Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza tekstów socjologicznych w języku angielskim- warsztat specjalistyczny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 440-SS2-1ATS2
Kod Erasmus / ISCED: 14.251 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analiza tekstów socjologicznych w języku angielskim- warsztat specjalistyczny
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy: 2L stac. II st. studia socjologiczne - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przedmiot ma na celu wykształcenie umiejętności czytania i analizy tekstów socjologicznych w języku angielskim. Zapewni zdolność rozumienie koncepcji i teorii socjologicznych oraz procesów społecznych opisywanych w anglojęzycznych tekstach. Zajęcia służą również do zaznajomienia z podstawowym słownictwem wykorzystywanym do opisu życia społecznego i jego zjawisk w języku angielskim.

Skrócony opis:

Przedmiot służy rozwinięciu zdolności rozumienia tekstów w języku angielskim oraz związanej z nimi terminologii.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów–stacjonarne

Rodzaj przedmiotu– obowiązkowy

• Dziedzina i dyscyplina nauki – nauki socjologiczne, socjologia

• Rok studiów/semestr– rok I/sem. II

• Wymagania wstępne– brak

• Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć– 30 godzin ćwiczeń.

• Metody dydaktyczne – ćwiczenia, konsultacje

• Punkty ECTS – 2

• Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 30 godz., przygotowanie do zajęć i zaliczenia 5 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 12 godz., zaliczenie 2, Razem: 49 godzin, co odpowiada 2 pkt ECTS

•Wskaźniki ilościowe – nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 44 godzin, co odpowiada 1,8 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 5 godzin, co odpowiada 0,2 pkt. ECTS = łącznie 2 pkt

Literatura:

A. Giddens, P. W. Sutton, Sociology, Introductory Readings, Polity Press, Cambridge, 2022

Efekty uczenia się:

KP7_UK6

potrafi się porozumiewać w języku obcym nowożytnym na poziomie B2+

KP7_UK7

potrafi czytać ze zrozumieniem teksty socjologiczne w języku obcym oraz komunikować się w języku obcym z wykorzystaniem terminologii socjologicznej

KP7_KR3

ma świadomość znaczenia kompetencji językowych i konieczności z korzystania z publikacji zagranicznych

Kryteria weryfikacji: dyskusja, zaliczenie, referat

Metody i kryteria oceniania:

ocena aktywności na zajęciach, kolokwium, dyskusja, konsultacje

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jakub Barszczewski, Katarzyna Winiecka
Prowadzący grup: Jakub Barszczewski, Katarzyna Winiecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot służy rozwinięciu zdolności rozumienia tekstów w języku angielskim oraz związanej z nimi terminologii.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów–stacjonarne

Rodzaj przedmiotu– obowiązkowy

• Dziedzina i dyscyplina nauki – nauki socjologiczne, socjologia

• Rok studiów/semestr– rok I/sem. II

• Wymagania wstępne– brak

• Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć– 30 godzin ćwiczeń.

• Metody dydaktyczne – ćwiczenia, konsultacje

• Punkty ECTS – 2

• Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 30 godz., przygotowanie do zajęć i zaliczenia 5 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 12 godz., zaliczenie 2, Razem: 49 godzin, co odpowiada 2 pkt ECTS

•Wskaźniki ilościowe – nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 44 godzin, co odpowiada 1,8 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 5 godzin, co odpowiada 0,2 pkt. ECTS = łącznie 2 pkt

Literatura:

1. Giddens A., Sutton P., W., Sociology, Introductory Readings, Polity Press, Cambridge, 2022

2. Piotrowska, M. (2007). Proces decyzyjny tłumacza. Podstawy metodologii nauczania przekładu pisemnego, Kraków.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)