Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy zarządzania strategicznego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 450-ZN1-2PZS
Kod Erasmus / ISCED: 04.003 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy zarządzania strategicznego
Jednostka: Instytut Zarządzania
Grupy: Zarządzanie 1 stopień 2 rok Niestacjonarne lato
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest nabycie przez studentów wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności z zakresu projektowania strategii przedsiębiorstw. Poznają podstawowe metody analizy strategicznej przydatne przy opracowywaniu strategii.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu: kierunkowy

Dziedzina nauki: Nauki społeczne

Dyscyplina: Nauki o zarządzaniu i jakości

Rok studiów:2 semestr: 4

Liczba godzin dydaktycznych: wykłady 18h, ćwiczenia 18h

Metody dydaktyczne:

Wykład tradycyjny z elementami dyskusji wsparty prezentacją multimedialną; Ćwiczenia - studia przypadku, realizacja metod analizy strategicznej w oparciu o wybraną firmę, burza mózgów, [raca w grupie

Tematyka przedmiotu:

1. Źródła informacji strategicznej

2 Metody analizy makrootoczenia: metod scenariuszowa

3) . Metody analizy otoczenia konkurencyjnego: 5 sił konkurencji M.E. Portera,

• punktowa ocena atrakcyjności sektora,

• mapa grup strategicznych,

• krzywa doświadczeń.

6. Metody analizy potencjału wewnętrznego organizacji:

• bilans strategiczny przedsiębiorstwa,

• benchmarking,

• analiza kluczowych czynników sukcesu,

• analiza łańcucha wartości,

• cykl życia produktu i technologii.

7. Wstęp do analizy SWOT

8. Typologie strategii

Literatura:

Literatura

1. G. Gierwszewska, N. Romanowska, Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE Warszawa 2017

2. M. Romanowska, Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie, PWE Warszawa 2017

3. Z. Pierścionek, Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie, PWN Warszawa 2015

4) K. Obłój, Strategia organizacji, PWE Warszawa 2014

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w wykładach: 18 h

przygotowanie do egzaminu 18h

udział w egzaminie 2 h

udział w ćwiczeniach 18 h

przygotowanie do zajęć 36 h

udział w konsultacjach 4h

Wskaźniki ilościowe:

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego: 42 godziny, 1,7 ECTS

Efekty uczenia się:

PZS_W01 - ma podstawową wiedzę w zakresie zarządzania strategicznego, w tym w zakresie metod analizy strategicznej (KA6_WK1) (egzamin pisemny)

PZS_W02 – ma wiedzę o zasadach funkcjonowania organizacji i podejmowaniu decyzji strategicznych w oparciu o analizę otoczenia organizacji i wnętrza organizacji (KA6_WK7) (egzamin pisemny)

PZS_U01 – potrafi prawidłowo interpretować przyczyny i przebieg zjawisk w sferze ekonomicznej, społecznej, technologicznej i prawno-regulacyjnej w oparciu o pozyskiwane danych ze źródeł informacji strategicznej (KA6_UW1) (analiza strategiczna wybranej firmy)

PZS_U02 – potrafi pozyskiwać dane ze źródeł informacji strategicznej z wykorzystaniem technologii informacyjnych (KA6_UW2) (analiza strategiczna wybranej firmy)

PZS_U03 – potrafi w oparciu o pozyskane dane o przedsiębiorstwie konstruować wnioski i rekomendacje służące procesom rozwojowym organizacji (KA6_UW3)

PZS_U04 – potrafi wykorzystując posiadaną wiedzę dokonać analizy i rozstrzygnąć proponując rozwiązania, konkretne problemy (KA6_UW4) (analiza strategiczna wybranej firmy)

PZS_U05 – potrafi przygotować pisemne opracowanie i/lub prezentację multimedialną poświęconą prezentacji danej firmy i podjętych rozstrzygnięć dla danej firmy (praca pisemna i/lub prezentacja multimedialna)

PZS_U06 – potrafi wypowiadać się na dany temat wykorzystują słownictwo dedykowane zarzadzaniu strategicznemu opierając się o wcześniej przygotowany materiał (wypowiedź ustna dotycząc podsumowania analizy strategicznej wybranej firmy)

PZS_U07 – potrafi zajmując różne role pracować skutecznie w zespole (KA6_U01) (praca w grupach nad analizą strategiczna wybranej firmy)

PZS- KO1 – potrafi priorytetowo określać ważność zadań własnych i grupy (KA6_U02)

(praca w grupach nad analizą strategiczna wybranej firmy)

PZS – KK2 – posiada świadomość co do zdobytej wiedzy i umiejętności oraz potrzeby ciągłego poszukiwania i dobywania nowych zasobów wiedzy oraz uczenia się w obliczu świata VUCA (KA6_KK1)

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne:

- wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do zadawania pytań w trakcie wykładu,

- projekty w formie studiów przypadku realizowane na ćwiczeniach z wykorzystaniem metod analizy strategicznej

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Citkowski
Prowadzący grup: Mariusz Citkowski, Monika Garwolińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem zajęć jest nabycie przez studentów wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności z zakresu projektowania strategii przedsiębiorstw. Poznają podstawowe metody analizy strategicznej przydatne przy opracowywaniu strategii.

Pełny opis:

1. Istota zarządzania strategicznego

2. Źródła informacji strategicznej

3. Istota i zastosowanie analizy strategicznej

4. Metody analizy makrootoczenia:

• ekstrapolacja trendów,

• analiza PEST,

• analiza luki strategicznej,

• opinie ekspertów,

• metody scenariuszowe.

5. Metody analizy otoczenia konkurencyjnego:

• wstęp do analizy metodą 5 sił konkurencji M.E. Portera,

• punktowa ocena atrakcyjności sektora,

• mapa grup strategicznych,

• krzywa doświadczeń.

6. Metody analizy potencjału wewnętrznego organizacji:

• bilans strategiczny przedsiębiorstwa,

• benchmarking,

• analiza kluczowych czynników sukcesu,

• analiza łańcucha wartości,

• cykl życia produktu i technologii.

7. Wstęp do analizy SWOT

8. Typologie strategii

Literatura:

Literatura podsatwowwa

1. G. Gierwszewska, N. Romanowska, Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE Warszawa 2017

2. M. Romanowska, Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie, PWE Warszawa 2017

3. Z. Pierścionek, Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie, PWN Warszawa 2015

4).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)