Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologiczne aspekty rynku pracy i stosunków pracy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 450-ZS2-2PPAR Kod Erasmus / ISCED: 04.002 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologiczne aspekty rynku pracy i stosunków pracy
Jednostka: Instytut Zarządzania
Grupy: 2L stac.studia zarządzania II st. - przedm.obowiązkowe
Zarządzanie 2 rok 2 st. Stacjonarne sem Zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Studenci powinni znać sytuacją na rynku pracy oraz podstawowe obszary zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Kurs przedstawia podstawowe mechanizmy psychologiczne kształtujące zachowania ludzi na rynku pracy i w środowisku pracy. Uwaga zwrócona zostanie na sytuację na rynku pracy i wpływ bezrobocia na postawy bezrobotnych. Przeanalizowane też zostaną kwestie prawidłowego przebiegu poszczególnych etapów procesu kadrowego i problemy psychologiczne z tymi procesami związane.

Pełny opis:

Profil studiów Ogólnoakademicki

Forma studiów Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu M4 -Przedmiot specjalnościowy

Dziedzina: nauki społeczne; Dyscyplina: nauki o zarządzaniu

Rok studiów /semestr II rok/ trzeci semestr

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 15 godzin wykładów i 15 godzin ćwiczeń.

Punkty ECTS: 3

Metody dydaktyczne:

- wykład w formie zdalnej; ćwiczenia w formie tradycyjnej - analiza studiów przypadków, zadania grupowe, referaty/prezentacje studentów

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach – 15 godz.

Udział w ćwiczeniach – 15 godz.

Przygotowanie do ćwiczeń– 15 godz.

Udział w konsultacjach – 4 godz.

Przygotowanie do egzaminu – 25 godz.

Egzamin – 1 godz.

ŁĄCZNY nakład pracy studenta: 75 godzin

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela – 35 godz., 1,4 ECTS.

o charakterze praktycznym: 10, 0,4 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

1/ Schultz D.P. , Schultz S.E., Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy, PWN, Warszawa 2012;

2/ Ratajczak Z., Psychologia pracy i organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007;

3/ Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa 2008;

4/ A.Lubrańska, Psychologia pracy. Podstawowe pojęcia i zagadnienia, Difin, Warszawa 2017

Literatura dodatkowa:

S.P.Robbins, Organizational behavior, Prentice Hall, Upper Saddle River 2001

Efekty uczenia się:

Wiedza:

2PPAR_W01 - ma rozszerzoną wiedzę o człowieku jako zasobie wewnętrznego i zewnętrznego rynku pracy (KA7_WG5)

2PPAR_W02 - ma pogłębioną wiedzę na temat zmian zachodzących na rynku pracy i ich wpływu na postawy pracowników (KA7_WG8)

2PPAR_W03 - ma pogłębioną wiedzę na temat zmian zachodzących w ramach przedsiębiorstwa i ich wpływu na postawy pracowników (KA7_WG8)

Umiejętności:

2PPAR_U01 potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska

dotyczące zachowań na rynku pracy i w ramach przedsiębiorstwa w aspekcie psychologicznym (KA7_UW1)

Kompetencje społeczne:

2PPAR_K01 potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne

role (KA7_UO1)

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się egzaminem w formie pisemnej.

Ćwiczenia kończą się zaliczeniem.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Gołaszewska-Kaczan
Prowadzący grup: Julita Augustyńczyk, Urszula Gołaszewska-Kaczan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Uwagi:

wykłady w formie zdalnej

ćwiczenia w formie tradycyjnej i zdalnej

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Gołaszewska-Kaczan
Prowadzący grup: Julita Augustyńczyk, Urszula Gołaszewska-Kaczan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Uwagi:

wykłady w formie zdalnej

ćwiczenia w formie tradycyjnej i zdalnej

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.