Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Problemy modernizacyjne współczesnego społeczeństwa polskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 440-SS2-1PMW2
Kod Erasmus / ISCED: 14.251 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Problemy modernizacyjne współczesnego społeczeństwa polskiego
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy: 2L stac. II st. studia socjologiczne - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

1. Przedstawienie podstawowych zagadnień i ujęć teoretycznych dotyczących analizy problemów modernizacyjnych we współczesnym społeczeństwie polskim - Wykład

2. Kontynuacja kształtowania umiejętności rozumienia oraz logicznej analizy tekstów i badań socjologicznych dotyczących tematyki problemów modernizacyjnych w społeczeństwie polskim oraz ich zastosowania w praktyce (obowiązkowym zadaniu), stawiania pytań badawczych i hipotez oraz zdolności formułowania własnego stanowiska i jego obrony podczas dyskusji w grupie - Laboratoria

3. Kształtowanie umiejętności realizacji zadania praktycznego powiązanego z tematyką zajęć oraz wykorzystanie w realizacji zadania wiedzy studenta z dotychczas zrealizowanych zajęć oraz wiedzy pozaakademickiej (np. analiza przekazów medialnych) - Laboratoria.

Pełny opis:

Profil studiów Ogólnoakademicki

Forma studiów Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu Obowiązkowy, Grupa Zajęć_ 3 (Współczesne społeczeństwo polskie)

Poziom kształcenia Studia drugiegoo stopnia

Dziedzina i dyscyplina nauki Nauki socjologiczne, socjologia

Rok studiów/semestr Rok I, semestr II

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): Brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć

30, obejmuje:

14 godzin wykładu, 16 godzin laboratorium

Metody dydaktyczne:

Wykład, laboratorium, dyskusja w czasie zajęć, warsztaty, praca indywidualna i w grupie, prace domowe

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta

75 godzin, obejmuje:

Udział w wykładach: 14

Udział w laboratoriach 16

Udział w konsultacjach i zaliczeniach 15

Przygotowanie do zajęć 15

Praca domowa – zadania praktyczne: 15

Wskaźniki ilościowe - liczba godzin i odpowiadająca im liczba punktów ECTS (1 ECTS = 25 godzin):

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 45 godzin , odpowiada 1,8 ECTS nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela

30 godzin, odpowiada 1,2 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Krzemiński I.., Raciborski J., Oswajanie Wielkiej Zmiany, wyd. IFiS PAN, Warszawa 2007

2. Morawski W. (red.), Modernizacja Polski. Struktury, Agencje, Instytucje, wyd. WAiP, Warszawa 2010

3. Niedźwiedzki D., Władza - tożsamość - zmiana społeczna, Wyd. Universitas, Kraków 2003,

4. Castells M., Himanen P., Społeczeństwo informacyjne i państwo dobrobytu. Model fiński, Warszawa 2009

5. Wnuk – Lipiński E., Socjologia życia publicznego, wyd. Scholar, 2005

6. Krzemiński I. (red.), Wielka transformacja zmiany ustroju w Polsce po 1989, wyd. ŁÓŚGRAF, Warszawa 2011

7. Marody M., Giza – Poleszczuk A., Przemiany więzi społecznych, wyd. Scholar, 2004.

8. Ziółkowski M., Przemiany interesów i wartości społeczeństwa polskiego: teorie, tendencje, interpretacje, wyd. Humaniora, 2006

9. Skarżyńska K., My Portret psychologiczno-społeczny Polaków z polityką w tle, wyd. Scholar, 2020

10. Musiał W., Modernizacja Polski. Polityki rządowe w latach 1918 – 2004, Toruń, 2013, s. 27-104

11. Rifkin J., Wiek dostępu, Wrocław, 2003, s. 7-18, 81-104 (rozdz. 1 i 5)

12. Cześnik M., Próżnia socjologiczna a demokracja – przykład postkomunistycznej Polski, w: Kultura i społeczeństwo, nr 4/2008, s. 19-50

13. Mandes S., Życie religijne, w: Giza A., Sikorska M. (red.), Współczesne społeczeństwo polskie, Warszawa, 2012, s. 229-269

14. Marody M. i in., Społeczeństwo na zakręcie. Zmiany postaw i wartości Polaków w latach 1990-2018, Warszawa, 2020,

15. Golka M., Cywilizacja współczesna i globalne problemy, Warszawa, 2012, s. 338-362

16. Sztompka P., Dziesięć tez o modernizacji, w: Zarządzanie Publiczne nr 24-25 (2-3), 2013, s. 177-183

17. Drozdowski R., Polska u Progu drugiej fazy modernizacji, czyli jak jednocześnie doganiać i uciekać, w: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. Rok LXXVI, zeszyt 2, 2014, s. 77-88

