Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 460-FS1-1JAN1
Kod Erasmus / ISCED: 09.151 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język angielski 1
Jednostka: Wydział Filozofii
Grupy: 3L stac. I st. studia filozofii i etyki-przedmioty lektoratowe
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty
obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki : językoznawstwo

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Rok studiów: I ( semestr I )

Wymagania wstępne:

Student powinien posiadać wiedzę z zakresu słownictwa i struktur gramatycznych języka obcego umożliwiającą podjęcie lektoratu na poziomie B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego CEFR

Łączna liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godzin w sali.

Metody dydaktyczne: ćwiczenia, konsultacje, dyskusja moderowana, metoda heurystyczna, metoda problemowa, praca w grupie.

Punkty ECTS: 2

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela (ćwiczenia, konsultacje): 37,5 godz., punkty ECTS 1,5

samodzielna praca studenta (przygotowanie do zajęć, zaliczenia) 12,5 godz., punkty ECTS 0,5

Efekty uczenia się:

Wiedza, absolwent zna i rozumie:

KA6_WK6 ma wiedzę o zasadach wyszukiwania informacji dotyczących problematyki filozoficznej i moralnej

KA6_WK7 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego

Umiejętności, absolwent potrafi:

KA6_UK2 potrafi samodzielnie przygotować krótką i dłuższą pracę pisemną z zakresu wybranej dziedziny filozofii, w szczególności etyki

KA6_UK5 potrafi wykorzystywać różne kanały komunikacji i techniki informacyjne w sprawach zawodowych

KA6_UU3 uczy się pozyskiwania wiedzy z różnych źródeł, w tym elektronicznych

KA6_UU4 rozumie potrzebę uczenia się i podnoszenia kwalifikacji przez całe życie

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Julia Żylińska
Prowadzący grup: Julia Żylińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe lektoraty

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)