Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 440-SS2-2SEM1
Kod Erasmus / ISCED: 14.252 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy: 2L stac. II st. studia socjologiczne - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 15.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

Przedmiot służy przygotowaniu studenta do przeprowadzenia badań, opracowania koncepcji i napisania pracy, a następnie poddania jej obronie w celu uzyskaniu tytułu magistra socjologii.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

W ramach seminarium studenci określają swoje zainteresowania naukowe oraz opracowują koncepcję i strukturę pracy magisterskiej. Podczas pisania pracy magistranci przedstawiają jej fragmenty do dyskusji, co pomaga w przygotowaniu się do publicznej obrony.

Pełny opis:

• Profil studiów - ogólnoakademicki.

• Rodzaj przedmiotu– obowiązkowy

• Dziedzina i dyscyplina nauki –nauki socjologiczne, socjologia,

• Rok studiów/semestr– rok 1 (IIst.) /semestr 3 i 4

• Wymagania wstępne–brak

• Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć– 60 godzin seminariów

• Metody dydaktyczne – seminaria, konsultacje

Punkty ECTS 15

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w seminarium – 90 godz.,

konsultacje – 40 godz.,

przygotowanie do zajęć i realizacja zadań etapowych związanych z przygotowaniem pracy dyplomowej – 245 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 130 godzin, co odpowiada 5,2 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 245 godzin, co odpowiada 9,8 pkt. ECTS

Literatura:

Stefan Nowak, Metodologia badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008

Earl Babbie, Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005

Earl Babbie, Podstawy badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008

i in. - do uzgodnienia z wykładowcą

Efekty uczenia się:

KP7_WG1 ma pogłębioną wiedzę na temat specyfiki terminologii socjologicznej i potrafi samodzielnie definiować terminy socjologiczne

KP7_WG3 ma pogłębioną wiedzę na temat wieloparadygmatyczności

w socjologii

KP7_WG17 ma rozszerzoną wiedzę na temat stosowalności poszczególnych metod badawczych i technik zbierania danych, zna ich ograniczenia

KP7_WK1 posiada rozszerzoną wiedzę dotyczącą struktur społecznych w aspekcie społecznym i historycznym

KP7_WK7 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej

KP7_UW1 potrafi tworzyć nowe typologie lub reinterpretować typologie istniejące w odniesieniu do współczesnych zjawisk społecznych

KP7_UW3 potrafi dokonać krytycznej oceny danych.

KP7_UW4 umie umiejętnie i w oparciu o merytoryczne argumenty dobrać metody badawcze i sposób analizy do konkretnych problemów socjologicznych.

KP7_UW7 potrafi formułować własne opinie, wyciągać wnioski z analizy

KP7_UW10 umie samodzielnie postępować w sytuacji ambiwalencji norm, potrafi rozstrzygać dylematy etyczne związane z aktywnością zawodową

KP7_UW12 posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w różnych zakresach i formach, rozszerzoną o krytyczną analizę skuteczności i przydatności stosowanej wiedzy

KP7_UW13 umie samodzielnie znaleźć rozwiązanie konkretnych problemów socjologicznych lub socjoekonomicznych w oparciu o posiadaną wiedze teoretyczną i metodologiczną oraz potrafi wdrożyć sposób ich rozwiązania.

KP7_UW14 posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk

społecznych w powiązaniu ze współczesnymi teoriami socjologicznymi

KP7_UW15 potrafi samodzielnie zaprojektować i zrealizować projekt badawczy, w sposób twórczy i krytyczny odnosząc się do metod i technik badawczych oraz powiązać go z zagadnieniami teoretycznymi

KP7_UU1 potrafi zaprezentować swój dorobek naukowy (egzamin dyplomowy)

KP7_UU2 potrafi przygotować pracę dyplomową (magisterską) z zakresu socjologii, przestrzegając reguł redakcyjnych i językowych oraz zasad warsztatowych

KP7_KK2 prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane

z wykorzystaniem różnorodnych źródeł wiedzy oraz odpowiednich metod badawczych

KP7_KK3 potrafi krytycznie wykorzystywać źródła wiedzy

KP7_KR1 ma pogłębioną świadomość problemów etycznych związanych z przeprowadzaniem badań socjologicznych

KP7_KR4 jest świadomy wielokierunkowych (zamierzonych i niezamierzonych) konsekwencji swoich działań

Metody i kryteria oceniania:

Ocena studenta (w skali 2-5) oparta jest na realizacji zadań związanych z przygotowaniem pracy dyplomowej, takich jak: szczegółowe określenie celu, zakresu, hipotez, metod i technik badawczych, realizacja badań, przedstawianie kolejnych rozdziałów pracy dyplomowej, złożenie całej pracy dyplomowej. Zakres zadań może różnić się indywidualnie w zależności od wybranych tematów prac.

Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny z seminarium jest złożenie pracy magisterskiej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Cieślińska, Aleksandra Porankiewicz-Żukowska, Mariusz Zemło
Prowadzący grup: Barbara Cieślińska, Aleksandra Porankiewicz-Żukowska, Mariusz Zemło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0 (2024-02-26)