Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rynek pracy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 450-ZS2-2RPR Kod Erasmus / ISCED: 04.002 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rynek pracy
Jednostka: Instytut Zarządzania
Grupy: 2L stac.studia zarządzania II st. - przedm.obowiązkowe
Zarządzanie 2 rok 2 st. Stacjonarne sem Zimowy
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie Studentów z kwestiami funkcjonowania rynku pracy. Poruszone zostaną kwestie zarówno popytowe, jak i podażowe rynku pracy. Studenci zostaną zapoznani ze specyfiką tego rynku z dwóch punktów widzenia: studentów, jako przyszłych poszukujących pracy oraz pracodawców- ich obowiązków i możliwości funkcjonowania na rynku pracy jako poszukujących pracowników.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot kierunkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne, nauki o zarządzaniu i jakości

Rok studiów /semestr: II-gi rok/semestr 3

Wymagania wstępne: -

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

15 godzin wykładu

Punkty ECTS: 2 pkt.

Bilans nakładu pracy studenta- rodzaj aktywności studenta:

Udział w wykładach: 15h

Przygotowanie do wykładów: 10h

Przygotowanie do zaliczenia końcowego: 21h

Udział w konsultacjach: 2h

Udział w zaliczeniu przedmiotu: 2h.

Wskaźniki ilościowe:

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela (liczba godzin- punkty ECTS): 19h- 0,76 pkt. ECTS

nakład czasu pracy o charakterze praktycznym: liczba godzin: 2, punkty ECTS: 0,08.

Metody dydaktyczne: - wykład informacyjny (jak też konwersatoryjny) prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy, - komentarz aktualnych wydarzeń, analiza dokumentów, studia przypadków, prezentacje opracowanych problemów badawczych; wykorzystanie komunikatorów internetowych, w tym: MS Teams, Blackboard, USOSmail.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1) J. M. Szaban, Rynek pracy w Polsce i w Unii Europejskiej, DIFIN, Warszawa 2013.

2) K. Wach, Europejski rynek pracy, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków 2007.

Literatura uzupełniająca:

1) Elastyczny rynek pracy i bezpieczeństwo socjalne, Flexicurity po polsku?, red. M. Rymsza, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2005.

2) The Principle of Equal Chances Versus The Concepts of Labor Market Marek Proniewski, Paweł Piątkowski, Arkadiusz Niedźwiecki, Optimum. Studia Ekonomiczne. Czasopismo Poświęcone Potrzebom Nauki i Praktyki. - Nr 5(89) (2017), s. 51-66.

2) bazy danych GUS i Eurostatu.

Efekty uczenia się:

2RPR_W1: Student posiada wiedzę o rodzajach relacji wynikających z funkcjonowania na krajowym i międzynarodowym rynku pracy

(KA7_WG3)

2RPR_W2: Student ma wiedzę na temat ogólnych zasad tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, co dotyczy w szczególności zachowań na rynku pracy (KA7_WK2)

2RPR_U1: Student potrafi wykorzystać w praktyce oraz poddać krytycznej analizie przydatność i skuteczność stosowanej wiedzy w zakresie rynku pracy (KA7_UW5)

2RPR_U2: Student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do proponowania rozwiązań i samodzielnego rozstrzygania konkretnych problemów rynku pracy (KA7_UW6)

2RPR_U3: Student potrafi potrafi analizować zjawiska społeczne oraz potrafi zastosować metody badawcze do pogłębionej teoretycznie oceny zjawisk społecznych zachodzących na rynku pracy (KA7_UW7)

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne (test) na platformie Blackboard, w szczególnych przypadkach autorska praca pisemna. Standardowa skala punktowa- skala ocen.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Niedźwiecki
Prowadzący grup: Arkadiusz Niedźwiecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie Studentów z kwestiami funkcjonowania rynku pracy. Poruszone zostaną kwestie zarówno popytowe, jak i podażowe rynku pracy. Studenci zostaną zapoznani ze specyfiką tego rynku z dwóch punktów widzenia: studentów, jako przyszłych poszukujących pracy oraz pracodawców- ich obowiązków i możliwości funkcjonowania na rynku pracy jako poszukujących pracowników.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot kierunkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne, nauki o zarządzaniu i jakości

Rok studiów /semestr: II-gi rok/semestr 3

Wymagania wstępne: -

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

15 godzin wykładu

Punkty ECTS: 2 pkt.

