Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Antropologia mediów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 430-KS2-1ANM
Kod Erasmus / ISCED: 09.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Antropologia mediów
Jednostka: Instytut Studiów Kulturowych
Grupy: 2L stac. studia II stopnia kulturoznawstwo - przedm. obowiązkowe
Kulturoznawstwo 1 rok sem. letni 2 stopień
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Metody badań kulturoznawczych 430-KS2-1MBK

Założenia (opisowo):

Celem zajęć z antropologii mediów jest pogłębienie wiedzy studentek i studentów z zakresu antropologii mediów, która wyrasta z antropologii nowoczesnych społeczeństw i kulturowego zwrotu w studiach nad mediami.

Zakres zajęć stanowią studia nad mediami dotyczące, w sposób szczególny, symbolicznej konstrukcji rzeczywistości i ważności symbolicznych struktur mitu i rytuału w życiu codziennym odbiorców - użytkowników.

Problematyka zajęć obejmuje różne praktyki użytkowania mediów i przypisywanie im różnorodnych znaczeń. Podstawową figurą antropologicznej refleksji nad mediami jest ich twórca i użytkownik (czasami w jednej osobie), a w konsekwencji badane będą znaczenia jakie przypisuje on/ona mediom oraz jego/jej praktyki nadawcze i odbiorcze.

Zakładamy skupienie się na figurze użytkownika mediów i dotarcie do świadectw i relacji telewidzów, internautów oraz użytkowników innych mediów. W toku kursu w tkankę zajęć wprowadzone zostaną prezentacje studenckich projektów badawczych i ich analizy,

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przekazanie zasobu wiedzy dotyczącego wybranych aspektów antropologii mediów - w kontekście kultury własnej odbiorców - użytkowników. Ramowy zakres tematyczny przedmiotu obejmuje wiedzę na temat: Podstaw antropologii wizualnej, teorii odbioru przekazu medialnego - różnych poziomów interpretacji czy "dekodowania" przekazu medialnego stanowiących podstawę różnych kierunków interpretacyjnych; Roli mediów we współczesnym domu i życiu współczesnej rodziny; Społecznego używania mediów; Kina antropologicznego; Wydarzeń medialnych i rytuałów medialnych; Roli mediów w kształtowaniu tożsamości w społeczeństwie trans nacjonalnym; Przekazów medialnych w kontekście współczesnych mitów i rytuałów; Mediów społecznych, mediów społecznościowych – badania społeczności medialnych.

Pełny opis:

Profil: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy - M-3: przedmioty antropologiczno-metodologiczne

Dziedzina nauk humanistycznych; dyscyplina - nauki o kulturze i religii

1 rok studiów drugiego stopnia/ semestr 2

Wymagania wstępne: przydatna jest wiedza zdobyta w trakcie przedmiotu metody badań kulturoznawczych;

30 godzin ćwiczeń

Metody dydaktyczne: projekty badawcze, prezentacje multimedialne projektów badawczych, ćwiczenia, dyskusje, konsultacje.

Formy zaliczenia przedmiotu: przygotowanie projektu badawczego i aktywność w czasie zajęć.

4 punkty ECTS

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w ćwiczeniach – 15 x 2 h = 30 h

Przygotowanie studenckich projektów badawczych - 22 h

Przygotowanie do ćwiczeń – 15 x 3 h = 45 h

Udział w konsultacjach związanych z zajęciami – 3 h

Razem: 100 h

Odpowiada 4 pkt ECTS

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

Liczba godzin wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela: 30 + 3 = 33 - 1,3 ECTS

o charakterze praktycznym: 45 + 22 = 67 - 2,7 ECTS

Literatura:

Literatura przedmiotu będzie podana w sekcji o zajęciach w konkretnym cyklu dydaktycznym.

