Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Makroekonomia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 450-ZS2-1MAK
Kod Erasmus / ISCED: 14.301 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Makroekonomia
Jednostka: Instytut Zarządzania
Grupy: Zarządzanie 2 stopień 1 rok Stacjonarne zima
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przed rozpoczęciem nauki przedmiotu Student powinien znać podstawowe pojęcia ekonomiczne, odróżniać problemy mikro- i makroekonomiczne a także znać podstawy mikroekonomii (przynajmniej w odniesieniu do zasad funkcjonowania rynków, teorii konsumenta i producenta).

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z podstawowymi kategoriami, problemami i procesami makroekonomicznymi oraz sposobami wykorzystania różnych koncepcji do analizy mechanizmu ekspansji gospodarki i równowagi makroekonomicznej. Po zakończonym kursie z makroekonomii Student posiada pogłębioną wiedzę na temat funkcjonowania i sposobów oceny współczesnych systemów gospodarczych, ponadto zna skutki, jakie niosą ze sobą makroekonomiczne zjawiska gospodarcze, na funkcjonowanie i przemiany w organizacji i jej otoczeniu.

Pełny opis:

Wykład dostarcza wiedzy teoretycznej na temat podstawowych problemów gospodarki narodowej, w tym problemu wzrostu i rozwoju gospodarczego, inflacji, czy cykliczności gospodarki. Wskazywane są związki między poszczególnymi agregatami, warunki osiągnięcia zrównoważonego wzrostu gospodarczego oraz przyczyny niepełnego wykorzystania zdolności produkcyjnych. Ćwiczenia mają za zadanie omówienie wybranych problemów makroekonomicznych na rzeczywistych przykładach i zadaniach przygotowanych przez prowadzącego.

profil: ogólnoakademicki

forma: stacjonarne

rodzaj przedmiotu: MODUŁ 1 Przedmiot ogólny, obowiązkowy,

dziedzina: nauki ekonomiczne

dyscyplina: ekonomia

rok 1, semestr 1

wymagania wstępne: znajomość podstaw mikroekonomii

liczba godzin: 15 godzin wykładu i 30 godz. ćwiczeń

Metody dydaktyczne:

- wykład informacyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych umożliwiający studentom zadawanie pytań i udział w dyskusji;

- ćwiczenia prowadzone z wykorzystaniem metod aktywizujących: rozwiązywanie zadań i testów, wspólne omawianie zagadnień z danego tematu; dyskusja dydaktyczna; praca zespołowa

- konsultacje indywidualne wg harmonogramu konsultacji wykładowcy w zależności od potrzeb Studenta.

punkty ECTS: 6

bilans nakładu pracy studenta:

• udział w wykładach: 15 h

• udział w ćwiczeniach: 30 h

• udział w konsultacjach: 4 h

• przygotowanie do egzaminu: 30 h

• egzamin: 1 h

• przygotowanie do ćwiczeń: 32 h

• przygotowanie do kolokwium: 26 h

• przygotowanie referatu i prezentacji: 10 h

• przygotowanie do wykładu: 2 h

Godzinowy nakład pracy: 150 h (1 ECTS - 25 h)

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 50 h (2 ECTS)

- o charakterze praktycznym: 15h (0,6 ECTS)

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. R. E. Hall, J. B. Taylor, Makroekonomia, PWN, Warszawa 2012.

2. N. G. Mankiw, M. Taylor, Makroekonomia, PWE, Warszawa 2016

3. A. Z. Nowak, T. Zalega, Makroekonomia, PWE, Warszawa 2019.

4. M. Skousen, Logika ekonomii, Fijorr Publishing, Warszawa 2015

5. T.Sowell, Ekonomia dla każdego, Fijor Publishing 2000

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. P. Krugman, R. Wells, Macroeconomics, Worth Publishers cop., New York 2015.

2. M. Księżyk, Ekonomia współczesnej gospodarki rynkowej, AGH, Kraków 2015

3. S. Marciniak, Makro- i mikroekonomia, PWN, Warszawa 2013.

4. Podstawy ekonomii, red. R. Milewski, E. Kwiatkowski, Wyd.Naukowe PWN, Warszawa 2018

5. Podstawy ekonomii. Ćwiczenia i zadania, red. E. Kwiatkowski, L. Kucharski, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2018

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

ZS2_W01 - Absolwent ma rozszerzoną wiedzę na temat elementów, funkcjonowania i sprawności współczesnych systemów gospodarczych - KA7_WG2

ZS2-W02 - Absolwent ma pogłębioną wiedzę na temat skutków, jakie niosą ze sobą makroekonomiczne zjawiska gospodarcze, na funkcjonowanie i przemiany w organizacji i jej otoczeniu - KA7_WG8

UMIEJĘTNOŚCI:

ZS2_U01 - Absolwent potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska makroekonomiczne - KA7_UW1

ZS2_U02 - Absolwent potrafi wykorzystać swoją wiedzę do opisu i analizowania przyczyn i przebiegu procesów i zjawisk makroekonomicznych - KA7_UW6

ZS2_U03 - Absolwent potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać swoją wiedzę i umiejętności korzystając z różnorodnych źródeł - KA7_UU1

KOMPETENCJE

ZS2_K01 - Absolwent ma świadomość poziomu swojej wiedzy makroekonomicznej i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się ze względu na dynamikę procesów społeczno-gospodarczych występujących w skali makroekonomicznej - KA7_UK1

Metody i kryteria oceniania:

Sposób i zasady zaliczenia wykładu:

Cykl nauczania w ramach przedmiotu makroekonomia kończy egzamin pisemny w formie testu o pytaniach zamkniętych, pisany w trakcie zimowej sesji egzaminacyjnej. Test uważa się za zaliczony przy uzyskaniu minimum 51% maksymalnej liczby punktów. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń.

Sposób i zasady zaliczenia ćwiczeń:

Warunkiem uzyskania zaliczenia ćwiczeń jest obecność na zajęciach (dopuszczalne są 2 nieobecności w semestrze), zaliczenie kolokwium oraz uzyskanie wymaganej liczby punktów. Ocena wystawiana jest na podstawie uzyskanej liczby punktów.

Na punktację końcową składają się:

- kolokwium pisemne (max. 25 pkt)

- ocenianie ciągłe - indywidualna praca na zajęciach, prace domowe, dyskusja (max. 15 pkt);

- referat + prezentacja (max. 10 pkt)

Dopuszczalne są dwie nieobecności. Każda kolejna nieobecność wymaga ustnego zaliczenia określonego zakresu materiału na konsultacjach.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Owczarczuk
Prowadzący grup: Patrycja Łapińska, Magdalena Owczarczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0 (2024-02-26)