Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Koncepcje zarządzania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 450-ZS2-1KOZ
Kod Erasmus / ISCED: 04.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Koncepcje zarządzania
Jednostka: Instytut Zarządzania
Grupy: Zarządzanie 2 stopień 1 rok Stacjonarne zima
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Podstawy zarządzania 450-ZS1-1PZA

Założenia (lista przedmiotów):

Nauka o organizacji 450-ZS1-1NAO

Założenia (opisowo):

W zakresie wiedzy student powinien dysponować wiedzą dotyczącą funkcji zarządzania, struktur organizacyjnych, ról organizacyjnych i struktur zarządzania.

W zakresie umiejętności student potrafi dokonać opisu czynności wykonywanych w ramach planowania, organizowania, motywowania i kontrolowania, a także zaprojektować struktury organizacyjne.

W zakresie kompetencji społecznych student powinien mieć potrzebę kształcenia ustawicznego.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Kurs przedstawia charakterystykę koncepcji zarządzania: klasycznych (tj. naukowego, administracyjnego, behawioralnego zarządzania) i współczesnych (w szczególności orientację na: wartość dla klienta, na wartość przedsiębiorstwa, teoria gry organizacyjnej, podejście systemowe, zasobowe i sytuacyjne w zarządzaniu, outsourcing, benchmarking, reengineering, lean management). Podjęta zostanie próba zidentyfikowania problemów organizacji występujących w trakcie ich funkcjonowania oraz wskazania rozwiązań umożliwiających podniesienie sprawności i skuteczności zarządzania oraz wydajności pracy. Podjęta również zostanie dyskusja o możliwości zasadności wykorzystania wymienionych koncepcji i metod do rozwiązywania problemów dzisiejszych organizacji.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: kierunkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: Nauki społeczne, dyscyplina: nauki o zarządzaniu i jakości

Rok studiów/semestr: Studia drugiego stopnia, rok I, semestr 1

Wymagania wstępne: Znajomość podstaw zarządzania (0300-ZS1-1PZA)

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: Wykład 15 godz. i ćwiczenia 15 godz.

Metody dydaktyczne:

- wykład tradycyjny/on line prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do zadawania pytań w trakcie wykładu,

- ćwiczenia: angażujące studentów do dyskusji i rozwiązywania studiów przypadku w grupach, prezentacje multimedialne.

Ocena końcowa: egzamin

Punkty ECTS 3

Bilans nakładu pracy studenta

- udział w wykładach 15 godz.

- udział w ćwiczeniach 15 godz.

- przygotowanie się do wykładu 5 godz.

- przygotowanie się do ćwiczeń 17 godz.

- udział w konsultacjach 6 godz.

- przygotowanie do egzaminu 15 godz.

- egzamin 2 godz.

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: liczba godzin 38; punkty ECTS 1,52

Literatura:

1. A. Koźminski, W. Piotrowski, Zarządzanie: teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007

2. M. Czerska, A.A. Szpitter [red.], Koncepcje zarządzania, Wyd. CH Beck, Warszawa 2010

3. J. Brilman, Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE Warszawa 2002.

4. Koźmiński A.K., Współczesne koncepcje zarządzania, PWN, Warszawa 1985.

5. K. Zimniewicz: Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2003 i nowsze wydania.

6. P. Montana, B.H. Charnov, Management, Barron's Business Review Series, Forth Edition, New York 2015.

7. M. A. Anderson, ‎ E.J. Anderson,G. Parker, Operations Management For Dummies, John Willey & Sons 2013; 1 edition .

8. A. Grześ, Wykres Gantta a metoda ścieżki krytycznej (CPM), Optimum. Studia Ekonomiczne 2014, nr 6 (72), s.198-219.

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

1KOZ_WG01: Student zna i rozumie - w pogłębionym stopniu - wybrane fakty i zjawiska oraz metody i teorie stanowiące zaawansowaną wiedzę ogólną z zakresu problemów zarządczych, omawianych w ramach koncepcji zarządzania, a także powiązań pomiędzy poznanymi koncepcjami i narzędziami zarządzania a mikroekonomią, wybranymi elementami badań operacyjnych, psychologią i socjologią. (KA7_WG1)

1KOZ_WG2: Student posiada pogłębioną wiedzę o wybranych relacjach zachodzących między członkami organizacji oraz pomiędzy różnymi zasobami w organizacji, a także pomiędzy organizacjami. (KA7_WG3)

1KOZ_WG3: Student ma pogłębioną wiedzę o przyczynach powstawania i ewolucji omawianych klasycznych i nowoczesnych koncepcji zarządzania organizacjami; zna założenia oraz istotne problemy rozwiązywanych za pomocą tych koncepcji; potrafi zidentyfikować podobieństwa i różnice występujące pomiędzy poszczególnymi koncepcjami oraz konsekwencje ich wdrożenia; zna zależności występujące pomiędzy poszczególnymi koncepcjami i potrafi je interpretować; zna różnice w sposobach podejścia w poszczególnych koncepcjach do pojmowania takich zjawisk, jak np. rola pracownika w organizacji, organizacja pracy, wydajność indywidualna, decentralizacja, centralizacja decyzji, synergia w działaniu, konflikt i sposoby jego rozwiązywania, redukcja kosztów i wzrost korzyści dla organizacji, zna metody i narzędzia badawcze wykorzystywane w rozwiązywaniu problemów organizacji. (KA7_WG9)

UMIEJĘTNOŚCI:

1KOZ_UW01: Potrafi wskazać czynniki determinujące daną sytuację, zidentyfikować badany problem i opisać jego w kontekście omawianej koncepcji zarządzania. (KA7_UW1)

1KOZ_UW02: Wykorzystuje zdobytą wiedzę z zakresu poszczególnych koncepcji do analizy i oceny konkretnych działań podejmowanych przez organizację, proponując ich rozwiązania. (KA7_UW6)

1KOZ_U01: współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych i podejmować wiodącą rolę w zespołach przy opracowywaniu rozwiązań studiów przypadku. (KA7_U01)

KOMPETENCJE:

1KOZ_KK01: Ma świadomość rosnącej złożoności problemów występujących w organizacji i jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści z zakresu adekwatnej koncepcji zarządzania i umiejętności do rozwiązania tych problemów, a także uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązywaniem problemu. (KA7_KK1)

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: egzamin pisemny,

Ćwiczenia: zaliczenie na ocenę na podstawie prac grupowych i aktywności.

Skala ocen z zaliczenia przedmiotu/ćwiczeń odpowiada skali określonej w par. 23 Regulaminu studiów UwB.

Minimalny wymagany próg do zaliczenia przedmiotu/ćwiczeń wynosi 51% maksymalnej liczby punktów.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Grześ
Prowadzący grup: Anna Grześ, Agata Kilon
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)