Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodologia badań kulturoznawczych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 430-KS1-2MET
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodologia badań kulturoznawczych
Jednostka: Instytut Studiów Kulturowych
Grupy: 3L stac. studia I stopnia kulturoznawstwo - przedm. obowiązkowe
Kulturoznawstwo 2 rok sem. zimowy 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiot przekazuje podstawowy zasób wiedzy dotyczący genezy i istoty badań kulturoznawczych, ze szczególnym uwzględnieniem ich interdyscyplinarnego charakteru. Podczas wykładów i ćwiczeń studenci poznają najważniejsze pojęcia z tego zakresu. Zapoznają się także z wybranymi metodami badawczymi oraz z przykładami ich zastosowania w badaniach kulturoznawczych. Ćwiczenia mają charakter praktyczny. W ich trakcie studenci poznają podstawowe zasady dotyczące przygotowywania i prowadzenia badań. Celem zajęć jest wyposażenie studentów w umiejętności i narzędzia umożliwiające zaprojektowanie i realizację wielowymiarowych badań z zakresu kultury.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: dziedzina nauk humanistycznych, dyscypliny – kulturoznawstwo

Rok studiów/semestr: II rok/semestr III (studia pierwszego stopnia)

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 15 godzin wykładów, 15 godzin ćwiczeń.

Metody dydaktyczne: wykład problemowy z elementami dyskusji, wykład informacyjny, lektura monograficzna, praca zbiorowa, praca indywidualna, prezentacje, konsultacje.

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta

Rodzaje aktywności:

– udział w wykładach – 15 godzin;

– udział w ćwiczeniach – 15 godzin;

– przygotowanie do zajęć – 10 godzin;

– przygotowanie do egzaminu – 10;

– udział w konsultacjach – 10 godzin;

– przygotowanie projektu - 15 godziny.

Razem 75 godzin, co odpowiada 3 punktom ECTS

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studentki/studenta związany z zajęciami:

– wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela – 40 godzin, co odpowiada 1,6 punktu ECTS

– o charakterze praktycznym – 35 godzin, co odpowiada 1,4 punktu ECTS

Literatura:

• Angrosino Michael, 2010, Badania etnograficzne i obserwacyjne, tłum. Maja Brzozowska-Brywczyńska, Warszawa: Wydawnictwo PWN, tamże: Zagadnienia etyczne, s. 153-162.

• Barański Janusz, 2010, Kulturoznawstwo postantropologią czy erzacem filozofii?, [w:] Wojciech Jerzy Burszta, Michał Januszkiewicz, Kulturo-znawstwo dyscyplina bez dyscypliny?, Warszawa: ACADEMICA Wydawnictwo SWPS, s. 65-83.

• Creswell John W., 2009, Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe i mieszane, tłum. Joanna Gilewicz, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

• Denzin Norman K., Lincoln Yvonna S., 2010, Wprowadzenie. Dziedzina i praktyka badań jakościowych, [w:] tychże (red.), Metody badań jakościowych, t. 1, s. 19-62.

• Flick Uwe, 2010, Projektowanie badania jakościowego, tłum. Paweł Tomanek, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, tamże: Etyka w badaniach jakościowych, s. 121-133.

• Flick Uwe, 2010, Projektowanie badania jakościowego, tłum. Paweł Tomanek, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, tamże: Czym są badania jakościowe?, s. 21-42.

• Geertz Clifford, 2005, Interpretacja kultur. Wybrane eseje, tłum. Maria M. Piechaczek, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, tamże: Rozdział 1: Opis gęsty: w poszukiwaniu interpretatywnej teorii kultury, s. 18-47.

• Godlewski Grzegorz, 2010, Luneta i radar: o dwóch strategiach badań kulturoznawczych, [w:] Wojciech Jerzy Burszta, Michał Januszkiewicz, Kulturo-znawstwo dyscyplina bez dyscypliny?, Warszawa: ACADEMICA Wydawnictwo SWPS, s. 51-64.

• Hammersley Martyn, Atkinson Paul, 2000, Metody badań terenowych, tłum. Sławomir Dymczyk, Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka, tamże: Problemy etyczne, s. 268-291.

• Hammersley Martyn, Atkinson Paul, 2000, Metody badań terenowych, tłum. Sławomir Dymczyk, Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka, tamże: Co to jest etnografia?, s. 11-33.

• Kingsolver Ann, 2009, Etyka w myśleniu i postępowaniu antropologa, [w:] Philip Carl Salzman, Patricia C. Rice (red.), Myśleć jak antropolog, tłum. Ola i Wojciech Kubińscy, wstęp Wojciech J. Burszta, Gdańsk: GWP, s. 161-177.

• Kmita Jerzy, 2007, Późny wnuk filozofii. Wprowadzenie do kulturoznawstwa, Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, tamże: Kultura symboliczna, s. 47-87.

• Kostera Monika (red.), 2007, Kultura organizacji. Badania etnograficzne polskich firm, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, tamże: Etnografia jako tradycja metodologiczna, s. 39-67.

• Pink Sarah, 2009, Etnografia wizualna, tłum. Maria Skiba, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, tamże: Część 3: Tworzenie wiedzy, s. 85-180.

• Willis Paul, 2005, Wyobraźnia etnograficzna, tłum. Ewa Klekot, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, tamże: cz. I: Sztuka w codzienności, s. 25-73; cz. II: Penetracje w świecie ponowoczesnym, s. 101-122.

Efekty uczenia się:

1. Wiedza. Absolwent/absolwentka (P6S_WG KA6_WG1, P6S_WG KA6_WG3):

a) zna podstawowe podejścia badawcze, pojęcia i terminy stosowane w badaniach kultury;

b) zna podstawowe metody i zasady prowadzenia badań kultury współczesnej.

2. Umiejętności. Absolwent/absolwentka (P6S_UW KA6_UW1, P6S_UW KA6_UW2, P6S_UW KA6_UW3, P6S_UW KA6_UW5):

a) potrafi zastosować wiedzę teoretyczną w praktyce badając i interpretując zjawiska kulturowe;

b) potrafi krytycznie analizować zjawiska kulturowe.

3. Kompetencje. Absolwent/absolwentka (P6S_KR KA6_KR2):

a) ma świadomość konieczności dokonywania wyboru właściwych metod postępowania badawczego w zależności od charakteru analizowanych zjawisk kulturowych.

Metody i kryteria oceniania:

W trakcie ćwiczeń oceniane są:

- projekt badawczy,

- frekwencja: możliwa jest jedna nieobecność nieusprawiedliwiona , forma zaliczenie nieobecności po konsultacji z prowadzącym

- aktywność na zajęciach poparta lekturą tekstów.

Zaliczenie wykładów na podstawie egzaminu - zaliczenie na ocenę.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Kępa
Prowadzący grup: Ewa Kępa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)