Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 430-KS1-3SEML7
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie
Jednostka: Instytut Studiów Kulturowych
Grupy: 3L stac. studia I stopnia kulturoznawstwo - przedm. obowiązkowe
Kulturoznawstwo 3 rok sem. letni 1 stopień
Kulturoznawstwo 3 rok sem. zimowy 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 22.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe
seminaria licencjackie

Założenia (opisowo):

Prace licencjackie mogą mieć postać jakościowej analizy źródeł, studiów przypadków i analizy danych (deskresearch), mających na celu wyodrębnienie i interpretację zjawisk i tendencji we współczesnej kulturze i sztuce dotyczących zastosowań nowych mediów cyfrowych oraz ich kulturowych konsekwencji.

Wskazana znajomość języka angielskiego - stopień podstawowy lub średnio zaawansowany. Znajomość innych języków mile widziana.

Wskazane zainteresowania i doświadczenia w zakresie wybranego obszaru sztuki, kultury, antropologii kultury, historii kultury

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

W trakcie seminarium student pod kierunkiem promotora pracuje nad przygotowaniem pracy licencjackiej stanowiącej opracowanie zagadnienia z zakresu zjawisk kulturowych odpowiadającego profilowi i tematyce wybranego seminarium. Celem zajęć seminaryjnych jest przygotowanie bibliografii oraz stworzenie warsztatu metodologicznego umożliwiającego przeprowadzenie analizy wybranych problemów i przygotowanie prac licencjackich. W trakcie zajęć student formułuje problem badawczy, pytania badawcze, określa metodę badawczą oraz opracowuje strukturę pracy licencjackiej. Efektem końcowym seminarium jest napisanie pracy licencjackiej pozytywnie ocenionej przez promotora i dopuszczenie jej do obrony. Praca zostaje zredagowana zgodnie ze standardami projektowania uniwersalnego.

Pełny opis:

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek - Instytut Studiów Kulturowych UwB

Nazwa kierunku studiów - Kulturoznawstwo

Poziom kształcenia - Studia pierwszego stopnia

Profil studiów - Ogólnoakademicki

Forma studiów - Stacjonarne

Kod przedmiotu - 430-KS1-3SEML3

Język przedmiotu - Język polski

Rodzaj przedmiotu/Status przedmiotu – obowiązkowy, MODUŁ 6 Przedmioty dyplomowe

Dziedzina i dyscyplina nauki - Dziedzina nauk humanistycznych, Kulturoznawstwo

Rok studiów/semestr - Rok 3 / semestr 5-6

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów)

- Antropologiczne podstawy kulturoznawstwa

- Teoria kultury

- Metodologia badań kulturoznawczych

- Metody badań kulturoznawczych

- Teoria kultury współczesnej

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 60 godzin seminarium

Punkty ECTS - 22

Bilans nakładu pracy studenta

udział w ćwiczeniach – 60 godzin

przygotowanie do zajęć – 35 godzin

udział w konsultacjach – 30 godzin

przygotowanie prezentacji – 5 godzin

przygotowanie materiału źródłowego, bibliografii specjalistycznej, opracowanie planu tekstu – 165 godzin

pisanie pracy – 260 godzin

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 255 / 10,2 ECTS

- o charakterze praktycznym - 300 / 12 ECTS

Literatura:

J. Storey, Studia kulturowe i badania kultury popularnej. Teorie i metody, Kraków 2003.

R. Barthes, Przyjemność tekstu, tł. A. Lewańska, Warszawa

1997,

J. Łotman, B. Uspienski, O semiotycznym mechanizmie kultury, tł. J. Faryno, [w:] Semiotyka kultury..., s

S. Żółkiewski, Teksty kultury. Studia, Warszawa 1988.

M. Bal, Wędrujące pojęcia w naukach humanistycznych, tł. M. Bucholc, Warszawa 2012,

M. Rygielska, O "tekście kultury".(Nie) modny tekst kultryhttp://www.zew.uni.wroc.pl/files/zew22_rygielska.pd

Obserwatorium żywej kultury: hasło: tekst kultury

Czytanie tekstów kultury. Metodologia, badania, metodyka, red. B. Myrdzik i I. Morawska, Lublin 2007.

Tradycja w tekstach kultury, pod red. J. Adamowskiego, J. Styka, Lublin 2009.

http://ozkultura.pl/wpisy/1945

Teksty kultury : oblicza komunikacji XXI wieku. pod red. J. Mazura, M. Rzeszutko-Iwan, t. 1-2, Lublin 2006.

