Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie cz. 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 530-ZN2-1PSM1
Kod Erasmus / ISCED: 14.301 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie cz. 1
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Zarządzanie 2 stopień 1 rok Niestacjonarne lato
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria magisterskie

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Na zajęciach przedstawione będą zasady pisania pracy magisterskiej, dotyczące zarówno kwestii merytorycznych, jak i formalnych. Sformułowany zostanie temat pracy, skonstruowany plan pracy, ustalenie założeń metodologicznych oraz pozytywne zaakceptowanie przez promotora pierwszego rozdziału.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Moduł: seminaria

Dziedzina i dyscyplina nauki: Dziedzina - nauki społeczne; Dyscyplina - nauki o zarządzaniu i jakości

Rok studiów/semestr: Studia drugiego stopnia, Rok I, semestr II

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 18 godz. seminarium

Metody dydaktyczne: zajęcia w formie konwersatorium, prezentacje, dyskusja nad określonymi problemami.

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta:

Zajęcia dydaktyczne - 18 godzin

Konsultacje - 8 godzin

Studiowanie literatury, pisanie pracy/gromadzenie i analiza materiałów w ramach prowadzonych badań - 74 godziny

Łączny nakład pracy studenta 100 godzin

Wskaźniki ilościowe:

nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 26 - liczba godzin; 1,04 pkt ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. S. Nowak, Metodologia badań społecznych, PWN, Warszawa 2012.

2. K. Meredyk, Przedmiot i metoda badań ekonomicznych, Wyd. UwB, Białystok 2003

3. R. Zenderowski, Technika pisania prac magisterskich i licencjackich, Wydawnictwo CeDeWu.pl, Warszawa 2011.

4. K. Wojcik, Piszę akademicką pracę promocyjną - licencjacką, magisterską, doktorską, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011.

5. J. Sztumski, Wstęp do metod i technik badań społecznych, Wyd. Śląsk, Katowice 2020.

Literatura uzupełniająca:

1. E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa 2007.

2. M. Węglińska, Jak pisać pracę magisterską? Poradnik dla studentów. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2009.

3. J. Majchrzak, T. Mendel, Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych, Wyd. UE w Poznaniu, Poznań 2009

Efekty uczenia się:

1PSM_WG01 - ma rozszerzoną wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu, w obszarze problematyki dotyczącej pisanej pracy magisterskiej (KA7_WG1)

1PSM_WG02 - ma pogłębioną wiedzę dotyczącą metod i narzędzi opisu oraz technik pozyskiwania, analizy i prezentacji danych właściwych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, w obszarze problematyki analizowanej w pracy magisterskiej (KA7_WG6)

1PSM_WG03 - ma pogłębioną wiedzę o zasadach organizacyjnych, technicznych, prawnych i etycznych pisania pracy magisterskiej (KA7_WG7)

1PSM_WK01 - zna i rozumie pojęcie i zasady ochrony praw autorskich oraz konieczność prawidłowej ich ochrony (KA7_WK1)

1PSM_UW01 - potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska społeczne i relacje między nimi w zakresie analizowanej w pracy magisterskiej problematyki (KA7_UW1)

1PSM_UW02 - potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną, dotyczącą problematyki analizowanej w pracy magisterskiej, do opisu i analizowania przyczyn i przebiegu procesów i zjawisk społecznych z tą problematyką związanych, formułować własne opinie na ten temat i dobierać krytycznie dane i metody analiz w tym zakresie (KA7_UW2)

1PSM_UW03 - potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg procesów i zjawisk społecznych dotyczących analizowanej w pracy magisterskiej problematyki, formułować własne opinie na ten temat oraz stawiać proste hipotezy badawcze i je weryfikować (KA7_UW3)

1PSM_UW04 - potrafi wykorzystać, w ramach pisanej pracy magisterskiej, zdobytą wiedzę z obszaru nauk o zarządzaniu, poddać ją krytycznej analizie i ocenić jej skuteczność w praktyce (KA7_UW5)

1PSM_UW05 - wykorzystuje zdobytą wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu i dziedzin komplementarnych do proponowania rozwiązań i samodzielnego rozstrzygania konkretnych problemów z zakresu problematyki dotyczącej pisanej pracy magisterskiej (KA7_UW6)

1PSM_UO01 - potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji zadań własnych w ramach pisania pracy magisterskiej (KA7_UO2)

1PSM_UU01 - potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności z zakresu problematyki pracy magisterskiej o wymiar interdyscyplinarny (KA7_UU1)

1PSM_UK01 - ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności z zakresu problematyki pracy magisterskiej oraz rozumie potrzebę stałego uczenia się w tym zakresie, ze względu na dynamikę procesów rynkowych i społecznych zachodzących w świecie (KA7_UK1)

Metody i kryteria oceniania:

Ogólna forma zaliczenia seminarium:

- złożenie i zaakceptowanie przez promotora tematu pracy, założeń metodologicznych, planu pracy oraz pierwszego rozdziału pracy magisterskiej.

Ogólne warunki określa rozdział XI Regulamin studiów Uniwersytetu w Białymstoku (Obwieszczenie nr 6/2022 Rektora Uniwersytetu w

Białymstoku z dnia 7 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały nr 2424 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia

22 maja 2019 r. w sprawie Regulaminu studiów Uniwersytetu w Białymstoku).

Dopuszczalna jedna nieobecność na seminarium.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Citkowski, Marek Kruk, Ewa Kuzionko-Ochrymiuk, Anna Szafranek
Prowadzący grup: Mariusz Citkowski, Marek Kruk, Ewa Kuzionko-Ochrymiuk, Anna Szafranek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria magisterskie

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Na zajęciach przedstawione będą zasady pisania pracy magisterskiej, dotyczące zarówno kwestii merytorycznych, jak i formalnych. Sformułowany zostanie temat pracy, skonstruowany plan pracy, ustalenie założeń metodologicznych oraz pozytywne zaakceptowanie przez promotora pierwszego rozdziału.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Moduł: seminaria

Dziedzina i dyscyplina nauki: Dziedzina - nauki społeczne; Dyscyplina - nauki o zarządzaniu i jakości

Rok studiów/semestr: Studia drugiego stopnia, Rok I, semestr II

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 18 godz. seminarium

Metody dydaktyczne: zajęcia w formie konwersatorium, prezentacje, dyskusja nad określonymi problemami.

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta:

Zajęcia dydaktyczne - 18 godzin

Konsultacje - 8 godzin

Studiowanie literatury, pisanie pracy/gromadzenie i analiza materiałów w ramach prowadzonych badań - 74 godziny

Łączny nakład pracy studenta 100 godzin

Wskaźniki ilościowe:

nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 26 - liczba godzin; 1,04 pkt ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. S. Nowak, Metodologia badań społecznych, PWN, Warszawa 2012.

2. K. Meredyk, Przedmiot i metoda badań ekonomicznych, Wyd. UwB, Białystok 2003

3. R. Zenderowski, Technika pisania prac magisterskich i licencjackich, Wydawnictwo CeDeWu.pl, Warszawa 2011.

4. K. Wojcik, Piszę akademicką pracę promocyjną - licencjacką, magisterską, doktorską, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011.

5. J. Sztumski, Wstęp do metod i technik badań społecznych, Wyd. Śląsk, Katowice 2020.

Literatura uzupełniająca:

1. E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa 2007.

2. M. Węglińska, Jak pisać pracę magisterską? Poradnik dla studentów. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2009.

3. J. Majchrzak, T. Mendel, Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych, Wyd. UE w Poznaniu, Poznań 2009

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)