Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Logika i teoria mnogości

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 510-IS1-1PLTM-23
Kod Erasmus / ISCED: 11.101 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Logika i teoria mnogości
Jednostka: Wydział Informatyki
Grupy: 1 rok 1 stopnia sem. zimowy Informatyka
3L stac. I st. studia informatyki - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Założenia i cele przedmiotu: Nauczyć posługiwania się prawami logiki w celu poprawnego wyrażania myśli i prowadzenia poprawnych rozumowań. Nauczyć podstawowych pojęć i metod niezbędnych do zrozumienia bardziej zaawansowanych teorii matematycznych. Nauczyć formalnego konstruowania i modelowania obiektów matematycznych na bazie teorii mnogości.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki ścisłe i przyrodnicze, informatyka

Rok studiów / semestr: 1 / 1

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): brak

Wykład: 30 Ćwiczenia: 30

Metody dydaktyczne: wykład, ćwiczenia z dużą ilością zadań do rozwiązania oraz min. trzema sprawdzianami (w tym dwoma kolokwiami)

Punkty ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w zajęciach:

- wykład 30 godz.

- ćwiczenia 30 godz.

Przygotowanie do zajęć:

- wykład 4 godz.

- ćwiczenia 10 godz.

Zapoznanie z literaturą: 7 godz.

Prace domowe: 7 godz.

Przygotowanie do kolokwium: 15 godz.

Przygotowanie do egzaminu: 15 godz.

Czas trwania egzaminu: 2 godz.

Udział w konsultacjach: 5 godz.

Wskaźniki ilościowe:

- nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 67 godz., 2,7 ECTS

- nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela: 58 godz., 2,3 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

Rasiowa, H., Wstęp do matematyki współczesnej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

Marek, W. & Onyszkiewicz, J., Elementy logiki i teorii mnogości w zadaniach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.

Literatura uzupełniająca:

Guzicki, W. & Zakrzewski, P., Wstęp do matematyki. Zbiór zadań, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.

Ławrow, I. A. & Maksimowa, Ł. L., Zadania z teorii mnogości, logiki matematycznej i teorii algorytmów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.

Tiuryn, J., Wstęp do logiki i teorii mnogości, Skrypt, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW, Warszawa 1998.

Efekty uczenia się:

Student zna pojęcie tautologii i potrafi sprawdzić prawdziwość formuły klasycznej logiki zdań.

Rozumie ograniczenia związane ze sprawdzaniem prawdziwości formuł klasycznej logiki kwantyfikatorów.

Umie wykonywać działania na zbiorach i dowodzić elementarne własności tych działań.

Zna pojęcie relacji i umie badać podstawowe własności relacji dwuargumentowych.

Zna pojęcie funkcji i dla danej funkcji umie wyznaczyć obraz i przeciwobraz zbioru oraz sprawdzać jej różnowartościowość i surjektywność.

Zna pojęcie indeksowanej rodziny zbiorów i potrafi wykonywać działania uogólnione na takich rodzinach.

Zna i rozumie pojęcie relacji równoważności.

Zna pojęcie mocy zbioru i zdaje sobie sprawę z różnych rodzajów nieskończoności.

Zna i rozumie pojęcia porządków częściowych, liniowych i dobrych.

Sposoby weryfikacji efektów: egzamin pisemny.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu na podstawie pomyślnie zdanego egzaminu pisemnego. Warunkiem podejścia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń.

Dopuszczalna liczba nieusprawiedliwionych nieobecności na ćwiczeniach to 20% zajęć.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Grabowski
Prowadzący grup: Adam Grabowski, Robert Jankowski, Barbara Łupińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)