Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie projektami UE

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 450-ZS1-3ZPR Kod Erasmus / ISCED: 04.903 / (0419) Biznes i administracja
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie projektami UE
Jednostka: Instytut Zarządzania
Grupy: 3L stac.studia zarządzania I st. - przedm.obowiązkowe
Zarządzanie 1 st. 3 rok Stacjonarne sem letni
Zarządzanie 3 rok 1 st. Stacjonarne sem letni
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem w zarządzaniu projektem jest pokierowanie zespołem w taki sposób aby osiągnąć sukces. Sukces rozumiany jest jako stworzenie innowacyjnego rozwiązania (produktu i/lub usługi) w ściśle określonych ramach czasowych i finansowych. Aby ten cel osiągnąć należy wprowadzić odpowiedni system zarządzania pracą, ryzykiem, jakością, a także zdefiniować sposób komunikacji w zespole oraz plan działania, który będzie minimalizował prawdopodobieństwo powstawania zagrożeń. Równie ważne okazuje się przeciwdziałanie, co przygotowanie procedur postępowania w przypadku wystąpienia problemów celem ograniczenia negatywnych skutków. Zarządzanie projektami UE jest obszarem złożonym wymagającym wiedzy z różnych obszarów zarządzania, ekonomii, psychologii a nawet wiedzy fachowej/specjalistycznej w aspekcie danego problemu.


Głównym priorytetem jest jakość, definiowana hasłem trwałości. Czas realizacji projektu ma również bardzo duże znaczenie. Terminy zakończenia poszczególnych etapów muszą być zgodne z przyjętym harmonogramem prac. Finanse natomiast określają możliwość regulacji zakresu czasowego i jakościowego projektu. Te trzy czynniki będą miał wpływ na podejmowanie ewentualnych decyzji dotyczących np. zatrudnienia dodatkowych pracowników. Nie można dopuścić do sytuacji, że realizacja projektu obniży rentowność przedsiębiorstwa. Wszystkie decyzje podczas trwania realizacji projektu będą podejmowane na podstawie sprawozdań i kontroli przeprowadzanych cyklicznie (w ściśle określonych terminach). Monitoring i ewaluacja (szczególnie w projektach z dofinansowaniem UE) mają nie mniej istotne znaczenie.



Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem kształcenia w zakresie przedmiotu pn. „Zarządzanie projektami UE" jest zapoznanie studenta z podstawami teoretycznymi i

praktycznymi z przedmiotowego tematu. Student ma otrzymać podstawową wiedzę umożliwiającą realizacje działań projektowych

w sposób sprawny i skuteczny. Podczas kursu student otrzymuje wiedzę teoretyczną i wykonuje ćwiczenia stanowiące podstawę do

dalszego samodzielnego kształcenia.

Przedmiotem zajęć jest omówienie procesu zarządzania projektami UE w pełnym cyklu życia projektu: Cześć zajęć zostanie poświęcona tematyce dotyczącej uwarunkowań instytucjonalnych, prawnych i finansowych w realizacji projektów współfinansowanych z UE.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Moduł 4 - kierunkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: Dziedzina nauk społecznych

Dyscyplina nauki: nauki o zarządzaniu i jakości

Rok studiów /semestr: rok 3/ semestr 6

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): podstawy zarządzania

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godzin wykładu i 30 godzin ćwiczeń

Punkty ECTS: 6

Bilans nakładu pracy studenta:

- Udział w wykładach - 30h

- Przygotowanie się do egzaminu - 30h

- Udział w ćwiczeniach 30h

- Przygotowanie do ćwiczeń - 15 h

Przygotowanie się do kolokwium, innych prac pisemnych - 20h.

