Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Komunikacja międzykulturowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 430-KS1-2KMK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Komunikacja międzykulturowa
Jednostka: Instytut Studiów Kulturowych
Grupy: 3L stac. studia I stopnia kulturoznawstwo - przedm. specjalnościowe
Kulturoznawstwo 2 rok sem. letni 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Założenia (opisowo):

Podstawowym założeniem przedmiotu jest zapoznanie z elementarnymi założeniami komunikacji społecznej w sytuacji zróżnicowania kulturowego, wiedzą dotyczącą podstawowych typów relacji międzykulturowych, głównymi wyznacznikami efektywności w komunikacji. Ważnym założeniem jest integrowanie wiedzy o charakterze społecznym z rzeczywistością kulturową.


Zostanie zwrócona uwaga na kontekstualność procesu komunikacji międzykulturowej ze szczególnym uwzęględnieniem pogranicza chrześcijaństwa wschodniego i zachodniego.


Ważnym elementem procesu dydaktycznego będzie odwoływanie się do teorii wielowymiarowej tożsamości społeczno-kulturowej, ze wskazaniem na potrzebę wzajemnego uzupełniania się sfery autoidentyfikacji społeczno-kulturowej ze sferą walencji kulturowej (wg A.Kłoskowskiej).


Zostanie zwrócona uwaga na wyłanianie się chrześcijaństwa z judaimu i konsekwencje komunkacyjne tego procesu.

Skrócony opis:

Wprowadzenie do problematyki komunikacji międzykulturowej w warunkach pogranicza dyfuzyjnego.

Analizowana będzie sytuacja komunikacji między reprezentantami odmiennych zbiorowości kulturowych analizowanych zwłaszcza w wymiarach religijnym, narodowym i regionalnym.

Analizy osadzone będą na podstawach teorii interakcjonizmu symbolicznego. Podkreślona zostanie kwestia budowania znaczeń - zarówno w warstwie semiotycznej jak i aksjologicznej - w warunkach

intensywnej dyfuzji kulturowej.

W ramach zajęć ze studentami realizowane są następujące cele:

- Zapoznanie z głównymi obszarami autodefiniowania się ludzi w wymiarze tożsamości kulturowej

- Przedstawienie kontinuum relacji międzykulturowych

- Wskazanie na rolę tożsamości społeczno-kulturowej w komunikacji

- Zaprezentowanie istoty relatywizmu kulturowego i przyjmowania perspektywy Innego

- Uwrażliwianie na redukcję stereotypów kulturowych w komunikacji

Pełny opis:

rofil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Przedmiot obowiązkowy, Moduł 4

Dziedzina i dyscyplina nauki: dziedzina nauk społecznych, dyscyplina - socjologia

Rok studiów/semestr: II rok/semestr IV

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): przydatna jest wiedza zdobyta na socjologii kultury i antropologii kultury.

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 15 godzin wykładów, 15 godzin ćwiczeń.

Metody dydaktyczne: wykład z wykorzystaniem prezentacji wizualnych wykład problemowy z elementami dyskusji, prezentacje studentek i studentów, konsultacje, filmy

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta:

- godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim (45 godz.):

15 g.(wykłady) + 15 g.(ćwiczenia) + 7 g.(konsultacje) (1,6 pkt ETCS)

- zajęcia o charakterze praktycznym (30 godz.):

23 g. (przygotowanie do ćwiczeń ćwiczeń 10h; przygotowanie do egzaminu i obecność na egzaminie 10h +3 h) (1 pkt ETCS)

Wskaźniki ilościowe:

- wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego 40 h (1,6 pkt ECTS),

- o charakterze praktycznym 30 h (1,0 pkt ECTS).

Literatura:

- M.Sobecki; Komunikacja międzykulturowa w perspektywie pedagogicznej; Warszawa 2016

- J.Isański(red.); Komunikowanie międzykulturowe – szanse i wyzwania; Poznań 2009

- M.Szopski; Komunikowanie międzykulturowe; Warszawa 2005

- A.Świderkówna; Rozmowy o Biblii; Warszawa 1999

- A.Zaporowski; Czy komunikacja międzykulturowa jest możliwa. Strategia kulturoznawcza; Poznań 2006

Lit. uzupełniająca:

- S.Magala; Kompetencje międzykulturowe; Warszawa 2011

- M.Dąbrowski; Swój/Obcy/Inny. Z problemów interferencji i komunikacji międzykulturowej; Izabelin 2001

- U.Kusio (red.); Polifonia , dialog i zderzenie kultur. Antologia tekstów z komunikacji międzykulturowej. Toruń 2007

Filmy – Cud Purymowy – reż.I.Cywińska (fakultatywnie – praca samodzielna)

- Jerozolima – dom trzech religii – dokumentalny (fakultatywnie – praca samodzielna)

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. KA7_WG4 Absolwent wykazuje się uporządkowaną i pogłębioną znajomością głównych kierunków nauk o kulturze i religii:

1. antropologia kultury

2. teorie kultury i teorie poszczególnych dyscyplin sztuki

3. historia kultury i historia poszczególnych dyscyplin sztuki

4. estetyka, filozofia kultury

5. nauki o języku i literaturze

6. nauki o komunikacji społecznej i mediach

7. religioznawstwo

2. KA7_WK3 absolwent zna i rozumie na poziomie zaawansowanym – historyczny charakter kształtowania się procesów, wzorów, norm i idei kulturowych

