Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 440-SS2-1SEM2
Kod Erasmus / ISCED: 14.251 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie I
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy: 2L stac. II st. studia socjologiczne - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 10.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Seminarium prowadzi do przygotowania i realizacji badania będącego podstawą pracy dyplomowej. Tematyka seminarium jest zależna od zainteresowań naukowych uczestników.

Ogólne zagadnienia omawiane w ramach seminarium:

- metodologia pracy badawczej,

- warsztat pisania tekstów naukowych,

- projektowanie i realizacja badań,

- budowanie narzędzi badawczych,

- podstawy teoretyczne interpretacji danych

Pełny opis:

• Profil studiów - ogólnoakademicki.

• Rodzaj przedmiotu– obowiązkowy

• Dziedzina i dyscyplina nauki –nauki socjologiczne, socjologia,

• Rok studiów/semestr– rok 1 (IIst.) /semestr 1 i 2

• Wymagania wstępne–brak

• Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć– 60 godzin seminariów

• Metody dydaktyczne – seminaria, konsultacje

Punkty ECTS 10

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w seminarium – 60 godz.,

konsultacje – 35 godz.,

przygotowanie do zajęć i realizacja zadań etapowych związanych z przygotowaniem pracy dyplomowej – 155 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 95 godzin, co odpowiada 3,8 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 155 godzin, co odpowiada 6,2 pkt. ECTS

Literatura:

Literatura jest zależna od tematów podjętych przez seminarzystki i seminarzystów.

Pozycje przydatne dla warsztatu pisania pracy dyplomowej:

Tomaszczyk Jacek, Matysek Anna. 2020. Cyfrowy warsztat humanisty. Warszawa. PWN.

Howard. S. Becket. 2018. Triki badawcze w socjologii. Jak w pełni wykorzystać potencjał badań społecznych. Warszawa: PWN.

Craswell John. 2013. Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe i mieszane. Kraków: wyd. UJ

Denzin Norman, Lincoln Yvonnah. 2009. Metody badań jakościowych. t.1, 2. Warszawa: PWN

Efekty uczenia się:

Student_ka:

KP7_WG1 ma pogłębioną wiedzę na temat specyfiki terminologii socjologicznej i potrafi samodzielnie definiować terminy socjologiczne

KP7_WG2 ma pogłębioną wiedzę na temat wieloparadygmatyczności w socjologii

KP7_WG11 ma pogłębioną wiedzę na temat stosowalności poszczególnych metod i technik badawczych oraz triangulacji danych, zna ograniczenia metod i technik badawczych

KP7_WK3 zna i rozumie pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej

KP7_UW2 potrafi dokonać krytycznej oceny danych, formułować własne opinie, wyciągać wnioski z analizy

KP7_UW3 potrafi umiejętnie i w oparciu o merytoryczne argumenty dobrać metody badawcze i sposób analizy do konkretnych problemów socjologicznych

KP7_UW4 potrafi samodzielnie stawiać hipotezy badawcze podejmuje próby ich falsyfikacji, krytycznie odnosi się do otrzymanych wniosków

KP7_UW5 potrafi badać złożone procesy społeczne obejmujące zjawiska z różnych obszarów życia społecznego z wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi w zakresie socjologii.

KP7_UW8 posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych w powiązaniu ze współczesnymi teoriami socjologicznymi oraz z wykorzystaniem dyscyplin pokrewnych

KP7_UW9 potrafi samodzielnie zaprojektować i zrealizować projekt badawczy, w sposób twórczy i krytyczny odnosząc się do metod i technik badawczych oraz powiązać go z zagadnieniami teoretycznymi

KP7_UK5 potrafi przygotować pracę dyplomową (magisterską) z zakresu socjologii, przestrzegając reguł redakcyjnych i językowych oraz zasad warsztatowych, jak również zaprezentować swój dorobek naukowy (egzamin dyplomowy)

KP7_KK1 prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykorzystaniem różnorodnych źródeł wiedzy oraz odpowiednich metod badawczych, krytycznie wykorzystuje źródła wiedzy

KP7_KR1 ma pogłębioną świadomość problemów etycznych związanych z przeprowadzaniem badań socjologicznych, w tym swojego wpływu na podmiot badania

KP7_KR3 ma świadomość znaczenia kompetencji językowych i konieczności z korzystania z publikacji zagranicznych

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Białous, Maja Biernacka
Prowadzący grup: Maciej Białous, Maja Biernacka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Skrócony opis:

Seminarium prowadzi do przygotowania i realizacji badania będącego podstawą pracy dyplomowej. Tematyka seminarium jest zależna od zainteresowań naukowych uczestników.

Ogólne zagadnienia omawiane w ramach seminarium:

- metodologia pracy badawczej,

- warsztat pisania tekstów naukowych,

- projektowanie i realizacja badań,

- budowanie narzędzi badawczych,

- podstawy teoretyczne interpretacji danych

Pełny opis:

• Profil studiów - ogólnoakademicki.

• Rodzaj przedmiotu– obowiązkowy

• Dziedzina i dyscyplina nauki –nauki socjologiczne, socjologia,

• Rok studiów/semestr– rok 1 (IIst.) /semestr 1 i 2

• Wymagania wstępne–brak

• Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć– 60 godzin seminariów

• Metody dydaktyczne – seminaria, konsultacje

Punkty ECTS 10

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w seminarium – 60 godz.,

konsultacje – 35 godz.,

przygotowanie do zajęć i realizacja zadań etapowych związanych z przygotowaniem pracy dyplomowej – 155 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 95 godzin, co odpowiada 3,8 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 155 godzin, co odpowiada 6,2 pkt. ECTS

Literatura:

Literatura jest zależna od tematów podjętych przez seminarzystki i seminarzystów.

Pozycje przydatne dla warsztatu pisania pracy dyplomowej:

Tomaszczyk Jacek, Matysek Anna. 2020. Cyfrowy warsztat humanisty. Warszawa. PWN.

Howard. S. Becket. 2018. Triki badawcze w socjologii. Jak w pełni wykorzystać potencjał badań społecznych. Warszawa: PWN.

Craswell John. 2013. Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe i mieszane. Kraków: wyd. UJ

Denzin Norman, Lincoln Yvonnah. 2009. Metody badań jakościowych. t.1, 2. Warszawa: PWN

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)