Efekty uczenia się:

Wiedza

W wyniku przeprowadzonych zajęć absolwent zna i rozumie:

- szczegółową terminologię kulturoznawczą i antropologiczną i etnograficzną w języku polskim i języku obcym na poziomie B2+

- w sposób uporządkowany i pogłębiony główne kierunki nauk o kulturze i religii:

antropologię kultury

nauki o komunikacji społecznej i mediach

KA7_WG3, KA7_WG4,

Umiejętności

W wyniku przeprowadzonych zajęć absolwent potrafi:

- wykorzystać pogłębione umiejętności badawcze związane

z formułowaniem i analizą problemów badawczych, doborem metod i narzędzi, opracowaniem i prezentacją wyników pracy;

- wykrywać złożone zależności między analizowanymi

przez siebie tezami wypowiedzi kulturoznawczych pisemnych i ustnych, formułować i testować hipotezy związane z problemami badawczymi, myśleć w sposób komparatystyczny;

- stworzyć artefakty artystyczne, naukowe oraz krytyczne opracowania dzieł sztuki z zastosowaniem właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych oraz posiada umiejętności ich prezentacji

KA7_UW2, KA7_UW4, KA7_UW5

Kompetencje społeczne

W wyniku przeprowadzonych zajęć absolwent jest gotów do:

- przyjęcia postawy aksjologicznej, związanej z krytyczną oceną wytworów kultury w celu rozwiązywania problemów poznawczych i praktycznych;

- organizowania pracy własnej i pracy zespołowej oraz jej krytycznej oceny i przemodelowania w sposób przedsiębiorczy;

- docenienia wielokulturowości społeczności, regionu, kraju, Europy, rozumienia na poziomie rozszerzonym odmiennych stylów życia społecznego i zjawisk kulturowych przez osoby wywodzące się z różnych środowisk i tradycji kulturowych oraz komunikowania się z nimi

KA7_KK2, KA7_KO3, KA7_KR1

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę (ćwiczenia). Szczegółowe informacje dotyczące zaliczenia ćwiczeń znajdują się w sylabusie do przedmiotu antropologia mediów w danym cyklu dydaktycznym.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Kisielewska
Prowadzący grup: Alicja Kisielewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Metody badań kulturoznawczych 430-KS2-1MBK

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem ćwiczeń w roku akademickim 2021/22 jest przekazanie zasobu wiedzy dotyczącego wybranych aspektów antropologii mediów - w kontekście kultury własnej odbiorców - użytkowników. Ramowy zakres tematyczny przedmiotu obejmuje wiedzę na temat: Podstaw antropologii wizualnej; Roli mediów we współczesnym domu i życiu współczesnej rodziny; Społecznego używania fotografii; Kina antropologicznego; Wydarzeń medialnych i rytuałów medialnych; Seriali telewizyjnych (polska telesaga rodzinna, post soap) w kontekście mitów i rytuałów; Mediów i tożsamości w społeczeństwie trans nacjonalnym; Mediów społecznych, mediów społecznościowych – badania społeczności medialnych.

W trakcie każdych zajęć prezentowany jest studencki projekt badawczy, który następnie jest przedmiotem dyskusji w grupie.

Pełny opis:

Profil: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy - M-3: przedmioty antropologiczno-metodologiczne

Dziedzina nauk humanistycznych; dyscyplina - nauki o kulturze i religii

1 rok studiów drugiego stopnia/ semestr 2

Wymagania wstępne: przydatna jest wiedza zdobyta w trakcie przedmiotu metody badań kulturoznawczych;

30 godzin ćwiczeń

Metody dydaktyczne: projekty badawcze, prezentacje multimedialne projektów badawczych, ćwiczenia, dyskusje, konsultacje.

Formy zaliczenia przedmiotu: przygotowanie projektu badawczego i aktywność w czasie zajęć.

4 punkty ECTS

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w ćwiczeniach – 15 x 2 h = 30 h

Przygotowanie studenckich projektów badawczych - 22 h

Przygotowanie do ćwiczeń – 15 x 3 h = 45 h

Udział w konsultacjach związanych z zajęciami – 3 h

Razem: 100 h

Odpowiada 4 pkt ECTS

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

Liczba godzin wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela: 30 + 3 = 33 - 1,3 ECTS

o charakterze praktycznym: 45 + 22 = 67 - 2,7 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

- S. Sikora, Film i paradoksy wizualności. Praktykowanie antropologii, Wyd. DiG, Warszawa 2012.

M. Banks, Materiały wizualne w badaniach jakościowych, przeł. P. Tomanek, PWN, Warszawa 2013.

- D. Morley, Przestrzenie domu. Media, mobilność i tożsamość, przeł. J. Mach, NCK, Warszawa 2011.

- M. Halawa, Życie codzienne z telewizorem, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006.

