Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie wynagrodzeniami

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 450-ZS1-3XZWY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie wynagrodzeniami
Jednostka: Instytut Zarządzania
Grupy: 3L stac.studia zarządzania I st. - przedm.obowiązkowe
Zarządzanie 1 st. 3 rok Stacjonarne sem letni
Zarządzanie 3 rok 1 st. Stacjonarne sem letni
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Założenia (lista przedmiotów):

Podstawy zarządzania 0300-ZS1-1PZA
Zarządzanie zasobami ludzkimi 0300-ZS1-3ZZL

Założenia (opisowo):

W zakresie wiedzy student powinien dysponować wiedzą dotyczącą: funkcjonowania przedsiębiorstwa i znaczenia zasobów ludzkich w organizacji, funkcji zarządzania.

W zakresie umiejętności student potrafi: zidentyfikować etapy procesu kadrowego, dokonać opisu czynności wykonywanych w ramach planowania, organizowania, motywowania i kontrolowania oraz wskazać rolę pracownika w ich realizacji.

W zakresie kompetencji społecznych student powinien mieć potrzebę kształcenia ustawicznego.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie
zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z: pojęciem i strukturą, funkcjami wynagrodzeń w skali makro i mikro; z wartościowaniem pracy, tworzeniem systemów wynagradzania, kryteriów ich różnicowania; z premiowaniem i nagradzaniem pracowników. Studenci nabywają wiedzę z zakresu: analizy czynników wpływających na zmiany w systemie wynagradzania, wartościowania stanowisk pracy i budowy tabeli płac, analizy i oceny powiązań pomiędzy wynikami pracy a poziomem wynagrodzenia, kryteriami jego różnicowania w przedsiębiorstwie i zarządzania składnikami wynagradzania.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot specjalnościowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: Nauki społeczne , dyscyplina: nauki o zarządzaniu i jakości

Rok studiów/semestr: Studia pierwszego stopnia, rok III, semestr 6

Wymagania wstępne: Znajomość podstaw zarządzania i zarządzania zasobami ludzkimi.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

wykład 30 godz.

Metody dydaktyczne:

- wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych i analizowaniem case study, angażujący słuchaczy do zadawania pytań w trakcie wykładu.

Ocena końcowa: egzamin

Punkty ECTS 4

Bilans nakładu pracy studenta

Udział w wykładach 30 godz.

Przygotowanie się do wykładu 15 godz.

Udział w konsultacjach 20,5 godz

Przygotowanie się do egzaminu końcowego 32,5 godz.

Egzamin 2 godz

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: liczba godzin 52,5, punkty ECTS 2,1

- o charakterze praktycznym: liczba godzin: 5, punkty ECTS 0,2.

Literatura:

S. Borkowska, Skuteczne strategie wynagrodzeń, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2012.

Z. Czajka, Zarządzanie wynagrodzeniami, PWE Warszawa 2009.

S. Borkowska, Strategie wynagrodzeń, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2009 .

M. Armstrong, Zarządzanie wynagrodzeniami, Oficyna Wolters Kluwer business, Kraków 2009 i nowsze.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

3XZWY_W01 Student zna czynniki kształtujące poziom wynagrodzeń w przedsiębiorstwach, zna budowę systemu wynagradzania pracowników, metody wartościowania pracy, zasady budowy tabel płac. Z1_W08

KOMPETENCJE

3XZWY_K01 Potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania wynagrodzeniami. Z1_K06

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia przedmiotu: egzamin.

Dodatkowo premiowana jest aktywność w dyskusji l i /lub rozwiązywaniu case study w trakcie wykładu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Grześ
Prowadzący grup: Anna Grześ
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Śleszyńska-Świderska
Prowadzący grup: Anna Śleszyńska-Świderska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.