Bilans nakładu pracy studenta- rodzaj aktywności studenta:

Udział w wykładach: 15h

Przygotowanie do wykładów: 10h

Przygotowanie do zaliczenia końcowego: 21h

Udział w konsultacjach: 2h

Udział w zaliczeniu przedmiotu: 2h.

Wskaźniki ilościowe:

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela (liczba godzin- punkty ECTS): 19h- 0,76 pkt. ECTS

nakład czasu pracy o charakterze praktycznym: liczba godzin: 2, punkty ECTS: 0,08.

Metody dydaktyczne: - wykład informacyjny (jak też konwersatoryjny) prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy, - komentarz aktualnych wydarzeń, analiza dokumentów, studia przypadków, prezentacje opracowanych problemów badawczych; wykorzystanie komunikatorów internetowych, w tym: MS Teams, Blackboard, USOSmail.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1) J. M. Szaban, Rynek pracy w Polsce i w Unii Europejskiej, DIFIN, Warszawa 2013.

2) K. Wach, Europejski rynek pracy, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków 2007.

Literatura uzupełniająca:

1) Elastyczny rynek pracy i bezpieczeństwo socjalne, Flexicurity po polsku?, red. M. Rymsza, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2005.

2) The Principle of Equal Chances Versus The Concepts of Labor Market Marek Proniewski, Paweł Piątkowski, Arkadiusz Niedźwiecki, Optimum. Studia Ekonomiczne. Czasopismo Poświęcone Potrzebom Nauki i Praktyki. - Nr 5(89) (2017), s. 51-66.

2) bazy danych GUS i Eurostatu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie Studentów z kwestiami funkcjonowania rynku pracy. Poruszone zostaną kwestie zarówno popytowe, jak i podażowe rynku pracy. Studenci zostaną zapoznani ze specyfiką tego rynku z dwóch punktów widzenia: studentów, jako przyszłych poszukujących pracy oraz pracodawców- ich obowiązków i możliwości funkcjonowania na rynku pracy jako poszukujących pracowników.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot kierunkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne, nauki o zarządzaniu i jakości

Rok studiów /semestr: II-gi rok/semestr 3

Wymagania wstępne: -

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

15 godzin wykładu

Punkty ECTS: 2 pkt.

Bilans nakładu pracy studenta- rodzaj aktywności studenta:

Udział w wykładach: 15h

Przygotowanie do wykładów: 10h

Przygotowanie do zaliczenia końcowego: 21h

Udział w konsultacjach: 2h

Udział w zaliczeniu przedmiotu: 2h.

Wskaźniki ilościowe:

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela (liczba godzin- punkty ECTS): 19h- 0,76 pkt. ECTS

nakład czasu pracy o charakterze praktycznym: liczba godzin: 2, punkty ECTS: 0,08.

Metody dydaktyczne: - wykład informacyjny (jak też konwersatoryjny) prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy, - komentarz aktualnych wydarzeń, analiza dokumentów, studia przypadków, prezentacje opracowanych problemów badawczych; wykorzystanie komunikatorów internetowych, w tym: MS Teams, Blackboard, USOSmail.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1) J. M. Szaban, Rynek pracy w Polsce i w Unii Europejskiej, DIFIN, Warszawa 2013.

2) K. Wach, Europejski rynek pracy, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków 2007.

Literatura uzupełniająca:

1) Elastyczny rynek pracy i bezpieczeństwo socjalne, Flexicurity po polsku?, red. M. Rymsza, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2005.

2) The Principle of Equal Chances Versus The Concepts of Labor Market Marek Proniewski, Paweł Piątkowski, Arkadiusz Niedźwiecki, Optimum. Studia Ekonomiczne. Czasopismo Poświęcone Potrzebom Nauki i Praktyki. - Nr 5(89) (2017), s. 51-66.

2) bazy danych GUS i Eurostatu.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.