M. Wołoszyn, Czy memy są tekstami kultury? file:///C:/Users/m.wierel/Downloads/mjarocki,+%7B$userGroup%7D,+wo%C5%82oszyn%20(1).pdf

Twórczość słowna/literatura, performance, tekst, hipertekst / red. tomu: Grzegorz Godlewski, Instytut Kultury Polskiej. Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2017

G. Godlewski, Luneta i radar, 2016

- Katarzyna Cichocka-Segiet, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, "Uniwersalne projektowanie zajęć jako droga do zaspokajania zróżnicowanych potrzeb

edukacyjnych"

- Ewa Domagała-Zyśk, Model projektowania uniwersalnego w akademickiej edukacji inkluzyjnej. Strategie i rekomendacje, w: Oblicza życia. Księga jubileuszowa Profesor Doroty Kornas-Bieli

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent zna i rozumie...:

KA6_WK2 główne kierunki i tendencje przeobrażeń we współczesnej kulturze

KA6_WG3 podstawową terminologię kulturoznawczą i antropologiczną w języku polskim i w wybranym języku obcym

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent potrafi:

KA6_UW1 wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować

i użytkować informacje z wykorzystaniem różnych sposobów i źródeł (pisanych, ikonicznych, elektronicznych etc.)

KA6_UW3 formułować i analizować problemy badawcze, dobierać metody i narzędzia, opracowywać i prezentować wyniki pracy

KA6_UK1 komunikować się z wykorzystaniem poznanej terminologii kulturoznawczej

KA6_UU1 samodzielnie zdobywać wiedzę i umiejętności badawcze

na poziomie podstawowym

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent jest gotów do:

KA6_KK1 wykorzystywania posiadanej przez siebie wiedzy

i posiadanych umiejętności, rozumie potrzebę ustawicznego dokształcania się i rozwoju zawodowego

KA6_KR3 przestrzegania zasad etycznych związanych z odpowiedzialnością za podejmowane działania o charakterze tworzenia, upowszechniania i oceny wytworów i tekstów kultury

Metody i kryteria oceniania:

Wedle standardów i kryteriów oceny pracy licencjackiej na kierunku kulturoznawstwo oraz egzaminu licencjackiego:

Temat pracy musi być zatwierdzony do końca V semestru studiów. Tematy prac oraz wszelkie w nim zmiany wymagają zatwierdzenia przez Radę Instytutu.

Kierownik seminarium po semestrze V (do końca sesji poprawkowej semestru zimowego) wystawia ocenę cząstkową na podstawie:

- zatwierdzanego tematu pracy licencjackiej przez radę ISK

- bibliografii pracy licencjackiej

- przesłanego do promotora pierwszego rozdziału pracy licencjackiej ( do końca sesji poprawkowej semestru zimowego).

Ocena końcowa/zaliczeniowa seminarium obejmuje średnią z ocen na półroczne (mikro zaliczenie) i na koniec roku.

Kalendarium pracy nad dysertacją:

1. koniec sesji poprawkowej semestru V: I rozdział

2. koniec marca: II rozdział

3. koniec kwietnia: III rozdział

4. 15 czerwca – ostateczna wersja pracy zatwierdzona przez promotora zostaje wprowadzona do systemu APD

5. Praca zredagowana zgodni z zasadami projektowania uniwersalnego.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 60 godzin, 9 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Wierel
Prowadzący grup: Karolina Wierel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria licencjackie

Tryb prowadzenia przedmiotu:

lektura monograficzna
mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem seminarium jest napisanie pracy dyplomowej na I roku studiów z obszaru nauk o kulturze i religii. Praca będą miały charakter interdyscyplinarny, jak samo kulturoznawstwo.

Pełny opis:

Krajobrazy wyobraźni w tekstach kultury popularnej to temat seminarium licencjackiego skierowane do studentek i studentów III roku kulturoznawstwa którzy interesują się różnymi tekstami kultury popularnej i poszukują źródeł wyobraźni popkultury.

Analiza szeroko rozumianych tekstów kultury łączy różnorodne obszary kulturoznawstwa z zakresu: historii kultury, antropologii kultury, mitologii, semiotyki kultury, antropologii słowa i antropologii mediów po problemy kultury popularnej. Jednym z zadań uczestników seminarium będzie dopracowanie i utrwalenie postawy konstruktywnej krytyki w recepcji tekstów kultury.

Propozycje problemów badawczych:

- sposoby reprezentacji światów fikcyjnych w tekstach kultury popularnej

- cechy dystynktywne wyobraźni popkulturowej

- przemiany sposobów kreowania wyobrażeń światów fabularnych

- interseksualność

- tematy humanistyki zaangażowanej i ich reprezentacja

- analiza i interpretacja tekstów kultury popularnej w kontekście ich hybrydyczności

- analiza fabuł tekstów kultury charakterystyczna dla obecnych czasów obecnych – ujęcie w perspektywie historii kultury (literatura, filmy, seriale, gry komputerowe, sztuki wizualne i performatywne, takie jak teatr, wystawy

- konstrukowanie pracy licencjackiej (zasady, formatowanie, stawianie tez i argumentacji, aspekty merytoryczne, konstruowanie odsyłaczy, bibliografii, filomografii i netografii)

Zagadnienia:

- Definicja pojęcia teksty kultury

- Teksty literackie i obrazowe

- Różne poziomy odczytywania i rozumienia tekstów kultury

- Interpretacja tekstów kultury oraz intencji ich twórców, sposobu przekazu

- Teksty kultury jako część komunikacji społecznej

- Konteksty tekstów kultury (określenie klimatu kulturowego)