Literatura dodatkowa

1. Pickett, K., Wilkinson R., The spirit level: Why Equality is Better for Everyone, London 2009

2. Kalinowski S., 2017, Niepewność pracy w warunkach uberyzacji gospodarki, w: Galor Z., Kalinowski S., Kozłowska U. (red.), Marginalizacja a rozwój społeczny –między teraźniejszością i przeszłością, Bielefeld, s. 46-60

3. Bakalarz T., 2019, Zatrudnienie za pośrednictwem platformy internetowej jako przejaw „uberyzacji” pracy, w: Przegląd Prawa i Administracji 117, s. 9 - 19

4. Pawlak M., 2016, Jak przemieszcza się próżnia? Wędrówki tezy Stefana Nowaka między obszarami i kontekstami, w: Stan Rzeczy 1(10)/2016, s. 316-335

5. Nowak S., System wartości społeczeństwa polskiego, Studia Socjologiczne, nr 4/1979, ss. 155-172

6. Kubiak A., Miszalska A., Czy nowa próżnia społeczna. Czyli o stanie więzi społecznej w III RP, w: Kultura i Społeczeństwo, nr 2/2004, ss. 19-43

7. Szpociński A., 2012, Widowiska przeszłości. Pamięć jako wydarzenie, w: Hałas. E. (red.), Kultura jako pamięć. Posttradycyjne znaczenie przeszłości, Kraków s. 63-72

8. Chwedoruk R., 2018, Polityka historyczna, Warszawa, s. 211-232

9. Lewicki M., 2018, Przyszłość nie może się zacząć, Warszawa, s. 318-339.

10. Domański H. The Polish Transformation: Structural Changes and New Tensions. European Journal of Social Theory. 2005;8(4)

Efekty uczenia się:

W1. Ma wiedzę o głównych kierunkach analizy problemów modernizacyjnych we współczesnym społeczeństwie polskim w ujęciu socjologicznym. KP7_WG5, KP7_WG18

W2. Potrafi posługiwać się podstawowymi terminami, ujęciami teoretycznymi i paradygmatami badawczymi właściwymi dla analizy problemów modernizacyjnych współczesnego społeczeństwa polskiego. KP7_WG1, KP7_WG4, KP7_WG5, KP7_WG18

W3. Ma wiedzę na temat tożsamości indywidualnych i grupowych. więzi społecznych i ich przemian w kontekście modernizacji systemu społecznego, jego struktur i instytucji KP7_WG8, KP7_WG11, KP7_WG12, KP7_WG14,

W4. Posiada wiedzę na temat przemian instytucjonalnych we współczesnym społeczeństwie polskim, w zakresie struktur politycznych, ekonomicznych i społecznych KP7_WK3, KP7_WK4

U1. Potrafi przygotować opracowanie przedstawiające wybrane aspekty modernizacji społeczeństwa polskiego, wykorzystując w sposób twórczy literaturę i badania naukowe, krytycznie się do nich odnosząc. Potrafi zaprezentować wyniki swoich analiz w formie ustnej, pisemnej i multimedialnej

KP7_UW9, KP7_UW13, KP7_UK3, KP7_UO2

U2. Potrafi w sposób twórczy łączyć ze sobą różne ujęcia teoretyczne i zagadnienia związane z problematyką współczesnego społeczeństwa polskiego. KP7_UW16,

U3. Potrafi krytycznie oceniać i przewidywać możliwe konsekwencje przyjmowania różnych modeli rozwojowych społeczeństwa polskiego na różnych poziomach organizacji społecznej KP7_UW13, KP7_UK1,

K1. Ma świadomość zmian zachodzących w paradygmatach badawczych społeczeństwa polskiego i jest zdeterminowany samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze, uwzględniając przy tym dorobek innych dyscyplin naukowych na rzecz rozwiązywania problemów społecznych

KP7_KK4, KP7_KO5

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne:

Wykład:

- wykład, konsultacje, zaliczenie pisemne.

Formy zaliczenia przedmiotu):

- egzamin pisemny (zaliczenie pisemne , obecność na wykładach-dozwolona jest 1 nieobecność -nadprogramowe nieobecności trzeba zaliczyć min 1 tydzień przed zaliczeniem pisemnym w sposób ustalono mailowo z prowadzącą zajęcia). Zaliczenie nadprogramowych nieobecności jest wymogiem dopuszczenia do zaliczenia pisemnego z wykładów.Liczba wykładów- nieobecności kwalifikujących do niezaliczenia przedmiotu: 4

Laboratorium:

Zaliczenie na ocenę w oparciu o obowiązkową obecność.Liczba nieobecności (zajęć) kwalifikujących do niezaliczenia przedmiotu:4 . Kolokwium pisemne, przygotowanie projektu badawczego dotyczącego problematyki przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 16 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Dąbrowska-Prokopowska
Prowadzący grup: Ewa Dąbrowska-Prokopowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)