- S. Pink, Etnografia wizualna. Obrazy, media i przedstawienia w badaniach, WUJ, Kraków 2009.

- J. Kaczmarek, I. Ślebioda, Badania socjowizualne z wykorzystaniem fotografii (na przykładzie projektu badawczego „Poznań w fotografii i świdomości swoich mieszkańców), (w:) Antropologia wobec fotografii i filmu, red. G. Pełczyński, R. Vorbich, Biblioteka Telgte, Poznań 2004, s. 37 – 46.

- M. Hopfinger, Film i antropologia. Osiąganie dystansu wobec audiowizualności, (w: ) Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku, Red. Maryla Hopfinger. Wyd. Oficyna Naukowa, Warszawa 2005.

S. Sikora, Film i paradoksy wizualności: Praktykowanie antropologii, DiG, Warszawa 2012, s. 93-107.

- S. Bobowski, „Konopielka” Witolda Leszczyńskiego jako traktat antropologiczny, (w: ) j.w.

- D. Skotarczyk, Film jako źródło do badań przemian obyczajowych, (w: ), Antropologia wobec fotografii i filmu, red. G. Pełczyński, R. Vorbich, Biblioteka Telgte, Poznań 2004.

- A. Idzikowska- Czubaj, Obraz kultury młodzieżowej w polskim filmie fabularnym, (w: ) Obrazy kultur, pod red. G. Pełczyńskiego i R. Vorbicha, Biblioteka Telgte, Poznań 2007.

- E. Katz, D. Dayan, Wydarzenia medialne, Muza, Warszawa 2008.

- E. Rothenbuhler, Komunikacja rytualna. Od rozmowy codziennej do komunikacji medialnej, przeł. J. Barański, WUJ, Kraków 2003.

- R. Barthes, Mitologie, przeł. A. Dziadek, Wydawnictwo KR, Warszawa 2000.

- Nowe mitologie, red. Jérôme Garcin, przeł. A. Kocot, WUJ, Kraków 2010.

- A. Kisielewska, Polskie tele-sagi – mitologie rodzinności, Rabid, Kraków 2009.

- A. Nacher, Telepłeć. Gender w telewizji doby globalizacji, WUJ, Kraków, 2008.

- A. Jawor, Od kury do demona. Serialowy obraz kobiety, (w: ) Post-soap. Nowa generacja seriali telewizyjnych a polska widownia, red. M. Filiciak, B. Giza, Wyd. Scholar, Warszawa 2011, s. 165-176.

- A. Appadurai, Nowoczesność bez granic. Kulturowe wymiary globalizacji, przeł. Z. Pucek. Universitas, Kraków 2005.

- T. Edensor, Tożsamość narodowa, kultura popularna i życie codzienne, r. 3 Odtwarzanie tożsamości narodowej, WUJ, Kraków2004.

-L. Graczyk, Wirtualna Orda – Tatarzy polscy w Sieci, (w:) Obrazy kultur, pod red. G. Pełczyńskiego i R. Vorbicha, Biblioteka Telgte, Poznań 2007.

- M. Castells, Społeczeństwo sieci, PWN, Warszawa 2008.

- H. Jenkins, Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, przeł. M. Bernatowicz, M. Filiciak, WAiP, Warszawa 2007.

- M. Maffesoli, Czas plemion, PWN, Warszawa 2008.

- J. Burgess, J. Green, Youtube. Wideo online a kultura uczestnictwa, przeł. T. Płudowski, PWN, Warszawa 2011.

- L. Lessig, Wolna kultura, Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2005.

- T. Boellstorff, Dojrzewanie w second life. Antropologia człowieka wirtualnego, Wyd. UJ, Kraków 2012.

Literatura uzupełniająca:

- Theorising Media and Practice, ed by B. Brauchler and J. Postill, Bergham Books, New York 2010.

- M. Herzfeld, Antropologia. Praktykowanie teorii w kulturze i społeczeństwie, WUJ, Kraków 2004, s. 403-434.

- J. Hofmokl, Internet jako nowe dobro wspólne, WAiP, Warszawa 2008.

- A. Keen, Kult amatora: jak internet niszczy kulturę, przeł. M. Bernatowicz, K. Topolska-Ghariani, WaiP, Warszawa 2007.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)