Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie podatkami w przedsiębiorstwie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 450-ZS2-2XZPP
Kod Erasmus / ISCED: 04.002 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie podatkami w przedsiębiorstwie
Jednostka: Instytut Zarządzania
Grupy: Zarządzanie 2 stopień 2 rok Stacjonarne zima
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Podstawowym celem cyklu zajęć z przedmiotu Zarządzanie podatkami w przedsiębiorstwie jest przekazanie studentom wiedzy na temat istoty i zasadności prowadzenia przez przedsiębiorstwa własnej polityki podatkowej oraz wyrobienie w nich umiejętności rozpoznawania poszczególnych ciężarów fiskalnych i prowadzenia bieżącej analizy podatkowej.

Przedmiotem zajęć są wybrane zagadnienia analizy instrumentów prawa podatkowego wykorzystywane w planowaniu podatkowym. Analizie poddane będą podstawowe obszary podejmowania decyzji podatkowych oraz potencjalne możliwości zarządzania podatkami w obrębie funkcjonującego w Polsce systemu opodatkowania przedsiębiorstw. Przedstawiony zostanie także sposób, w jaki można zastosować określone konstrukcje prawa podatkowego w działalności gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem małych i średnich przedsiębiorstw.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Moduł 4 Przedmioty specjalnościowe

Dziedzina i dyscyplina nauk: dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: ekonomia i finanse

Rok studiów/semestr: II rok/semestr zimowy

Wymagania wstępne: Warunkiem przystąpienia i zrozumienia treści przedmiotu „Zarządzanie podatkami w przedsiębiorstwie” jest posiadanie podstawowej wiedzy z zakresu obciążeń podatkowych, teorii podatku oraz problematyki ekonomicznej, a przede wszystkim ogólnych zasad funkcjonowania podmiotów gospodarczych.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 15 godzin (wykłady), 15 godzin (ćwiczenia)

Metody dydaktyczne:

- wykłady: wykład konwersatoryjny (angażujący studentów do zadawania pytań), prezentacje multimedialne

- ćwiczenia: prezentacja poszczególnych zagadnień, dyskusja, analiza przypadków (praca indywidualna i w grupach)

Punkty ECTS: 3 ECTS

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach 15 h

- udział w ćwiczeniach 15 h

- przygotowanie do ćwiczeń 20 h

- przygotowanie do kolokwium 15 h

- przygotowanie do egzaminu 15 h

- udział w egzaminie 2 h

- udział w konsultacjach 3 h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 35 h, 1,5 ECTS

- o charakterze praktycznym 70 h, 3 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Karwat P., Litwińczuk H. (red.), Pietrasiewicz W., Tetłak K., Prawo podatkowe przedsiębiorców, Wyd. Wolters Kluwer, 2017.

2. D. Antonów, A. Bieńkowska, T. Grzegorczyk, A. Kaźmierski, A. Melezini, A. Sarna, J. Wiśniewski, D. Zalewski, Podatki 2022, Wolters Kluwer, 2022.

3. Dolata S., Podstawy wiedzy o polskim systemie podatkowym, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.

4. A. Gomułowicz, D. Mączyński, Podatki i prawo podatkowe, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2016.

Literatura dodatkowa:

1. Ickiewicz, J., Podatki, składki, opłaty. Fiskalne obciążenia działalności gospodarczej, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2014.

2. Mazur Ł. (red.), Optymalizacja podatkowa, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.

3. Szlęzak-Matusewicz J., Zarządzanie podatkami osób fizycznych, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.

Ustawy:

1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz.U. 1991 Nr 80, poz. 350 z późn. zm.

2. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz.U. 1992 Nr 21, poz. 86 z późn. zm.

3. Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, Dz.U. 1998 Nr 144, poz. 930 z późn. zm.

4. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz.U. 2004 Nr 54, poz. 535 z późn. zm.

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent:

KA7_WG7 ma pogłębioną wiedzę o normach i regułach społecznych (w tym: organizacyjnych, zawodowych, etycznych) organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent:

KA7_UW6 wykorzystuje zdobytą wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu i dziedzin komplementarnych do proponowania rozwiązań i samodzielnego rozstrzygania konkretnych problemów

KA7_UU1 potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent:

KA7_K03 wykazuje postawę kreatywności, innowacyjności i przedsiębiorczości w podejmowanej aktywności społecznogospodarcze

KA7_KR1 potrafi posługiwać się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami (prawnymi, etycznymi, zawodowymi, itp.) w celu rozwiązywania problemów z zakresu zarządzania, ma rozszerzoną umiejętność w posługiwaniu się tymi normami w obszarze zarządzania organizacjami.

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia przedmiotu:

- egzamin w formie pisemnej (minimalna do uzyskania liczba punktów - 50% + 1), warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń.

- zaliczenie ćwiczeń na ocenę - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie co najmniej 50% + 1 punktów z kolokwium.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Wyszkowski
Prowadzący grup: Adam Wyszkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Wyszkowski
Prowadzący grup: Adam Wyszkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)