Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język obcy - język angielski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 520-KS2-1LEKA
Kod Erasmus / ISCED: 09.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język obcy - język angielski
Jednostka: Wydział Studiów Kulturowych
Grupy: 2L stac. studia II stopnia kulturoznawstwo - przedm. lektoratowe
Kulturoznawstwo 1 rok sem. zimowy 2 stopień
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe lektoraty

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Lektorat j. angielskiego – przygotowanie do posługiwania się językiem angielskim w kontaktach ze specjalistami jak również w komunikacji z osobami spoza grona specjalistów, zwłaszcza ćwiczenia w przeprowadzaniu debaty w j. obcym. Wybrana szczegółowa terminologia. Kultura państw obszaru anglojęzycznego (filozofia nowych mediów, marketing, reklama/public relations w mediach cyfrowych, praca w sektorze kreatywnym, sztuki wizualne i performatywne). Kulturowe znaczenie Podlasia w kontekście Polski i Europy.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy, Moduł 1

Dziedzina: nauki humanistyczne, dyscyplina nauki: językoznawstwo

Rok studiów/ semestr studiów - I rok/ I semestr

Wymagania wstępne: Student powinien posiadać wiedzę z zakresu słownictwa i struktur gramatycznych języka obcego umożliwiającą podjęcie lektoratu na poziomie B2+ według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego CEFR

Łączna liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godzin

Metody dydaktyczne: ćwiczenia, konsultacje, dyskusja moderowana, metoda heurystyczna, metoda problemowa, praca w parach i grupach

Liczba punktów ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w zajęciach: 30 godzin

przygotowanie do zajęć: 15 godzin

konsultacje: 5 godzin

Przygotowanie do egzaminu i obecność na nim: 10 godzin

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagający bezpośrednio udziału nauczyciela - 37 godzin (1,4 pkt. ECTS)

- o charakterze praktycznym - 30 godzin (1,0 pkt. ECTS)

Literatura:

Literatura podstawowa:

Wybrane artykuły z akredytowanych stron internetowych:

onestopenglish.com (MacMillan), linguahouse.com, culture.pl, bbc.co.uk, theconversation.com, ePanel-Pearson, a także audycje i wykłady z ted.com i ed.ted.com

Literatura uzupełniająca i specjalistyczna/serwisy internetowe:

Smith J., Exploring British Culture, Cambridge 2014

Eales F., Oakes S., Speakout Advanced Plus, Pearson 2018

Martin Hewings, Craig Thaine, Michael McCarthy, Cambridge Academic English B2, Cambridge University Press 2012

Michael McCarthy, Felicity O’Dell, Academic Vocabulary in Use, Cambridge University Press 2008

kialo.com

englishcurrent.com

transom.org

vocaroo.com

openculture.com

learnenglish.britishcouncil.org

eslbrains.com

teacherluke.co.uk

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Absolwent zna szczegółową terminologię kulturoznawczą i antropologiczną w języku polskim i języku obcym na poziomie B2 + KA7_WG3

UMIEJĘTNOŚCI

Absolwent potrafi:

1) formułować opinie krytyczne o wytworach kultury na podstawie wiedzy i własnego doświadczenia, podjąć trud orzekania o wartościach artystycznych i estetycznych, w języku polskim i obcym na poziomie B2+ KA7_UK3

2) przygotować wystąpienia ustne i prezentacje multimedialne lub przeprowadzić debatę w języku polskim lub języku obcym, z wykorzystaniem różnych samodzielnie dobranych ujęć teoretycznych i różnych źródeł KA7_UK5

KOMPETENCJE

Absolwent jest gotów do docenienia wielokulturowości społeczności, regionu, kraju, Europy, rozumienia na poziomie rozszerzonym odmiennych stylów życia społecznego i zjawisk kulturowych przez osoby wywodzące się z różnych środowisk i tradycji kulturowych oraz komunikowania się z nimi: KA7_KR1

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny

W zależności od obowiązujących regulacji, zastrzega się możliwość przeprowadzenia egzaminu końcowego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat, 30 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Julia Żylińska
Prowadzący grup: Julia Żylińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)