Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Lokalne uwarunkowania działalności przedsiębiorstw

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 450-ZS1-2XLUD
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Lokalne uwarunkowania działalności przedsiębiorstw
Jednostka: Instytut Zarządzania
Grupy: Zarządzanie 1 stopień 2 rok Stacjonarne zima
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnień z zakresu uwarunkowań lokalnych prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Studenci nabywają praktyczne umiejętności w zakresie poruszania się w obowiązujących przepisach prawnych z zakresu planowania przestrzennego, zasad funkcjonowania samorządu gminnego oraz realizowanej przez ten samorząd polityki podatkowej.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne, I stopień

Rodzaj przedmiotu: analityczno-finansowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki o zarządzaniu i jakości

Rok studiów - drugi, semestr - trzeci

Liczba godzin: 15 godz. wykładów i 30 godz. ćwiczeń;

Metody dydaktyczne:

Wykład: wykład wspomagany prezentacjami multimedialnymi, wykorzystanie form aktywizacji studentów;

Ćwiczenia: wspólne omawianie zagadnień zadawanych do własnego przygotowania, praca w grupach i prezentacja wyników pracy

punkty ECTS: 4 pkt

Bilans nakładu pracy studenta - 100 godz.

udział w wykładach -15 godz.

udział w ćwiczeniach - 30 godz.

przygotowanie się do ćwiczeń – 25 godz.

przygotowanie się do zaliczenia – 20 godz.

przygotowanie się do kolokwium – 10 godz.

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 45 godz. (1,8 pkt ECTS)

- o charakterze praktycznym - 25 godz. (1,0 pkt ECTS)

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Lokalizacja działalności gospodarczej a jej ryzyko, K. Kuciński (red.), CeDeWu, Warszawa 2016.

2. B. Filipiak, Polityka podatkowa gmin czy realizacja władztwa podatkowego?, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, 2015, nr 76, t. 1.T. Komornicki, Planowanie przestrzenne w gminach, Wydawnictwo Akademickie SEDNO Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa 2012.

3. E. Bończak – Kucharczyk, K. Herbst, K. Chmura, Jak władze lokalne mogą wspierać przedsiębiorczość, Fundacja inicjatyw społeczno- ekonomicznych, Polska Fundacja Promocji Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Warszawa 1998.

4. B. Rożnowski, K. Markowski, J. Łobocki, K. Konefał, Postawy i zachowania uczestników lokalnego rynku pracy, Instytut Rynku Pracy – Fundacja Nowy Staw, Lublin 2007.

5. Global Entrepreneurship Monitor Polska / [kier. projektu Austin Campbell ; Fundacja Edukacyjna Bachalski].

6. The Oxford handbook of innovation / ed. by Jan Fagerberg, David C. Mowery and Richard R. Nelson.

Efekty uczenia się:

1 - ma podstawową wiedzę odnośnie powstawania, funkcjonowania, przekształcania i rozwoju podmiotów gospodarczych w zakresie uwarunkowań lokalnych [Z1_W03]

2 - posiada elementarną wiedzę o rodzajach relacji zachodzących między organizacjami w skali krajowej (w tym lokalnej), międzynarodowej, międzykulturowej [Z1_W04]

3 - ma wiedzę na temat więzi społecznych występujących w ramach organizacji oraz rządzących nimi prawidłowości, a także ma wiedzę na temat więzi społecznych występujących w ramach relacji rynkowych [Z1_W05]

4- zna standardowe metody matematyczne, statystyczne i narzędzia informatyczne gromadzenia, analizy i prezentacji danych ekonomicznych i społecznych [Z1_W05]

5 - potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu i dziedzin komplementarnych w podejmowaniu decyzji i rozwiązywaniu problemów w zakresie lokalizacji działalności [Z1_U04]

6 - wykorzystuje zdobytą wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu i dziedzin komplementarnych do analizy i rozstrzygania konkretnych problemów, proponując odpowiednie ich rozwiązania odnoszących się do lokalnych uwarunkowań prowadzenia działalności [Z1_U05]

7 - potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji zadań własnych i zespołu [Z1_K03]

8 – prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z aktywnością w otoczeniu społeczno-gospodarczym i wykonywaniem zawodu [Z1_K04]

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: wykład wspomagany prezentacjami multimedialnymi, wykorzystanie form aktywizacji studentów

Ćwiczenia: wspólne omawianie zagadnień zadawanych do własnego przygotowania, rozwiązywanie zadań w grupach oraz prezentacja wyniki prac

Formy zaliczenia przedmiotu:

Wykład: zaliczenie pisemne (test)

Ćwiczenia: praca w grupach i prezentacja wyników pracy (50%), kolokwium (50%),

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Cezary Mielko
Prowadzący grup: Cezary Mielko, Andrzej Parafiniuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)