Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologiczne aspekty rynku pracy i stosunków pracy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 450-ZS2-2PPAR
Kod Erasmus / ISCED: 04.002 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologiczne aspekty rynku pracy i stosunków pracy
Jednostka: Instytut Zarządzania
Grupy: Zarządzanie 2 stopień 2 rok Stacjonarne zima
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
specjalnościowe

Założenia (opisowo):

Studenci powinni znać sytuacją na rynku pracy oraz podstawowe obszary zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji.

Skrócony opis:

Kurs przedstawia podstawowe mechanizmy psychologiczne kształtujące zachowania ludzi na rynku pracy i w środowisku pracy. Uwaga zwrócona zostanie na sytuację na rynku pracy i wpływ bezrobocia na postawy bezrobotnych. Przeanalizowane też zostaną kwestie psychologiczne związane z funkcjonowaniem człowieka w ramach stosunków pracy.

Pełny opis:

Profil studiów Ogólnoakademicki

Forma studiów Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu M4 -Przedmiot specjalnościowy

Dziedzina: nauki społeczne; Dyscyplina: nauki o zarządzaniu

Rok studiów /semestr II rok/ trzeci semestr

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 15 godzin wykładów i 15 godzin ćwiczeń.

Punkty ECTS: 3

Metody dydaktyczne:

- wykład i ćwiczenia

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach – 15 godz.

Udział w ćwiczeniach – 15 godz.

Przygotowanie do ćwiczeń– 15 godz.

Udział w konsultacjach – 4 godz.

Przygotowanie do egzaminu – 25 godz.

Egzamin – 1 godz.

Łączny nakład pracy studenta: 75 godzin

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela – 35 godz., 1,4 ECTS.

o charakterze praktycznym: 10, 0,4 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Psychologia biznesu, red. B.Rożnowski, P.Fortuna, PWN, Warszawa 2020

2. Ratajczak Z., Psychologia pracy i organizacji, PWN, Warszawa 2007;

3. Lubrańska A., Psychologia pracy. Podstawowe pojęcia i zagadnienia, Difin, Warszawa 2017.

Literatura dodatkowa:

S.P.Robbins, Organizational behavior, Prentice Hall, Upper Saddle River 2001

Efekty uczenia się:

2PPAR_WG01 - ma pogłębioną wiedzę o człowieku jako zasobie wewnętrznego i zewnętrznego rynku pracy (KA7_WG5)

2PPAR_WG02 - ma pogłębioną wiedzę na temat zmian zachodzących na rynku pracy i ich wpływu na postawy pracowników (KA7_WG8)

2PPAR_WG03 - ma pogłębioną wiedzę na temat zmian zachodzących w ramach przedsiębiorstwa i ich wpływu na postawy pracowników (KA7_WG8)

2PPAR_UW01 potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska

dotyczące zachowań na rynku pracy i w ramach przedsiębiorstwa w aspekcie psychologicznym (KA7_UW1)

2PPAR_UO01 potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne

role (KA7_UO1)

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się egzaminem w formie pisemnej. Na ocenę dostateczną niezbędne jest uzyskanie 51% punktów możliwych do zdobycia.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń.

Ćwiczenia kończą się zaliczeniem. Na ocenę dostateczną niezbędne jest uzyskanie 51% punktów możliwych do zdobycia.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Gołaszewska-Kaczan
Prowadzący grup: Julita Augustyńczyk, Urszula Gołaszewska-Kaczan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)