Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rachunkowość finansowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 450-ZS1-2RFN Kod Erasmus / ISCED: 04.302 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rachunkowość finansowa
Jednostka: Instytut Zarządzania
Grupy: 3L stac.studia zarządzania I st. - przedm.obowiązkowe
Zarządzanie 2 rok 1 st. Stacjonarne sem Zimowy
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Założeniem przedmiotu jest przedstawienie podstawowych zasad prowadzenia rachunkowości w jednostce gospodarczej i przepisów prawnych obowiązujących w tym zakresie (również praktyczna aplikacja powyższych zasad oraz uświadomienia roli rachunkowości, jako podstawowego systemu informacyjnego w przedsiębiorstwie) Student poznaje technikę księgowania operacji gospodarczych odnoszących się do sytuacji majątkowej i finansowej jednostek gospodarczych.Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest:

-przedstawienie zakresu i przedmiotu rachunkowości finansowej,

-zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami, zasadami i aktualnymi przepisami w zakresie rachunkowości,

-zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami ewidencji zdarzeń gospodarczych oraz ukształtowanie praktycznych umiejętności w tym zakresie,

-przekazanie studentom podstawowej wiedzy z zakresu sporządzania wyniku finansowego.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki:

Dziedzina nauk społecznych

Dyscyplina: nauki o zarządzaniu i jakości

Rok studiów/semestr: II Rok/ semestr III

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych - Wykład 30 godz.; ćwiczenia 30 godz.

Metody dydaktyczne:

- Wykład wspomagany prezentacjami multimedialnymi, wykorzystanie form aktywizujących studentów (np. konwersacja).

- Ćwiczenia: rozwiązywanie zadań i przykładów księgowych z wykorzystaniem obowiązujących rozwiązań prawnych, wykorzystanie metody przypadków

Punkty ECTS 6 pkt

Bilans nakładu pracy studenta:

wykłady 30

ćwiczenia 30

przygotowanie do ćwiczeń 22h

studiowanie literatury - 18h

udział w konsultacjach 4h

przygotowanie do kolokwium 30h

przygotowanie do egzaminu 15h

udział w egzaminie 2h

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 150

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

1. Wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela

Liczba godzin 66 Punkty ECTS 2,64

2. O charakterze praktycznym

Liczba godzin 30 Punkty ECTS 1,2

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. G. Michalczuk, T. Mikulska, J. Fiedorczuk, Rachunkowość finansowa od podstaw , Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2016

2. R. Gmińska, J. Jaworski, Wstęp do rachunkowości przedsiębiorstw, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2019.

3. D. Maciejewska, Podstawy rachunkowości finansowej -pojęcie i zadania, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016.

4. B. Nita (red.), Podstawy rachunkowości, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2017.

5. Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Dz. U. 1994 nr 121 poz. 591

6. R. Grabowski, Fundamentals of Financial Accounting, Warsaw School of Economics, Warszawa 2015.

Literatura uzupełniająca:

1. P. Szczypa (red.), Podstawy rachunkowości, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2020.

2. K. Czubakowska (red.), Rachunkowość przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2014

3. I. Olchowicz, Podstawy rachunkowości. T. 1,2, Difin, Warszawa 2016.

4. M. W. E. Glautier, B. Underdown, D. Morris, Accounting: theory and practice-8th ed., Publisher: Financial Times/ Prentice Hall, 2010

Efekty uczenia się:

Wiedza

2RFN_W01 - zna podstawowe źródła prawne regulujące prowadzenie rachunkowości w podmiotach gospodarczych (KA6_WK1)

2RFN_W02 - zna podstawowe pojęcia, kategorie rachunkowości oraz zasady (standardy) regulujące rachunkowość przedsiębiorstw (KA6_WK5)

2RFN_W03- zna podstawowe zasady ewidencji księgowej operacji gospodarczych oraz podstawowe zasady wyceny składników majątkowych (KA6_WK6)

Umiejętności:

2RFN_U01 - potrafi analizować i interpretować składniki majątku w bilansie, klasyfikować elementy kształtujące wynik finansowy oraz ustalić wynik na podstawowych operacjach gospodarczych (KA6_UW1)

2RFN_U02 - wykorzystuje zdobytą wiedzę z zakresu rachunkowości i potrafi ewidencjonować podstawowe operacje gospodarcze (bilansowe i wynikowe) oraz dostrzega ich wpływ na pozycje sprawozdania finansowego (KA6_UW4)

2RFN_U03 - potrafi przygotować prace pisemne i prezentacje multimedialne poświęcone konkretnym zagadnienim z rachunkowości (KA6_UK1)

2RFN_U04 - potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności z zakresu rachunkowości (KA6_UU1)

Kompetencje społeczne

2RFN_K01- ma świadomość poziomu swojej wiedzy oraz konieczności dokształcania się ze względu na zmieniające się przepisy prawne w rachunkowości (KA6_KK1)

2RFN_K02 - posługuje się przepisami prawnymi z zakresu rachunkowości w celu rozwiązywania problemów związanych z zarządzaniem finansami w jednostce (KA6_KR1)

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ogólna z przedmiotu obejmuje część wykładową 40% oraz część ćwiczeniową 60%

Wykład: egzamin pisemny (test 100%)

Ćwiczenia: rozwiązywanie zadań i przykładów praktycznych (case study księgowe) (20%), aktywność na zajęciach (10%), kolokwium (70%).

Ogólne warunki uczestnictwa w zajęciach określa Uchwała nr 2527 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie uzgodnienia Regulaminu studiów Uniwersytetu w Białymstoku.

Nieobecności:

- dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności na ćwiczeniach (4 godz. dydaktyczne); nieobecności przekraczające dopuszczalny limit powinny być zaliczane na konsultacjach;

- więcej niż 50% nieusprawiedliwionych i nieodrobionych nieobecności na ćwiczeniach kwalifikuje do niezaliczenia przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Ertman
Prowadzący grup: Agnieszka Ertman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.