Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biznesplan

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 450-ZS1-2XBIP Kod Erasmus / ISCED: 10.002 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biznesplan
Jednostka: Instytut Zarządzania
Grupy: 3L stac.studia zarządzania I st. - przedm.obowiązkowe
Zarządzanie 2 rok 1 st. Stacjonarne sem Zimowy
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z problematyką sporządzania planów przedsięwzięć gospodarczych. Studenci powinni posiąść umiejętność analizy otoczenia pod względem możliwości prowadzenia działalności gospodarczej, zagrożeń jakie mogą mieć miejsce oraz umieć sporządzić i przeanalizować projekt przedsięwzięcia od strony finansowej.

Skrócony opis:

Student ma za zadanie nauczyć się sporządzać biznes plan i rozumieć jego istotę. Studenci powinni posiąść umiejętność analizy otoczenia pod względem możliwości prowadzenia działalności gospodarczej, zagrożeń jakie mogą mieć miejsce oraz umieć sporządzić i przeanalizować projekt przedsięwzięcia od strony finansowej.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Dziedzina i dyscyplina nauki: Nauki ekonomiczne, nauki o zarządzaniu

Rok studiów/semestr: Studia pierwszego stopnia, rok drugi, semestr trzeci

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: Wykład 15 godzin, ćwiczenia 30 godzin

Metody dydaktyczne: Wykład tradycyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych z elementami dyskusji, na ćwiczeniach studium przypadku, dyskusja, przygotowanie prac pisemnych w postaci biznes planu według zadanego wzorca, prezentacje własnych pomysłów biznesowych przed grupą

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta: Łączna liczba godzin 115

Udział w wykładach 15

Samodzielnie studiowanie 20

Przygotowanie do egzaminu 5

Przygotowanie prac domowych 30

Udział w ćwiczeniach 30

Udział w konsultacjach 10

Przygotowanie i udział w dyskusji 5

Wskaźniki ilościowe:

Wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela: liczba godzin 55 pkt. ECTS 2,2

o charakterze praktycznym: liczba godzin 60 pkt. ECTS 1,2

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. K. Opolski, K. Waśniewski, Biznes plan: jak go budować i analizować?. Wydawnictwo CeDeWu 2014.

2. C. Barrow, P. Barrow, R. Brown, Biznesplan w małej firmie. Wydawnictwo Helion 2009.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. J. Skrzypek, Biznes plan: model najlepszych praktyk, Wydawnictwo Poltext, 2012.

2. Tokarski, M. Tokarski, J. Wójcik, Biznesplan w praktyce. Wydawnictwo CeDeWu, 2014.

3. Robert Sasin, Entrepreneurship training, Wydano Warsaw School of Economics, Warszawa 2015.

3. Tokarski, M. Tokarski, J. Wójcik, Jak solidnie przygotować profesjonalny biznesplan? Wydawnictwo CeDeWu, 2007.

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

2XBIP_W01Student ma wiedzę na temat więzi zachodzących pomiędzy interesariuszami przedsiębiorstwaKA6_WG2

2XBIP_W02Student zna standardowe metody matematyczne, statystyczne i narzędzie informatyczne służące do gromadzenia, analizy i prezentacji danych ekonomicznych i społecznych determinujących funkcjonowanie jednostki gospodarczej_KA6_KW6

2XBIP_W03Student posiada wiedzę o zasadach funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz procesach zachodzących w strukturach jednostek gospodarczych_KA6_WK7

2XBIP_W04Student zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju różnych form prawno-organizacyjnych przedsiębiorstw_KA6WK10

UMIEJĘTNOŚCI:

2XBIP_U01Student potrafi prawidłowo analizować i interpretować przyczyny i przebieg konkretnych procesów zachodzących wewnątrz przedsiębiorstwa, również w jego otoczeniu_KA6_UW1

2XBIP_U02Student potrafi pozyskiwać dane do analizowania i prognozowania procesów i zjawisk społecznych determinujących rozwój przedsiębiorstwa_KA6_UW2

2XBIP_U03Student wykorzystuje zdobytą wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu do analizy i rozstrzygania kwestii podejmowanych w biznesplanie_KA6_UW4

2XBIP_U04Student potrafi prawidłowo analizować i interpretować zjawiska społeczne zachodzące w przedsiębiorstwie i jego otoczeniu_KA6_UW5

2XBIP_U05Student potrafi przygotować prace pisemne i prezentację multimedialne poświęcone opracowywanej koncepcji biznesowej_KA6_UK1

2XBIP_U06Student potrafi przygotować prace pisemne i prezentację multimedialne poświęcone opracowywanej koncepcji biznesowej_KA6_UK1

2XBIP_U07Student potrafi przygotować wypowiedź ustną poświęconą opracowywanej koncepcji biznesowej_KA6_UK2

2XBIP_U08Student opracowując biznesplan potrafi pracować w grupie przyjmując w niej różne role _KA6_UO2

2XBIP_U09Student potrafi określić priorytety służące opracowaniu biznesplanu_KA6_UO2

KOMPETENCJE:

2XBIP_K01Student ma świadomość poziomu swoje wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę stałego uczenia się_KA6_KK1

2XBIP_K02Student jest przygotowany do udziału w opracowywaniu koncepcji biznesplanu_KA_KO1

2XBIP_K03Student wykazuje postawę kreatywności, innowacyjności i przedsiębiorczości w przygotowywaniu koncepcji biznesplanu_KA6_KO2

Metody i kryteria oceniania:

Do egzaminu dopuszczeni zostają studenci którzy zaliczyli część ćwiczeniową na ocenę pozytywną.

Egzamin końcowy w formie pisemnej.

Zaliczenie ćwiczeń jest składową kilku elementów: aktywność na ćwiczeniach i konsultacjach, prezentacja pomysłu biznesowego przed

grupą, wersja papierowa biznes planu według zadanego wzorca.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Wierzbicka
Prowadzący grup: Anna Wierzbicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.