Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Problemy modernizacyjne współczesnego społeczeństwa polskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 480-SS2-1PMW2
Kod Erasmus / ISCED: 14.251 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Problemy modernizacyjne współczesnego społeczeństwa polskiego
Jednostka: Wydział Socjologii
Grupy: 2L stac. II st. studia socjologiczne - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Cele zajęć:

-Przedstawienie obecnego stanu i najważniejszych cech współczesnego społeczeństwa polskiego.

- Przekazanie wiedzy z zakresu przemian zachodzących w społeczeństwie polskim i ich konsekwencji w zakresie struktur społecznych, postaw jednostek i instytucji/organizacji społecznych.

- Analiza gospodarczych, politycznych i społecznych uwarunkowań oraz skutków tych zmian.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów–stacjonarne

Rodzaj przedmiotu–obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki –nauki socjologiczne, socjologia

Rok studiów/semestr–rok I/sem. II.

Wymagania wstępne– brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć– 30 godzin wykładu.

Metody dydaktyczne –wykład, konsultacje

Punkty ECTS: 2;

Bilans nakładu pracy studenta: 52 godziny (udział w zajęciach 30 godzin, konsultacje 4 godz., egzamin = 1 godz.; przygotowania do zajęć i egzaminu - 17 godz.)

Wskaźniki ilościowe:

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela- 35 godzin = 1,3 ECTS

Nakład pracy związany z zajęciami nie wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 17 h = 0,7 ECTS

Literatura:

Obowiązkowa:

Domański H. The Polish Transformation: Structural Changes and New Tensions. European Journal of Social Theory. 2005;8(4)

Firlej K., Mierzejewski M.,O JAKOŚCI ŻYCIA NA POCZĄTKU XXI wieku

czyli wybrane aspekty przemian społeczno-ekonomicznych, wyd. Scholar, 2019

Kojder A. (red.) , Jedna Polska? Dawne i nowe zróżnicowanie społeczne, wyd. WAM, 2007

Kolasa-Nowak A., Zmiana systemowa w Polsce w interpretacjach socjologicznych, wyd. UMCS, 2010

Koralewicz J., Ziółkowski M., Mentalność Polaków: sposoby myślenia o polityce, gospodarce i życiu społecznym 1988-2000, wyd. Scholar, 2003

Krzemiński I.(red.), Wielka transformacja. Zmiany ustroju w Polsce po 1989, wyd. ŁOŚGRAF, 2011

Marody M. (red.) Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX i XXI wieku, wyd. Scholar, 2007

Marody M. (red.) Zmiana czy stagnacja?, wyd. Scholar, 2004

Marody M., Giza – Poleszczuk A., Rychard A., (red.), Strategie i System : Polacy w obliczu zmiany społecznej, wyd. IFiS PAN, 2000

Marody M. i in., Społeczeństwo na zakręcie.Zmiany postaw i wartości Polaków w latach 1990-2018, wyd.Scholar, 2019

Marody, M. (2019). Transformations of Polish Society. Social Research: An International Quarterly 86(1), 57-81.

Mrozowicki A., Czarzasty J, Oswajanie niepewności.Studia społeczno-ekonomiczne nad młodymi pracownikami sprekaryzowanymi, wyd.Scholar 2020

Morawski W. (red.),Modernizacja Polski, wyd. Akademickie i Profesjonalne, 2010

Ostrowska A., Domański H., Rychard A. (red.), Jak żyją Polacy ?, wyd. IFiS PAN, 2000

Skarżyńska K.,My Portret psychologiczno-społeczny Polaków z polityką w tle, wy.Scholar, 2020

Śliz A., Szczepański M. S., (red.), Czy koniec socjalizmu? Polska transformacja w teoriach socjologicznych, wyd. Scholar 2008

Wasilewski J. (red.), Współczesne społeczeństwo polskie, dynamika zmian, wyd. Scholar, 2006

