Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rynek pracy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 450-ZS2-2RPR
Kod Erasmus / ISCED: 04.002 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rynek pracy
Jednostka: Instytut Zarządzania
Grupy: Zarządzanie 2 stopień 2 rok Stacjonarne zima
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przedmiot dotyczy jednego z głównych podsystemów gospodarki, a mianowicie rynku pracy.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie Studentów z kwestiami funkcjonowania rynku pracy. Poruszone zostaną kwestie zarówno popytowe, jak i podażowe rynku pracy. Studenci zostaną zapoznani ze specyfiką tego rynku z dwóch punktów widzenia: studentów, jako przyszłych poszukujących pracy oraz pracodawców- ich obowiązków i możliwości funkcjonowania na rynku pracy jako poszukujących pracowników.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot kierunkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne, nauki o zarządzaniu i jakości

Rok studiów /semestr: II-gi rok/semestr 3

Wymagania wstępne: -

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

15 godzin wykładu

Punkty ECTS: 2 pkt.

Bilans nakładu pracy studenta- rodzaj aktywności studenta:

Udział w wykładach: 15h

Przygotowanie do wykładów: 10h

Przygotowanie do zaliczenia końcowego: 25h

Udział w konsultacjach: 8h

Udział w zaliczeniu przedmiotu: 2h.

Wskaźniki ilościowe:

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela (liczba godzin- punkty ECTS): 25h- 1 pkt. ECTS

nakład czasu pracy o charakterze praktycznym: liczba godzin: 2, punkty ECTS: 0,08.

Metody dydaktyczne: - wykład informacyjny (jak też konwersatoryjny) prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy, - komentarz aktualnych wydarzeń, analiza dokumentów, studia przypadków, prezentacje opracowanych problemów badawczych.

Ze względu na sytuację epidemiczną kształcenie może odbywać się w formie zdalnej online poprzez wykorzystanie narzędzi informatycznych.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1) J. M. Szaban, Rynek pracy w Polsce i w Unii Europejskiej, DIFIN, Warszawa 2013.

2) K. Wach, Europejski rynek pracy, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków 2007.

Literatura uzupełniająca:

1) Elastyczny rynek pracy i bezpieczeństwo socjalne, Flexicurity po polsku?, red. M. Rymsza, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2005.

2) The Principle of Equal Chances Versus The Concepts of Labor Market Marek Proniewski, Paweł Piątkowski, Arkadiusz Niedźwiecki, Optimum. Studia Ekonomiczne. Czasopismo Poświęcone Potrzebom Nauki i Praktyki. - Nr 5(89) (2017), s. 51-66.

2) bazy danych GUS i Eurostatu.

Efekty uczenia się:

2RPR_W1: Student posiada wiedzę o rodzajach relacji wynikających z funkcjonowania na krajowym i międzynarodowym rynku pracy

(KA7_WG3)

2RPR_W2: Student ma wiedzę na temat ogólnych zasad tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, co dotyczy w szczególności zachowań na rynku pracy (KA7_WK2)

2RPR_U1: Student potrafi wykorzystać w praktyce oraz poddać krytycznej analizie przydatność i skuteczność stosowanej wiedzy w zakresie rynku pracy (KA7_UW5)

2RPR_U2: Student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do proponowania rozwiązań i samodzielnego rozstrzygania konkretnych problemów rynku pracy (KA7_UW6)

2RPR_U3: Student potrafi potrafi analizować zjawiska społeczne oraz potrafi zastosować metody badawcze do pogłębionej teoretycznie oceny zjawisk społecznych zachodzących na rynku pracy (KA7_UW7)

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne (test wyboru: 11 pytań zamkniętych (max 11pkt.)). Skala ocen:

6 pkt.- 3,

7 pkt.- 3,5,

8 pkt.- 4,

9 pkt.- 4,5,

10 pkt.- 5.

W procesie oceniania zostanie uwzględniona aktywność podczas wykładów konwersatoryjnych.

W szczególnych przypadkach (w szczególności w przypadku osób, które zaliczyły wcześniej przedmiot rynek pracy) możliwe jest zaliczenie ustne.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Niedźwiecki
Prowadzący grup: Arkadiusz Niedźwiecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie Studentów z kwestiami funkcjonowania rynku pracy. Poruszone zostaną kwestie zarówno popytowe, jak i podażowe rynku pracy. Studenci zostaną zapoznani ze specyfiką tego rynku z dwóch punktów widzenia: studentów, jako przyszłych poszukujących pracy oraz pracodawców- ich obowiązków i możliwości funkcjonowania na rynku pracy jako poszukujących pracowników.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie Studentów z kwestiami funkcjonowania rynku pracy. Poruszone zostaną kwestie zarówno popytowe, jak i podażowe rynku pracy. Studenci zostaną zapoznani ze specyfiką tego rynku z dwóch punktów widzenia: studentów, jako przyszłych poszukujących pracy oraz pracodawców- ich obowiązków i możliwości funkcjonowania na rynku pracy jako poszukujących pracowników.

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot kierunkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne, nauki o zarządzaniu i jakości

Rok studiów /semestr: II-gi rok/semestr 3

Wymagania wstępne: -

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

15 godzin wykładu

Punkty ECTS: 2 pkt.

Bilans nakładu pracy studenta- rodzaj aktywności studenta:

Udział w wykładach: 15h

Przygotowanie do wykładów: 10h

Przygotowanie do zaliczenia końcowego: 25h

Udział w konsultacjach: 8h

Udział w zaliczeniu przedmiotu: 2h.

Wskaźniki ilościowe:

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela (liczba godzin- punkty ECTS): 25h- 1 pkt. ECTS

nakład czasu pracy o charakterze praktycznym: liczba godzin: 2, punkty ECTS: 0,08.

Metody dydaktyczne: - wykład informacyjny (jak też konwersatoryjny) prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy (m.in. poprzez burzę mózgów), - komentarz aktualnych wydarzeń, analiza dokumentów, studia przypadków, prezentacje opracowanych problemów badawczych. W ramach dydaktyki uwzględnia się zasady projektowania uniwersalnego w edukacji.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1) J. M. Szaban, Rynek pracy w Polsce i w Unii Europejskiej, DIFIN, Warszawa 2013.

2) K. Wach, Europejski rynek pracy, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków 2007.

Literatura uzupełniająca:

1) Elastyczny rynek pracy i bezpieczeństwo socjalne, Flexicurity po polsku?, red. M. Rymsza, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2005.

2) The Principle of Equal Chances Versus The Concepts of Labor Market Marek Proniewski, Paweł Piątkowski, Arkadiusz Niedźwiecki, Optimum. Studia Ekonomiczne. Czasopismo Poświęcone Potrzebom Nauki i Praktyki. - Nr 5(89) (2017), s. 51-66.

2) bazy danych GUS i Eurostatu.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0 (2024-02-26)