konwersatorium:

- frekwencja, aktywny udział w zajęciach + referat + ewentualnie praca pisemna

- dozwolona jest jedna nieobecności nieusprawiedliwiona

Szanowna Studentko!/Szanowny Studencie  studiowanie to przede wszystkim praca własna.

Tematy omawiane na zajęciach stanowią minimum materiału

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Wierel
Prowadzący grup: Karolina Wierel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

humanizujące
kształcenia ogólnego
obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Zapoznanie studenta z pojęciem "logika" i "semantyka" w odniesieniu do historii kultury i zjawiska nazywanego "kultura".

Pełny opis:

Student w trakcie konwersatorium poznaje i stosuje w praktyce pojęciowe instrumentarium do interpretowania zjawisk i dzieł kultur,

- symboliczne i znaczeniowe treści tego, co składa się na uniwersum kultury.

Literatura:

Harris, Roy, Racjonalność a umysł piśmienny, Warszawa 2016,

Abel, Günter, Świat jako znak i interpretacja, przeł. Wiesław Małecki, Warszawa 2014

Tatarkiewicz, Władysław, Historia filozofii, t.1

Ajdukiewicz, K. Logika pragmatyczna, Warszawa 1965.

Eco, Umberto, Pejzaż semiotyczny, przeł. A. Weinsberg, Warszawa 1972.

Eco, U., Teoria semiotyki, przeł.M. Czerwiński, Kraków 2009.

Cassirer, Ernst, Esej o człowieku, przeł. A. Staniewska, Warszawa 1971.

Cassirer, E., Logika nauk o kulturze, przeł. P. Parszutowicz, Kęty 2011.

Compagnon, Antoine, Demon teorii. Literatura a zdrowy rozsądek, przeł. T. Stróżyński, Gdańsk 2010.

Pawłowski, Kazimierz, Podstawy logiki ogólnej. Skrypt dla studentów kierunków humanistycznych, Warszawa 2016

Pawłowski, Tworzenie pojęć i definiowanie w naukach humanistycznych, Warszawa 1978.

J. Pelc, Wstęp do semiotyki, Warszawa 1984.

Literatura uzupełniająca:

Barthes, R., Imperium znaków, przeł. A. Dziadek, Warszawa 2004.

Barthes, R., Podstawy semiologii, przeł. A. Turczyn, Kraków 2009.

Baudrillard, J., Symulakry i symulacja, przeł. S. Królak, Warszawa 2005.

W. Dilthey, Budowa świata historycznego w naukach humanistycznych, przeł. E. Paczkowska-Łagowska, Gdańsk 2004.

U. Eco, Interpretacja i nadinterpretacja, przeł. T. Bieroń , Kraków 1996.

H.-G. Gadamer, Prawda i metoda: zarys hermeneutyki filozoficznej, przeł. B. Baran, Kraków 1993.

A. Grobler, Metodologia nauk, Kraków 2006. A.Kłoskowska (red.),Pojęcia i problemy wiedzy o kulturze, Wrocław 1991.

Lyotard, J.-F., Kondycja ponowoczesna, przeł. M. Kowalska, J. Migasiński, Warszawa 1997.

Ricoeur, P., Język, tekst, interpretacja, przeł. P. Graff, K. Rosner, Warszawa 1989.

Rosner, K., Hermeneutyka jako krytyka kultury, Warszawa 1991.

Uwagi:

Tryb prowadzenia zajęć jest uzależniony od rozwoju sytuacji epidemiologicznej w kraju.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Wierel
Prowadzący grup: Karolina Wierel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

humanizujące
kształcenia ogólnego
obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Zapoznanie studenta z pojęciem "logika" i "semantyka" w odniesieniu do historii kultury i zjawiska nazywanego "kultura".

Pełny opis:

Student w trakcie konwersatorium poznaje i stosuje w praktyce pojęciowe instrumentarium do interpretowania zjawisk i dzieł kultur,

- symboliczne i znaczeniowe treści tego, co składa się na uniwersum kultury.

Literatura:

Harris, Roy, Racjonalność a umysł piśmienny, Warszawa 2016,

Abel, Günter, Świat jako znak i interpretacja, przeł. Wiesław Małecki, Warszawa 2014

Tatarkiewicz, Władysław, Historia filozofii, t.1

Ajdukiewicz, K. Logika pragmatyczna, Warszawa 1965.

Eco, Umberto, Pejzaż semiotyczny, przeł. A. Weinsberg, Warszawa 1972.

Eco, U., Teoria semiotyki, przeł.M. Czerwiński, Kraków 2009.

Cassirer, Ernst, Esej o człowieku, przeł. A. Staniewska, Warszawa 1971.

Cassirer, E., Logika nauk o kulturze, przeł. P. Parszutowicz, Kęty 2011.

Compagnon, Antoine, Demon teorii. Literatura a zdrowy rozsądek, przeł. T. Stróżyński, Gdańsk 2010.

Pawłowski, Kazimierz, Podstawy logiki ogólnej. Skrypt dla studentów kierunków humanistycznych, Warszawa 2016

Pawłowski, Tworzenie pojęć i definiowanie w naukach humanistycznych, Warszawa 1978.

J. Pelc, Wstęp do semiotyki, Warszawa 1984.

Literatura uzupełniająca:

Barthes, R., Imperium znaków, przeł. A. Dziadek, Warszawa 2004.

Barthes, R., Podstawy semiologii, przeł. A. Turczyn, Kraków 2009.

Baudrillard, J., Symulakry i symulacja, przeł. S. Królak, Warszawa 2005.

W. Dilthey, Budowa świata historycznego w naukach humanistycznych, przeł. E. Paczkowska-Łagowska, Gdańsk 2004.

U. Eco, Interpretacja i nadinterpretacja, przeł. T. Bieroń , Kraków 1996.

H.-G. Gadamer, Prawda i metoda: zarys hermeneutyki filozoficznej, przeł. B. Baran, Kraków 1993.

A. Grobler, Metodologia nauk, Kraków 2006. A.Kłoskowska (red.),Pojęcia i problemy wiedzy o kulturze, Wrocław 1991.

Lyotard, J.-F., Kondycja ponowoczesna, przeł. M. Kowalska, J. Migasiński, Warszawa 1997.

Ricoeur, P., Język, tekst, interpretacja, przeł. P. Graff, K. Rosner, Warszawa 1989.

Rosner, K., Hermeneutyka jako krytyka kultury, Warszawa 1991.

Uwagi:

Tryb prowadzenia zajęć jest uzależniony od rozwoju sytuacji epidemiologicznej w kraju.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)