Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Komunikacja kulturowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 430-KS1-2KKL
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Komunikacja kulturowa
Jednostka: Instytut Studiów Kulturowych
Grupy: 3L stac. studia I stopnia kulturoznawstwo - przedm. obowiązkowe
Kulturoznawstwo 2 rok sem. zimowy 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wykłady i ćwiczenia są prezentacją najważniejszych szkół i kierunków badawczych w komunikacji kulturowej, społecznej i medialnej. Mają służyć także zapoznaniu studentów z problemami istotnymi dla zrozumienia miejsca i roli komunikacji w kulturze zważywszy na szumy w komunikacji, rozwój komunikacji zapośredniczonej, rozbieżność warunków, w których zachodzi w dzisiejszym, szybko zmieniającym się świecie. Komplementarny program ćwiczeń i wykładu ma na celu opis i wyjaśnienie teoriopoznawczych i pragmatycznych aspektów komunikacji w różnorodności kontekstów i sytuacji komunikacyjnych.

Skrócony opis:

Celem kursu z komunikacji kulturowej składającego się z serii wykładów (15 godz.) i ćwiczeń (30 godz.) jest zapoznanie studentów w trakcie wykładów z najważniejszymi kierunkami i szkołami badawczymi oraz nauczenie studentów w trakcie ćwiczeń, na podstawie analizy problemów podejmowanych w omawianych artykułach, jaką rolę odgrywa

język w interakcjach kulturowych, jaką rolę w komunikacji kulturowej odgrywa komunikacja niewerbalna, między innymi proksemika, a także kontekst i szum informacyjny i jak one wpływają na znaczenia w procesie komunikacji, także w kulturze popularnej oraz w komunikacji wizualnej.

Pełny opis:

Wykłady mają na celu zapoznanie studentów z najważniejszymi nurtami w komunikacji kulturowej - od prezentacji koncepcji pragmatycznego podejścia do języka jako narzędzia do teorii komunikacji jako dyscypliny akademickiej, włączywszy weń ustalenia McLuhana, przez prezentację hermeneutycznego nurtu badań nad komunikacją w perspektywie koncepcji Gadamera, prezentację figur retorycznych o charakterze perswazyjnym, aż po nowsze ujęcia racjonalności komunikacyjnej w ujęciu Jürgena Habermasa, poststrukturalistyczną teorię komunikacji Jacquesa Derridę, jak również teorię i praktykę negocjacji.

Ćwiczenia są poświęcone zapoznaniu studentów z zasadniczymi problemami, z jakim zmagają się badacze komunikacji, na przykład takimi jak określenie samego przedmiotu swoich badań. Na ćwiczeniach studenci są także zapoznawani z metodami badań różnych przejawów problemów komunikacyjnych biorąc pod uwagę zarówno szumy w komunikacji, jak i różnorodność kontekstów, w których one zachodzą.

Literatura:

Derrida J. Sygnatura, zdarzenie, kontekst, tłum. J. Margański [w:] Marginesy filozofii, Wydawnictwo Kr, Warszawa 2002

Dobek Ostrowska B. Podstawy komunikowania społecznego, Wydawnictwo Astrun, Wrocław 2004

Gadamer H.G., (1997), Język a rozumienie, tłum. Andrzej Przyłębski [w:] Uniwersalny wymiar hermeneutyki, Wydawnictwo Humaniora, Poznań

Goban-Klas T., Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i internetu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2020

Habermas J. (1997), Pojęcie racjonalności komunikacyjnej w świetle teorii aktów mowy, [w:] Rozumność i racjonalność, przeł. Romualda Braciszewska, red. Tomasz Buksiński, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1997, s. 51-77

Januszkiewicz, W-koło hermeneutyki literackiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007

McLuhan M. H., Środki komunikowania -przedłużenie człowieka, przeł. Ewa Życieńska [w:] Technika i społeczeństwo, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1974

Szymanek K, (2001), Sztuka argumentacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Efekty uczenia się:

KA6_WG1, KA6_WG2, KA6_WG3, KA6_WG4, KA6_WK1, KA6_WK3,KA6_UW1, KA6_UW2, KA6_UW3, KA6_UW4, KA6_UW6, KA6_UK1, KA6_UK3, KA6_UK4, KA6_UO2, KA6_UO3, KA6_UU1, KA6_UU2, KA6_UU3

KA6_KK1, KA6_KK3, KA6_KO1, KA6_KO3, KA6_KR2

wiedza:

- wiedza na temat szkół badawczych komunikacji kulturowej, takich jak: komunikacja niewerbalna, interakcjonizm symboliczny, racjonalizm komunikacyjny, pragmatyzm.