Umiejętności:

3.KA7_UK4 absolwent potrafi docenić wielokulturowość społeczności regionu, kraju, Europy, rozumie na poziomie rozszerzonym odmienne postrzeganie życia społecznego i zjawisk kulturowych przez osoby wywodzące się z różnych środowisk i tradycji kulturowych oraz porozumieć się z nimi i współpracować

4. KA7_UW4 absolwent potrafi wykrywać złożone zależności między analizowanymi

przez siebie tezami wypowiedzi kulturoznawczych pisemnych i ustnych, formułować i testować hipotezy związane z problemami badawczymi, myśleć w sposób komparatystyczny

Kompetencje społeczne:

5. KA7_KR1 absolwent jest gotów do docenienia wielokulturowości społeczności, regionu, kraju, Europy, rozumienia na poziomie rozszerzonym odmiennych stylów życia społecznego i zjawisk kulturowych przez osoby wywodzące się z różnych środowisk i tradycji kulturowych oraz komunikowania się z nimi

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę na podstawie prezentacji grupowej i aktywności na zajęciach

Forma egzaminu – pisemny test klasyczny z uwzględnieniem poprawki na zgadywanie;

50-59% pkt – ocena dst;

60-69% pkt – ocena dst plus

70-79% pkt – ocena db

80-89% pkt –ocena db plus

90-100% pkt – ocena bdb

Egzamin poprawkowy w formie ustnej

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Sobecki
Prowadzący grup: Joanna Sacharczuk, Mirosław Sobecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Wprowadzenie do problematyki komunikacji międzykulturowej w warunkach pogranicza dyfuzyjnego.

Analizowana będzie sytuacja komunikacji między reprezentantami odmiennych zbiorowości kulturowych analizowanych zwłaszcza w wymiarach religijnym, narodowym i regionalnym.

Analizy osadzone będą na podstawach teorii interakcjonizmu symbolicznego. Podkreślona zostanie kwestia budowania znaczeń - zarówno w warstwie semiotycznej jak i aksjologicznej - w warunkach

intensywnej dyfuzji kulturowej.

W ramach zajęć ze studentami realizowane są następujące cele:

- Zapoznanie z głównymi obszarami autodefiniowania się ludzi w wymiarze tożsamości kulturowej

- Przedstawienie kontinuum relacji międzykulturowych

- Wskazanie na rolę tożsamości społeczno-kulturowej w komunikacji

- Zaprezentowanie istoty relatywizmu kulturowego i przyjmowania perspektywy Innego

- Uwrażliwianie na redukcję stereotypów kulturowych w komunikacji

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Przedmiot obowiązkowy, Moduł 4

Dziedzina i dyscyplina nauki: dziedzina nauk społecznych, dyscyplina - socjologia

Rok studiów/semestr: II rok/semestr IV

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): przydatna jest wiedza zdobyta na socjologii kultury i antropologii kultury.

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 15 godzin wykładów, 15 godzin ćwiczeń.

Metody dydaktyczne: wykład z wykorzystaniem prezentacji wizualnych wykład problemowy z elementami dyskusji, prezentacje studentek i studentów, konsultacje, filmy

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta:

- godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim (45 godz.):

15 g.(wykłady) + 15 g.(ćwiczenia) + 7 g.(konsultacje) (1,6 pkt ETCS)

- zajęcia o charakterze praktycznym (30 godz.):

23 g. (przygotowanie do ćwiczeń ćwiczeń 10h; przygotowanie do egzaminu i obecność na egzaminie 10h +3 h) (1 pkt ETCS)

Wskaźniki ilościowe:

- wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego 40 h (1,6 pkt ECTS),

- o charakterze praktycznym 30 h (1,0 pkt ECTS).

Literatura:

- M.Sobecki; Komunikacja międzykulturowa w perspektywie pedagogicznej; Warszawa 2016

- J.Isański(red.); Komunikowanie międzykulturowe – szanse i wyzwania; Poznań 2009

- M.Szopski; Komunikowanie międzykulturowe; Warszawa 2005

- A.Świderkówna; Rozmowy o Biblii; Warszawa 1999

- A.Zaporowski; Czy komunikacja międzykulturowa jest możliwa. Strategia kulturoznawcza; Poznań 2006

Lit. uzupełniająca:

- S.Magala; Kompetencje międzykulturowe; Warszawa 2011

- M.Dąbrowski; Swój/Obcy/Inny. Z problemów interferencji i komunikacji międzykulturowej; Izabelin 2001

- U.Kusio (red.); Polifonia , dialog i zderzenie kultur. Antologia tekstów z komunikacji międzykulturowej. Toruń 2007

Filmy – Cud Purymowy – reż.I.Cywińska (fakultatywnie – praca samodzielna)

- Jerozolima – dom trzech religii – dokumentalny (fakultatywnie – praca samodzielna)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Sobecki
Prowadzący grup: Dorota Misiejuk, Mirosław Sobecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Sobecki
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.