Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium warsztatowe - public relations

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 430-KS1-2SWP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium warsztatowe - public relations
Jednostka: Instytut Studiów Kulturowych
Grupy: 3L stac. studia I stopnia kulturoznawstwo - przedm. specjalnościowe
Kulturoznawstwo 2 rok sem. letni 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Założenia (opisowo):

Przed rozpoczęciem nauki przedmiotu student powinien posiadać opanowaną wiedzę teoretyczną na temat public relations, w szczególności w zakresie: komunikatu PR, kreowania wizerunku i marki, grup docelowych publiczności i rodzaju mediów.


Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest utrwalenie i wzbogacenie wiedzy w dziedzinie public relations, w tym w zakresie wykorzystania wiedzy teoretycznej w praktycznych działaniach. W szczególności chodzi o identyfikację i analizę realnych wyróżniających się przedsięwzięć w tej dziedzinie prowadzonych przez instytucje i podmioty komercyjne. Studenci powinni też opanować kompetencje w zakresie samodzielnego planowania i realizacji akcji PR i monitorowania ich efektów. W końcowym efekcie, powinni być przygotowani do prowadzenia realnych skutecznych działań w tej dziedzinie podczas późniejszej aktywności zawodowej.

Pełny opis:

1.profil studiów: ogólnoakademicki

2.forma studiów: stacjonarne

3.rodzaj przedmiotu: obowiązkowy, moduł 4

4.Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauk o poznaniu i komunikacji społecznej

5.rok / semestr studiów: II r. I st, semestr 4

6.wymagania wstępne: Podstawy marketingu, Podstawy reklamy i public relations

7.liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godzin laboratorium

8.metody dydaktyczne: dyskusja z wykorzystaniem różnych źródeł wiedzy, prezentacja i analizy przypadków, opracowanie i prezentacje tematyczne studentów.

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta :

- laboratorium 30 godz.

- realizacja własnych projektów ćwiczeniowych - 18 godz.

- udział w konsultacjach - 2 godz.

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

1. wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - liczba godzin 32; punkty ECTS 1,28

2. o charakterze praktycznym - liczba godzin 48; punkty ECTS 1,92

Literatura:

Literatura podstawowa

• Olędzki J. (red.) Public relations w komunikowaniu społecznym i marketingu, Oficyna Wydawnicza ASPRA, Warszawa 2010

• Budzyński W., Public relations, strategia i nowe kierunki kształtowania wizerunku, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2008

• Rozwadowska B., Public relations Teoria Praktyka Perspektywy, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2009

• Murdoch.A., Język public relations. Jak promować firmę, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2000

Literatura uzupełniająca

• Olędzki J., Public relations we współczesnym świecie: między służbą organizacji i społeczeństwu, Oficyna Wydawnicza ASPRA, Warszawa 2011

• Budzyński W., Public relations Strategia i nowe techniki kształtowania wizerunku, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2008

• Borkowski I., Stasiuk-Krajewska K. (red.), Kształtowanie wizerunku jako narzędzie public relations, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2012

• Szyfter J.P., Public relations w Internecie, Wydawnictwo ONE Press, Gliwice 2005

Efekty uczenia się:

KA6_WG3 Student zna i rozumie podstawową terminologię kulturoznawczą i antropologiczną w języku polskim i w wybranym języku obcym

KA6_UW3 Student posiada umiejętność sformułowania problemu badawczego w zakresie public relations, przeprowadzenia analizy marketingowej

KA6_UK4 Student nabywa umiejętności dotyczące wystąpień publicznych na forum grupy, wykorzystując formę prezentacji multimedialnej

KA6_UW5 Student jest w stanie stworzyć koncepcję i program działań w zakresie public relations, które stanowią kreatywne rozwiązanie zdiagnozowanych problemów badawczych

KA6_KK1 Student jest gotów do wykorzystywania posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności, rozumie potrzebę ustawicznego rozwoju zawodowego

Metody i kryteria oceniania:

Łączna ocena ze zrealizowanych ćwiczeń indywidualnych i grupowych oraz aktywności podczas zajęć

Nieobecności na ćwiczeniach: - dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności na ćwiczeniach (4 godz. dydaktyczne); nieobecności przekraczające dopuszczalny limit powinny być zaliczane na konsultacjach

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Kondej
Prowadzący grup: Andrzej Kondej
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Kondej
Prowadzący grup: Andrzej Kondej
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura uzupełniająca

• Olędzki J., Public relations we współczesnym świecie: między służbą organizacji i społeczeństwu, Oficyna Wydawnicza ASPRA, Warszawa 2011

• Budzyński W., Public relations Strategia i nowe techniki kształtowania wizerunku, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2008

• Borkowski I., Stasiuk-Krajewska K. (red.), Kształtowanie wizerunku jako narzędzie public relations, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2012

• Szyfter J.P., Public relations w Internecie, Wydawnictwo ONE Press, Gliwice 2005

Uwagi:

W semestrze letnim 2021/2022 zajęcia do dn.03.04.2022 są prowadzone w systemie zdalnym na platformie eduportal.uwb.edu.pl

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Kondej
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura uzupełniająca

• Olędzki J., Public relations we współczesnym świecie: między służbą organizacji i społeczeństwu, Oficyna Wydawnicza ASPRA, Warszawa 2011

• Budzyński W., Public relations Strategia i nowe techniki kształtowania wizerunku, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2008

• Borkowski I., Stasiuk-Krajewska K. (red.), Kształtowanie wizerunku jako narzędzie public relations, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2012

• Szyfter J.P., Public relations w Internecie, Wydawnictwo ONE Press, Gliwice 2005

Uwagi:

W semestrze letnim 2021/2022 zajęcia do dn.03.04.2022 są prowadzone w systemie zdalnym na platformie eduportal.uwb.edu.pl

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.