- problemy istotne dla zrozumienia miejsca człowieka w komunikacji, takie jak: rozumienie pojęcia komunikacja, problem komunikacji zapośredniczonej, szumu komunikacyjnego, komunikacji werbalnej a niewerbalnej, problemu barier komunikacyjnych, perswazji w komunikacji, retoryki w komunikacji, rola medium w komunikacji,

- modele komunikacji symbolicznej, masowej, zapośredniczonej.

umiejętności:

- umie wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować 
i użytkować informacje z wykorzystaniem różnych sposobów i źródeł (pisanych, ikonicznych, elektronicznych etc.)

- wykorzystać podstawowe metody analizy i interpretacji różnych praktyk komunikacyjnych właściwych dla wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych 
w zakresie różnych dyscyplin nauk humanistycznych

- formułować i analizować problemy badawcze, dobierać metody i narzędzia, opracowywać 
i prezentować wyniki pracy

- rozpoznać różne wytwory komunikacji oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem wybranych metod w celu określenia ich znaczeń i ich oddziaływania społecznego i miejsca w procesach kulturowych

kompetencje społeczne:

- wykorzystywania posiadanej przez siebie wiedzy 
i posiadanych umiejętności, rozumie potrzebę ustawicznego dokształcania się i rozwoju zawodowego

twórczej analizy nowych sytuacji i związanych z nimi problemów poznawczych i praktycznych
oraz do formułowania propozycji ich rozwiązania lub zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z ich samodzielnym rozwiązaniem, negocjowaniem, rozstrzyganiem sporów.

- przestrzegania zasad etycznych związanych
z odpowiedzialnością za podejmowane działania 
o charakterze tworzenia, upowszechniania 
i oceny wytworów i tekstów kultury i efektów społecznych komunikacji.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie odbywa się pod koniec semestru. Na tych zajęciach przewiduje się zaliczenie ustne na podstawie problemów podejmowanych w omawianych artykułach i materiałach analizowanych na zajęciach.

Badania te mają na celu skonfrontowanie teorii z działaniami praktycznymi i uświadomienie studentom skomplikowanego wymiaru procesu badania zjawisk komunikacyjnych.

W trakcie zajęć możliwe są dwie nieobecności. Większa liczba nieobecności studenta wymaga jego obecności na konsultacjach.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Kisielewska
Prowadzący grup: Alicja Kisielewska, Karol Więch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przekazanie podstawowego zasobu wiedzy dotyczącego komunikacji kulturowej - w obrębie kultury własnej, a także w innych kulturach, przy użyciu różnych form komunikowania i różnych możliwych mediów. Ramowy zakres tematyczny przedmiotu obejmuje wiedzę na temat współczesnych badań nad komunikowaniem. Studenci zostaną zapoznani ze szkołami badawczymi: szkołą empiryczną i szkołą krytyczną, determinizmem technologicznym a także z czołowymi przedstawicielami omawianych ośrodków naukowych zajmujących się komunikacją kulturową.

Poznają także mechanizmy i normy towarzyszące procesom komunikowania się między jednostkami i instytucjami społecznymi oraz rolę tradycyjnych oraz nowych środków przekazu w kształtowaniu procesu komunikacji kulturowej.

Pełny opis:

Profil: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy - M-2: przedmioty humanistyczne i społeczne

Dziedzina nauk humanistycznych; dyscyplina - kulturoznawstwo

2 rok studiów pierwszego stopnia/ semestr 3

Wymagania wstępne: Student przed rozpoczęciem zajęć powinien posiadać podstawową wiedzę dotyczącą kategorii kultury i wybranych modeli kultury oraz umieć szukać wiadomości ją poszerzających.

15 godzin wykładu + 30 godzin ćwiczeń

Metody dydaktyczne: wykłady uzupełnione prezentacjami multimedialnymi, ćwiczenia, konsultacje.

Formy zaliczenia przedmiotu: egzamin pisemny - pytania otwarte.

3 punkty ECTS

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach – 7 x 2h + 1 h = 15 h

Udział w ćwiczeniach – 15 x 2 h = 30 h

Przygotowanie do ćwiczeń – 15 x 1,5 h = 22,5 h

Udział w konsultacjach związanych z zajęciami – 2 h

Przygotowanie do egzaminu i obecność na nim – 18,5 + 2 h = 20,5 h

Razem: 90 h

Odpowiada 3 pkt ECTS

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

Liczba godzin wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela 49 - 1.6 ECTS

o charakterze praktycznym 41 - 1,4 ECTS

Literatura:

Wykaz literatury znajdzie się w części sylabusa dotyczącej wykładów i ćwiczeń.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)