Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biznesplan

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 530-ZS1-2XBIP
Kod Erasmus / ISCED: 10.002 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biznesplan
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Zarządzanie 1 stopień 2 rok Stacjonarne zima
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z problematyką sporządzania planów przedsięwzięć gospodarczych. Studenci powinni posiąść umiejętność analizy otoczenia pod względem możliwości prowadzenia działalności gospodarczej, zagrożeń jakie mogą mieć miejsce oraz umieć sporządzić i przeanalizować projekt przedsięwzięcia od strony finansowej.

Skrócony opis:

Student ma za zadanie nauczyć się sporządzać biznes plan i rozumieć jego istotę. Studenci powinni posiąść umiejętność analizy otoczenia pod względem możliwości prowadzenia działalności gospodarczej, zagrożeń jakie mogą mieć miejsce oraz umieć sporządzić i przeanalizować projekt przedsięwzięcia od strony finansowej.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne: ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości

Rok studiów/semestr: Studia pierwszego stopnia, rok drugi, semestr trzeci

Rodzaj przedmiotu: Grupa Zajęć_ 6A PRZEDMIOTY ANALITYCZNO-FINANSOWE (ZP)

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: Wykład 15 godzin, ćwiczenia 30 godzin

Metody dydaktyczne: Wykład tradycyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych z elementami dyskusji, na ćwiczeniach studium przypadku, dyskusja, przygotowanie prac pisemnych w postaci biznes planu według zadanego wzorca, prezentacje własnych pomysłów biznesowych przed grupą

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta: Łączna liczba godzin 75

Udział w wykładach 15

Przygotowanie do egzaminu 5

Udział w egzaminie 2

Udział w ćwiczeniach 30

Samodzielnie studiowanie 10

Przygotowanie i udział w dyskusji 4

Przygotowanie prac domowych 5

Udział w konsultacjach 4

Wskaźniki ilościowe:

Wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela: liczba godzin 51 pkt. ECTS 2,04

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. A.Tokarski, M. Tokarski, Jacek Wójcik, Biznesplan po polsku, Warszawa : CeDeWu, 2023.

2. Tokarski, M. Tokarski, J. Wójcik, Jak solidnie przygotować profesjonalny biznesplan? Wydawnictwo CeDeWu, 2017.

3. K. Opolski, K. Waśniewski, Biznes plan: jak go budować i analizować?. Wydawnictwo CeDeWu 2014.

4. C. Barrow, P. Barrow, R. Brown, Biznesplan w małej firmie. Wydawnictwo Helion 2009.

5.T. Faley,, The entrepreneurial arch : a strategic framework for discovering, developing and renewing firms / Timothy L. Faley, Cambridge University Press, 2015.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. J. Skrzypek, Biznes plan: model najlepszych praktyk, Wydawnictwo Poltext, 2012.

2. Tokarski, M. Tokarski, J. Wójcik, Biznesplan w praktyce. Wydawnictwo CeDeWu, 2014.

3. Robert Sasin, Entrepreneurship training, Wydano Warsaw School of Economics, Warszawa 2015.

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

2XBIP_W01 Student ma wiedzę o normach i regułach organizujących struktury przedsiębiorstwa KA6_WG2

2XBIP_W02Student zna standardowe metody matematyczne, statystyczne i narzędzie informatyczne służące do gromadzenia, analizy i prezentacji danych ekonomicznych i społecznych determinujących funkcjonowanie jednostki gospodarczej_KA6_KW6

2XBIP_W03Student posiada wiedzę o zasadach funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz procesach zachodzących w strukturach jednostek gospodarczych_KA6_WK7

2XBIP_W04Student zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju różnych form prawno-organizacyjnych przedsiębiorstw_KA6WK10

UMIEJĘTNOŚCI:

2XBIP_U01Student potrafi prawidłowo analizować i interpretować przyczyny i przebieg konkretnych procesów zachodzących wewnątrz przedsiębiorstwa, również w jego otoczeniu_KA6_UW1

2XBIP_U02Student potrafi pozyskiwać dane do analizowania i prognozowania procesów i zjawisk społecznych determinujących rozwój przedsiębiorstwa_KA6_UW2

2XBIP_U03Student wykorzystuje zdobytą wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu do analizy i rozstrzygania kwestii podejmowanych w biznesplanie_KA6_UW4

2XBIP_U04Student potrafi prawidłowo analizować i interpretować zjawiska społeczne zachodzące w przedsiębiorstwie i jego otoczeniu_KA6_UW5

2XBIP_U05Student potrafi przygotować prace pisemne i prezentację multimedialne poświęcone opracowywanej koncepcji biznesowej_KA6_UK1

2XBIP_U06Student potrafi przygotować wypowiedź ustną poświęconą opracowywanej koncepcji biznesowej_KA6_UK2

2XBIP_U07Student opracowując biznesplan potrafi pracować w grupie przyjmując w niej różne role _KA6_UO1

2XBIP_U09Student potrafi określić priorytety służące opracowaniu biznesplanu_KA6_UO2

KOMPETENCJE:

2XBIP_K01Student ma świadomość poziomu swoje wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę stałego uczenia się_KA6_KK1

2XBIP_K02Student prawidłowo interpretuje i rozstrzyga dylematy związane ze zmianami zachodzącymi w otoczeniu przedsiębiorstwa _KA6_KK2

2XBIP_K03Student jest przygotowany do udziału w opracowywaniu koncepcji biznesplanu_KA_KO1

2XBIP_K04Student wykazuje postawę kreatywności, innowacyjności i przedsiębiorczości w przygotowywaniu koncepcji biznesplanu_KA6_KO2

Metody i kryteria oceniania:

Do egzaminu dopuszczeni zostają studenci którzy zaliczyli część ćwiczeniową na ocenę pozytywną.

Egzamin końcowy w formie pisemnej.

Zaliczenie ćwiczeń jest składową kilku elementów: aktywność na ćwiczeniach, przygotowanego według zadanego wzorca biznesplanu oraz prezentacji pomysłu biznesowego na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Wierzbicka
Prowadzący grup: Anna Wierzbicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)