Ziółkowski M., Przemiany interesów i wartości społeczeństwa polskiego: teorie, tendencje, interpretacje, wyd. Humaniora, 2006 Literatura uzupełniająca:

Dodatkowa:

Giza A. i in., Gabinet luster.O kształtowaniu samowiedzy Polaków w dyskursie publicznym, wyd. Scholar 2013

Grabowska M., Podział postkomunistyczny. Społeczne podstawy polityki w Polsce po 1989 roku; wyd. Scholar, 2004

Marody M., Jednostka po nowoczesności.Perspektywa socjologiczna, wyd.Scholar 2016

Marody M.,Giza A., Transformations of Social Bonds.The Outline of the Theory of Social Change.,wyd.Peter Lang International Academic Publishers, 2018

Wnuk – Lipiński E., Ziółkowski M. (red.), Pierwsza dekada niepodległości. Próba socjologicznej syntezy, wyd. ISP PAN, 2001

Efekty uczenia się:

KP6_WG3-zna podstawowe terminy, ujęcia teoretyczne i paradygmaty badawcze dotyczące przemian współczesnego społeczeństwa polskiego

KP6_WG4-zna i potrafi wyjaśnić podstawowe pojęcia i podejścia teoretyczne dotyczące struktur społecznych, potrafi wyjaśnić wielostronne relacje miedzy różnymi strukturami

KP6_WG9-potrafi opisać czynniki i procesy tworzenia się więzi społecznych, rolę i przemiany więzi w kontekście zmian kulturowych

KP6_WG13-rozumie rolę jednostki w kształtowaniu różnego rodzaju zbiorowości na różnych poziomach struktury społecznej

KP6_WG17-potrafi opisać genezę i przemiany norm i reguł społecznych

KP6_WG18-zna podstawowe terminy, orientacje badawcze i teoretyczne w zakresie analizy zmiany i rozwoju społecznego oraz transformacji systemowej

KP6_WK3-posiada wiedzę z zakresu zróżnicowania narodowo-etnicznego współczesnego świata zarówno w wymiarze globalnym, jak i lokalnym

KP6_UW1-potrafi stosować różnorodne typologie zjawisk społecznych do ich opisu i analizy

KP6_UW2-potrafi dokonać analizy różnorodnych struktur społecznych z wykorzystaniem terminologii charakterystycznych dla subdyscyplin szczegółowych

KP6_UW3-umie samodzielnie analizować zmiany społeczne, zauważa ich społeczne konsekwencje

KP6_UW8-potrafi identyfikować problemy społeczne wybranej zbiorowości / grupy oraz analizować, oceniać i proponować ich rozwiązania

KP6_KK1-ma świadomość zmian zachodzących w terminologii oraz w orientacjach metodologicznych w obrębie socjologii

KP6_KR4-jest świadomy wielokierunkowych (zamierzonych i niezamierzonych) konsekwencji swoich działań

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady:

Metody dydaktyczne:

-wykład, konsultacje,

Formy zaliczenia przedmiotu:

- egzamin pisemny - max.20 punktów, zaliczenie od 10 punktów

- Obecności - dozwolona są 2 nieobecności w semestrze. Nieobecności nadprogramowe trzeba zaliczyć na dyżurze najpóźniej 1 tydzień przed terminem zaliczenia przedmiotu w sposób ustalony mailowo z prowadzącą zajęcia.Liczba wykładów- nieobecności kwalifikujących do niezaliczenia przedmiotu: 6

Punktacja (egzamin pisemny):

• Poniżej 10 - ocena niedostateczna

• 10- 11 - ocena dostateczna

• 12-13 – ocena dostateczny +

• 14- 15 - ocena dobra

• 16-17- ocena dobry+

• 18- 20 - ocena bardzo dobra

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 16 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Dąbrowska-Prokopowska
Prowadzący grup: Ewa Dąbrowska-Prokopowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów–stacjonarne

Rodzaj przedmiotu–obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki –nauki socjologiczne, socjologia

Rok studiów/semestr–rok I/sem. II.

