Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język obcy- język angielski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 430-KS1-2LEKA Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język obcy- język angielski
Jednostka: Instytut Studiów Kulturowych
Grupy: 3L stac. studia I stopnia kulturoznawstwo - przedm. lektoratowe
Kulturoznawstwo 2 rok sem. letni 1 stopień
Kulturoznawstwo 2 rok sem. zimowy 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przed rozpoczęciem nauki przedmiotu student powinien posiadać wiedzę i umiejętności językowe na poziomie B1.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Lektorat obejmuje naukę języka angielskiego ogólnego na poziomie B2 z elementami języka specjalistycznego dla kierunku kulturoznawstwo.

Lektorat zakłada opanowanie języka ogólnego na poziomie B2 w mowie i w piśmie, przyswojenie słownictwa specjalistycznego związanego z kierunkiem studiów, specjalizacjami oraz tematyką zajęć, a także przygotowanie do egzaminu końcowego w formie pisemnej i ustnej.

Pełny opis:

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy, Moduł 1

Dziedzina nauk humanistycznych, dyscyplina nauki: kulturoznawstwo

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 60 godzin lektoratu

Rok studiów II, semestr III i IV

Wymagania wstępnie: brak

Metody dydaktyczne: Lektorat jest prowadzony w formie ćwiczeń praktycznych: praca frontalna oraz praca w grupach i w parach, indywidualne wypowiedzi pisemne i ustne.

Punkty ETCS: 3

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w zajęciach: 60 godzin

przygotowanie do zajęć: 25 godzin

konsultacje: 5 godzin

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagający bezpośrednio udziału nauczyciela - 65 godzin (2,5 pkt. ECTS)

- o charakterze praktycznym - 45 godzin (1,6 pkt. ECTS)

Literatura:

Podręcznik podstawowy:

English File upper-intermediate 4th Edition, Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden, Kate Chomacki, OUP 2020

Materiały uzupełniające i specjalistyczne:

1. Global upper-intermediate, Lindsay Clandfield & Rebecca Robb Benne, Macmillan, 2015

2. Exploring British Culture, Jo Smith, Cambridge, 2012

3. Keynote upper-intermediate, Helen Stephenson, Lewis Lansford, Paul Dummett, CENGANGE Learning, 2017

4. Oxford, EAP, Edward de Chazal, Sam McCarter, Louis Rogers, Julie Moore, Paul Dummett, Jon Hird, John Hughes, 2013

Wybrane materiały z akredytowanych stron internetowych:

www.oup.com/elt (Oxford University Press), www.onestopenglish.com (MacMillan), BBC English,www.linguahouse.com, www.ted.com, writeandimprove.com, www.kialo.com, www.factitious.augamestudio.com, learnenglish.britishcouncil.org

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Student zna

podstawową terminologię kulturoznawczą i antropologiczną w języku polskim i w wybranym języku obcym KA6_WG3

UMIEJĘTNOŚCI

Student potrafi

1) formułować opinie krytyczne o wytworach kultury na podstawie wiedzy naukowej i własnego doświadczenia w języku polskim i obcym na poziomie B2 KA6_UK2

2) komunikować się z osobami wywodzącymi się z różnych środowisk i tradycji kulturowych KA6_UK3

3) potrafi przygotowywać wystąpienia ustne, pisemne i prezentacje multimedialne, w języku polskim i języku obcym, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i różnych źródeł KA6_UK4

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Student jest gotów do

organizowania pracy własnej i pracy zespołowej, ma kompetencje do pracy w zespole na rzecz środowiska społecznego oraz działania w sposób przedsiębiorczy KA6_KO2

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się egzaminem pisemnym i ustnym po IV semestrze.

Egzamin pisemny składa się z zadań zamkniętych i otwartych w oparciu o wymagania szczegółowe SPNJO UwB.

Obejmuje sprawność słuchania, czytania, gramatykę i słownictwo specjalistyczne.

Egzamin ustny obejmuje indywidualną prezentację wylosowanego tematu i dialog sytuacyjny.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Julia Żylińska
Prowadzący grup: Małgorzata Penza-Szachowicz, Julia Żylińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Julia Żylińska
Prowadzący grup: Julia Żylińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Julia Żylińska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.