Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia gospodarcza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 470-HS2-2PM13
Kod Erasmus / ISCED: 08.352 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia gospodarcza
Jednostka: Wydział Historii
Grupy: 2L stac.II st.studia historyczne - przedmioty specjalizacyjne
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne
specjalizacyjne

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z podstawowymi problemami i metodami historii gospodarczej. Zajęcia oprócz podstawowego kursu historii gospodarczej średniowiecza i czasów nowożytnych mają za zadanie zapoznać studentów z podstawowymi teoriami używanymi w historii gospodarczej oraz wskazać na jej interdyscyplinarny charakter.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia będą miały charakter wykładu konwersatoryjnego z elementami analizy przypadków. Skupiać się będą na historii gospodarczej Polski i Rzeczypospolitej, ale rozpatrywanej na szerszym tle europejskim. Rozwój gospodarczy ziem polskich będzie postrzegany jako element przemian zachodzących w gospodarce światowej, przy czym wskazane będą też specyficzne cechy gospodarki krajowej. Zajęci, oprócz prezentacji stanu wiedzy na temat ewolucji gospodarczej ziem polskich i kontynentu europejskiego, będą miały charakter wprowadzenia do podstawowych metod i teorii, a także dostępnego zasobu źródłowego.

Pełny opis:

W ramach zajęć będą zrealizowane następujące tematy:

1. Wprowadzenie do historii gospodarczej

2. Teorie w historii gospodarczej

3. Pieniądz i monetyzacja gospodarki w średniowieczu

4. Kryzys gospodarki w późnym średniowieczu

5. Czarna śmierć i kryzys demograficzny

6. Narodziny kapitalizmu

7. Folwark a polska ścieżka rozwoju gospodarczego

8. Rewolucja militarna i narodziny nowoczesnego państwa

9. Duża i mała dywergencja

10. Nierówności ekonomiczne

11. Religia a gospodarka

Literatura:

Literatura podstawowa:

R. Cameron, L. Neal, Historia gospodarcza świata, Warszawa 2004.

G. Clark, Pożegnanie z jałmużną, Poznań 2014.

A. Jezierski, C. Leszczyńska C., Historia gospodarcza Polski, Warszawa 2013.

J. Rutkowski, Historia gospodarcza Polski, Poznań 1947.

Literatura uzupełniająca:

R. Allen , The Great Divergence in European wages and prices from the Mid-dle Ages to the First World War,„Explorations in Economic History” 38, 2001, nr 4, s. 411–447.

P. Guzowski, Chłopi i pieniądze na przełomie średniowiecza i czasów nowożytnych, Kraków 2008.

P. Guzowski, Did Black Death Reach the Kingdom of Poland in the Mid-Fourteenth Century?, “Journal of Interdisciplinary History” 53, 2022, nr 2, s. 193-223.

P. Guzowski, Kryzys gospodarczy późnego średniowiecza czy kryzys historiografii?, „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych” 68 (2008), s. 173-193.

P. Guzowski, Karolińska rewolucja gospodarcza na wschodzie Europy (do końca XII wieku), w: Granica wschodnia cywilizacji zachodniej w średniowieczu, red. Z. Dalewski, Warszawa 2014, s. 115-169.

P. Guzowski, Monetarny kontekst wprowadzenia pańszczyzny na przełomie średniowiecza i czasów nowożytnych, w: Inter Ducatum et Regnum. Studia ofiarowane Profesorowi Janowi Tęgowskiemu w siedemdziesiątą rocznice urodzin, red. P. Guzowski, M. Liedke, K. Boroda, Białystok 2018, s. 183-202.

P. Guzowski, K. Łopatecki, R. Poniat, Rewolucja militarna jako czynnik modernizacyjny skarbowości w Królestwie Polskim i Wielkim Księstwie Litewskim – przykład wojny inflanckiej (1557–1570), „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych” 83 (2022), s. 99-150.

W. Kula, Problemy i metody historii gospodarczej, Warszawa 1963.

M. Małowist, Wschód a zachód Europy w XIII-XVI wieku. Konfrontacja struktur społeczno-gospodarczych, Warszawa 2006.

M. Malinowski., Little Divergence revisited: Polish weighted real wages in a European perspective, 1500–1800, „European Review of Economic His-tory” 20, 2016, nr 3, s. 345–367.

M. Malinowski, Zmierzyć zacofanie. Zestawienie najważniejszych szacunków materialnych standardów życia w Polsce przedprzemysłowej, "Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych" 76, 2016. s. 61-90.

Ş.Pamuk , The Black Death and the origins of the ‘Great Divergence’ across Europe, 1300–1600, „European Review of Economic History”11, 2007, nr 3, s. 289–317.

C.G. Persson, An Economic History of Europe. Knowledge, Institutions and Growth, 600-to the Present, Cambridge 2010.

R. Poniat, J. Kozłowski, Zróżnicowanie ekonomiczne właścicieli ziemskich w powiecie grodzieńskim w końcu XVIII w., "Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych" 84, 2022, s. 53-76.

K. Wagner., Mieszczanie i podatki. Nierówności majątkowe w wybranych mia- stach Rzeczypospolitej w XVII wieku, Warszawa 2020.

J. Topolski Jerzy, Narodziny kapitalizmu w Europe XIX – XVII wieku (dowolne wydanie)

A. Wyczański, Studia nad folwarkiem szlacheckim w Polsce w latach 1500–1580, Warszawa 1960.

A. Wyczański, Uwarstwienie społeczne w Polsce XVI wieku, Wrocław 1977.

Ziemie polskie wobec Zachodu, red. S. Gawlas, Warszawa 2006.

Efekty uczenia się:

KP7_WG2, KP7_WG8, KP7_WK1, KP7_UW1, KP7_UW2, KP7_UW3, KP7_KK1, KP7_KK3

Metody i kryteria oceniania:

Pisemna praca zaliczeniowa na ustalony przez studenta w porozumieniu z wykładowcą temat związany z historią gospodarczą Polski.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Guzowski
Prowadzący grup: Piotr Guzowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)