Wskaźniki ilościowe - Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 60 h, 2,4 ECTS,

- o charakterze praktycznym- 30 h, 1,2 ECTS.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Domiter, M., Marciszewska A., Zarządzanie projektami unijnymi. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa 2013

2. Podręcznik – Zarządzanie cyklem projektu, Komisja Europejska biuro współpracy EUROPAID, MGiP, Warszawa 2004

3. Trocki M.,(red.), Nowoczesne zarządzanie projektami, PWE, Warszawa 2012

4. Trocki M.,(red.), Zarządzanie projektem europejskim, PWE, Warszawa 2015

5. https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Literatura uzupełniająca:

1. Trocki M.,(red.), Metodyki i standardy zarządzania projektami, PWE, Warszawa 2017

2. Redlarski K., Podstawy metodyki zarządzania projektami w ujęciu klasycznym, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2016.

Literatura anglojęzyczna:

1. A guide to the project management body of knowledge, PMBOK Guide, Newtown Square: Project Management Institute, cop. 2013

2. Samuel J. Mantel, Jr. [et al.]., Project Management in Practice, 4th ed., Hoboken, NJ: Wiley, 2011

Efekty uczenia się:

W zakresie wykładów i ćwiczeń:

1. KA6_WG2 - student ma wiedzę o normach i regułach (organizacyjnych, etycznych i prawnych) organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania

2. KA6_WK3 student ma podstawową wiedzę odnośnie powstawania, funkcjonowania, przekształcania i rozwoju organizacji gospodarczych

3. KA6_WK4 student posiada elementarną wiedzę o rodzajach relacji zachodzących między organizacjami w skali krajowej, międzynarodowej, międzykulturowej

4. KA6_WK7 student posiada wiedzę o zasadach funkcjonowania organizacji oraz procesach zmian zachodzących w ich strukturach oraz czynnikach determinujących przyczyny, przebieg, skale i konsekwencje tych zmian

Dodatkowo w zakresie ćwiczeń:

1.KA6_UW1 student potrafi prawidłowo analizować i interpretować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (w tym: gospodarczych, prawnych, kulturowych, politycznych) w zakresie dyscypliny nauk o zarządzaniu bazując na zdobytej wiedzy

2. KA6_UW5 student potrafi prawidłowo analizować i interpretować zjawiska społeczne zachodzące w organizacji i jej otoczeniu

3. KA6_UK1 student potrafi przygotować prace pisemne i prezentacje multimedialne poświęcone konkretnemu zagadnieniu z zakresu dyscypliny nauk o zarządzania i dyscyplin komplementarnych, właściwie dobierając i weryfikując materiały źródłowe do przygotowywania prac i samodzielnego rozstrzygania konkretnych problemów

4. KA6_U01 student potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role

5. KA6_KR1 student posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami prawnymi, moralnymi, zawodowymi, w celu rozwiązywania problemów z zakresu zarządzania

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne:

- wykład prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, w tym z wykorzystaniem platformy MS Teams lub Blackboard, możliwość zadawania pytań i dyskusji,

- ćwiczenia: angażujące studentów do pracy indywidualnej, grupowej, prezentacje multimedialne, testy, studia przypadku, zadania, itp), również z wykorzystaniem platformy Blackboard.

Formy zaliczenia przedmiotu:

- wykład: egzamin końcowy pisemny, do którego dopuszczeni zostaną jedynie studenci posiadający zaliczenie z ćwiczeń. Egzamin możliwy w formie zdalnej na platformie Blackboard.

- ćwiczenia: zaliczenie na ocenę na podstawie: kolokwium i / lub przygotowanego projektu i /lub inne zadane zadania oraz aktywność na

zajęciach. W przypadku formuły zdalnej zajęć - test na platformie blackboard.

Wykład oraz ćwiczenia - zaliczenie punktowe. Procent punktów dla uzyskania oceny:

bardzo dobrej - 100% - 91%,

dobrej plus - 90% - 81%,

dobrej - 80% - 71%,

dostatecznej plus - 70% - 61%,

dostatecznej - 60% - 51%,

niedostatecznej - 50% i mniej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Busłowska, Tadeusz Truskolaski
Prowadzący grup: Anna Busłowska, Tadeusz Truskolaski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.