Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Repetytorium z matematyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 510-IS1-1REM-23
Kod Erasmus / ISCED: 11.101 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Repetytorium z matematyki
Jednostka: Wydział Informatyki
Grupy: 1 rok 1 stopnia sem. zimowy Informatyka
3L stac. I st. studia informatyki - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Podstawowe funkcje, ich własności i wykresy, działania na funkcjach. Funkcje trygonometryczne i ich własności. Własności potęg, funkcja potęgowa, funkcja kwadratowa, równania i nierówności kwadratowe, wzory Viete’a. Wielomiany, równania i nierówności wielomianowe, twierdzenie Bezoute’a. Funkcja wykładnicza i logarytmiczna. Funkcje wymierne. Ciąg arytmetyczny, ciąg geometryczny.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki ścisłe i przyrodnicze, informatyka

Rok studiów / semestr: 1 / 1

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): brak

Ćwiczenia: 15

Metody dydaktyczne: Prezentacja, metoda problemowa i ćwiczeniowa.

Punkty ECTS: 1

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w zajęciach:

- ćwiczenia 15h

Przygotowanie do zajęć:

- ćwiczenia 4h

Sprawozdania, raporty z zajęć, prace domowe: 4h

Przygotowanie do wejściówek: 2h

Udział w konsultacjach: 2h

Wskaźniki ilościowe:

- nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 17h, 0.8 ECTS

- nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela: 27h, 1 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

R. Rudnicki, Wykłady z analizy matematycznej, PWN 2001

M. Gewert, Z. Skoczylas, Analiza Matematyczna 1, GiS 2021 wyd. 28

Literatura uzupełniająca:

J. Banaś, S. Wędrychowicz, Zbiór zadań z analizy matematycznej, WNT 2003

W. Krysicki, L. Włodarski , Analiza matematyczna w zadaniach I, PWN 2005

N. Dróbka, K. Szymański, Zbiór zadań z matematyki dla klasy III i IV liceum ogólnokształcącego, WSiP 1998

N. Dróbka, K. Szymański, Zbiór zadań z matematyki dla klasy I i II liceum ogólnokształcącego, WSiP 1994

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia w ramach realizacji przedmiotu:

Zna i rozumie podstawowe wiadomości z zakresu funkcji elementarnych - KA6_WG1.

Potrafi interpretować i wyjaśniać zależności funkcyjne w zakresie funkcji elementarnych, sporządza wykresy tych funkcji i opisuje ich własności - KA6_UW2.

Rozwiązuje równania i nierówności kwadratowe, wielomianowe, wymierne - KA6_UW2.

Rozwiązuje proste problemy dotyczące ciągów arytmetycznych i geometrycznych - KA6_UW2.

Posługuje się aparatem logiki w celu weryfikacji prostych faktów i twierdzeń dotyczących funkcji elementarnych oraz ciągów arytmetycznych i geometrycznych - KA6_UW4.

Metody i kryteria oceniania:

Ogólna forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Kotowicz
Prowadzący grup: Jarosław Kotowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)