Wymagania wstępne– brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć– 30 godzin wykładu.

Metody dydaktyczne –wykład, konsultacje

Punkty ECTS: 2;

Bilans nakładu pracy studenta: 52 godziny (udział w zajęciach 30 godzin, konsultacje 4 godz., egzamin = 1 godz.; przygotowania do zajęć i egzaminu - 17 godz.)

Wskaźniki ilościowe:

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela- 35 godzin = 1,3 ECTS

Nakład pracy związany z zajęciami nie wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 17 h = 0,7 ECTS

Literatura:

Obowiązkowa:

Domański H. The Polish Transformation: Structural Changes and New Tensions. European Journal of Social Theory. 2005;8(4)

Firlej K., Mierzejewski M.,O JAKOŚCI ŻYCIA NA POCZĄTKU XXI wieku

czyli wybrane aspekty przemian społeczno-ekonomicznych, wyd. Scholar, 2019

Kojder A. (red.) , Jedna Polska? Dawne i nowe zróżnicowanie społeczne, wyd. WAM, 2007

Kolasa-Nowak A., Zmiana systemowa w Polsce w interpretacjach socjologicznych, wyd. UMCS, 2010

Koralewicz J., Ziółkowski M., Mentalność Polaków: sposoby myślenia o polityce, gospodarce i życiu społecznym 1988-2000, wyd. Scholar, 2003

Krzemiński I.(red.), Wielka transformacja. Zmiany ustroju w Polsce po 1989, wyd. ŁOŚGRAF, 2011

Marody M. (red.) Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX i XXI wieku, wyd. Scholar, 2007

Marody M. (red.) Zmiana czy stagnacja?, wyd. Scholar, 2004

Marody M., Giza – Poleszczuk A., Rychard A., (red.), Strategie i System : Polacy w obliczu zmiany społecznej, wyd. IFiS PAN, 2000

Marody M. i in., Społeczeństwo na zakręcie.Zmiany postaw i wartości Polaków w latach 1990-2018, wyd.Scholar, 2019

Marody, M. (2019). Transformations of Polish Society. Social Research: An International Quarterly 86(1), 57-81.

Mrozowicki A., Czarzasty J, Oswajanie niepewności.Studia społeczno-ekonomiczne nad młodymi pracownikami sprekaryzowanymi, wyd.Scholar 2020

Morawski W. (red.),Modernizacja Polski, wyd. Akademickie i Profesjonalne, 2010

Ostrowska A., Domański H., Rychard A. (red.), Jak żyją Polacy ?, wyd. IFiS PAN, 2000

Skarżyńska K.,My Portret psychologiczno-społeczny Polaków z polityką w tle, wy.Scholar, 2020

Śliz A., Szczepański M. S., (red.), Czy koniec socjalizmu? Polska transformacja w teoriach socjologicznych, wyd. Scholar 2008

Wasilewski J. (red.), Współczesne społeczeństwo polskie, dynamika zmian, wyd. Scholar, 2006

Ziółkowski M., Przemiany interesów i wartości społeczeństwa polskiego: teorie, tendencje, interpretacje, wyd. Humaniora, 2006 Literatura uzupełniająca:

Dodatkowa:

Giza A. i in., Gabinet luster.O kształtowaniu samowiedzy Polaków w dyskursie publicznym, wyd. Scholar 2013

Grabowska M., Podział postkomunistyczny. Społeczne podstawy polityki w Polsce po 1989 roku; wyd. Scholar, 2004

Marody M., Jednostka po nowoczesności.Perspektywa socjologiczna, wyd.Scholar 2016

Marody M.,Giza A., Transformations of Social Bonds.The Outline of the Theory of Social Change.,wyd.Peter Lang International Academic Publishers, 2018

Wnuk – Lipiński E., Ziółkowski M. (red.), Pierwsza dekada niepodległości. Próba socjologicznej syntezy, wyd. ISP PAN, 2001

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)