- Podstawowe teksty kultury europejskiej i polskiej

- Biblia jako najpopularniejszy religijny tekst kultury

- Świat tekstów literatury pięknej

- Sztuki plastyczne i ich dzieła jako teksty kultury

- Muzeum jako kolekcja tekstów kultury

- Imagologia - obraz świata w podróży

- Język treści i znaków symbolicznych

- Zjawisko i znaczenie teatru

- Teksty audiowizualne - mowa współczesności

- Reklama - tekst kultury masowej

Literatura:

Małgorzata Rygielska, O „tekście kultury”, Zeszyty Etnologii Wrocławskiej nr 2015/1(22), Wrocław 2015

http://www.zew.uni.wroc.pl/files/zew22_rygielska.pdf

Magdalena Wołoszyn, Czy memy to teksty kultury?, TORUŃSKIE STUDIA BIBLIOLOGICZNE, 2019, nr 1 (22)2019, s. 9-28

https://sun.uwb.edu.pl/mail/?_task=mail&_action=get&_mbox=INBOX&_uid=5834&_part=2&_frame=1&_extwin=1

J. Storey, Studia kulturowe i badania kultury popularnej. Teorie i metody, Kraków 2003.

Teksty kultury: oblicza komunikacji XXI wieku, t. 1-2, red. J. Mazur, M. Rzeszutko-Iwan, Lublin 2006.

G. Rose, Interpretacja materiałów wizualnych. Krytyczna metodologia badań nad wizualnością, Warszawa 2010

Teksty kultury : oblicza komunikacji XXI wieku. pod red. J. Mazura, M. Rzeszutko-Iwan, t. 1-2, Lublin 2006.

-

Czytanie tekstów kultury. Metodologia, badania, metodyka, red. B. Myrdzik i I. Morawska, Lublin 2007.

- Tradycja w tekstach kultury, pod red. J. Adamowskiego, J. Styka, Lublin 2009.

- A. Gwóźdź, Obrazy i rzeczy. Film między mediami, Kraków 1997.1.

- Tajemnica w tekstach kultury, pod red. A. Borkowskiego, E. Borkowskiej, M. Pliszki, siedlce 2011

J. Storey, Studia kulturowe i badania kultury popularnej. Teorie i metody, Kraków 2003.

R. Barthes, Przyjemność tekstu, tł. A. Lewańska, Warszawa

1997,

J. Łotman, B. Uspienski, O semiotycznym mechanizmie kultury, tł. J. Faryno, [w:] Semiotyka kultury..., s

S. Żółkiewski, Teksty kultury. Studia, Warszawa 1988.

M. Bal, Wędrujące pojęcia w naukach humanistycznych, tł. M. Bucholc, Warszawa 2012,

M. Rygielska, O "tekście kultury".(Nie) modny tekst kultryhttp://www.zew.uni.wroc.pl/files/zew22_rygielska.pd

Obserwatorium żywej kultury: hasło: tekst kultury

Czytanie tekstów kultury. Metodologia, badania, metodyka, red. B. Myrdzik i I. Morawska, Lublin 2007.

Tradycja w tekstach kultury, pod red. J. Adamowskiego, J. Styka, Lublin 2009.

http://ozkultura.pl/wpisy/1945

Teksty kultury : oblicza komunikacji XXI wieku. pod red. J. Mazura, M. Rzeszutko-Iwan, t. 1-2, Lublin 2006.

M. Wołoszyn, Czy memy są tekstami kultury? file:///C:/Users/m.wierel/Downloads/mjarocki,+%7B$userGroup%7D,+wo%C5%82oszyn%20(1).pdf

Twórczość słowna/literatura, performance, tekst, hipertekst / red. tomu: Grzegorz Godlewski, Instytut Kultury Polskiej. Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2017

G. Godlewski, Luneta i radar, 2016

- Katarzyna Cichocka-Segiet, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, "Uniwersalne projektowanie zajęć jako droga do zaspokajania zróżnicowanych potrzeb

edukacyjnych"

- Ewa Domagała-Zyśk, Model projektowania uniwersalnego w akademickiej edukacji inkluzyjnej. Strategie i rekomendacje, w: Oblicza życia. Księga jubileuszowa Profesor Doroty Kornas-Bieli

Uwagi:

dział w seminarium - Krajobrazy wyobraźni w tekstach kultury popularnej

(od narracji do supersystemów) oznacza zgodę na pracę według kalendarium:

- połowa stycznia - ustalenie tematu pracy dyplomowej,

- koniec stycznia - zatwierdzenie przez promotora planu pracy dyplowej i bibliografii

- koniec semestru zimowego (luty/marzec)- przesłanie do sprawdzenia I rozdziału pracy dyplomowej

- koniec marca - przesłanie do sprawdzenia II rozdziału

- koniec kwietnia - przesłanie do sprawdzenia III rozdziału

- koniec maja - przesłanie do promotora końcowej wersji pracy dyplomowej

- do 15 czerwca - wgranie ostatecznej wersji pracy dyplomowej do systemu APD

W porozumieniu z prowadzącą możliwe jest wprowadzenie "zasady elastyczności" dla osób ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)