Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie projektami UE

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 530-ZS1-3ZPR
Kod Erasmus / ISCED: 04.903 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie projektami UE
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Zarządzanie 1 stopień 3 rok Stacjonarne lato
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem kształcenia w zakresie przedmiotu pn. „Zarządzanie projektami UE" jest zapoznanie studenta z podstawami teoretycznymi i praktycznymi z przedmiotowego tematu. Student ma otrzymać podstawową wiedzę umożliwiającą realizacje działań projektowych w sposób sprawny i skuteczny. Podczas kursu student otrzymuje wiedzę teoretyczną i wykonuje ćwiczenia stanowiące podstawę do dalszego samodzielnego kształcenia.

Przedmiotem zajęć jest omówienie procesu zarządzania projektami UE w pełnym cyklu życia projektu: Cześć zajęć zostanie poświęcona tematyce dotyczącej uwarunkowań instytucjonalnych, prawnych i finansowych w realizacji projektów współfinansowanych z UE. Student nabędzie umiejętności przygotowania wniosku o dofinansowanie.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Moduł 4 - kierunkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: Dziedzina nauk społecznych

Dyscyplina nauki: nauki o zarządzaniu i jakości

Rok studiów /semestr: rok 3/ semestr 6

Wymagania wstępne: podstawy zarządzania

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godzin wykładu i 30 godzin ćwiczeń

Punkty ECTS: 6

Bilans nakładu pracy studenta:

- Udział w wykładach i egzaminie - 32h

- Przygotowanie się do egzaminu - 20h

- Udział w ćwiczeniach - 30h

- Przygotowanie do ćwiczeń - 15h

- Udział w konsultacjach - 10 h

- Przygotowanie się do kolokwium, innych prac pisemnych - 43h.

Łącznie: 150 h.

Wskaźniki ilościowe - Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 72h, 2,88 ECTS,

- o charakterze praktycznym- 30 h, - 1,2 ECTS.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1.Dokumenty programowe dostępne na: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

2. Sikora-Gaca, M., Piechowicz M., Kleinowski M., Zarządzanie funduszami europejskimi w Polsce. Difin, 2018

3. Nieto-Rodriguez, A., Harvard Business Review. Podręcznik zarządzania projektami, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2022

4. Trocki M.,(red.), Nowoczesne zarządzanie projektami, PWE, Warszawa 2013

5. Trocki M.,(red.), Zarządzanie projektem europejskim, PWE, Warszawa 2015

Literatura uzupełniająca:

1. Trocki M.,(red.), Metodyki i standardy zarządzania projektami, PWE, Warszawa 2017

2. Redlarski K., Podstawy metodyki zarządzania projektami w ujęciu klasycznym, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2016.

3. Projektowanie uniwersalne. Objaśnienie koncepcji, Ministerstwo Ochrony Środowiska w Norwegii, https://niepelnosprawni.gov.pl/art,54,projektowanie-uniwersalne

4. Domagała-Zyśk E., Model projektowania uniwersalnego w akademickiej edukacji inkluzyjnej. Strategie i rekomendacje, Wydawnictwo Episteme, http://hdl.handle.net/20.500.12153/3343

Literatura anglojęzyczna:

1. A guide to the project management body of knowledge, PMBOK Guide, Newtown Square: Project Management Institute, Six Edition (on-line)

2. Samuel J. Mantel, Jr. [et al.]., Project Management in Practice, 4th ed., Hoboken, NJ: Wiley, 2011

Efekty uczenia się:

W zakresie wykładów i ćwiczeń:

1. ZPR_W1 - student ma wiedzę o normach i regułach (organizacyjnych, etycznych i prawnych) organizujących struktury i instytucje

społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania w zakresie zarządzania

projektami UE - KA6_WG2

2. ZPR_W2 - Student ma podstawową wiedzę odnośnie powstawania, funkcjonowania, przekształcania i rozwoju organizacji gospodarczych w zakresie zarządzania projektami UE - KA6_WK3

3. ZPR_W3 - student posiada elementarną wiedzę o rodzajach relacji zachodzących między organizacjami w skali krajowej,

międzynarodowej w zakresie zarządzania projektami UE- KA6_WK4

4. ZPR_W4 - student posiada wiedzę o zasadach funkcjonowania organizacji oraz procesach zmian zachodzących w ich strukturach oraz

czynnikach determinujących przyczyny, przebieg, skale i konsekwencje tych zmian w zakresie zarządzania projektami UE - KA6_WK7

Dodatkowo w zakresie ćwiczeń:

1. ZPR_U1 - student potrafi prawidłowo analizować i interpretować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (w

tym: gospodarczych, prawnych, kulturowych, politycznych) w zakresie zarządzania projektami UE bazując na zdobytej wiedzy - KA6_UW1

2. ZPR_U2 - student potrafi prawidłowo analizować i interpretować zjawiska społeczne zachodzące w organizacji i jej otoczeniu zakresie

zarządzania projektami UE - KA6_UW5

3. ZPR_U3 - student potrafi przygotować prace pisemne i prezentacje multimedialne poświęcone konkretnemu zagadnieniu z zakresu

dyscypliny nauk o zarządzania i dyscyplin komplementarnych, właściwie dobierając i weryfikując materiały źródłowe do przygotowywania

prac i samodzielnego rozstrzygania konkretnych problemów zakresie zarządzania projektami UE - KA6_UK1

4. ZPR_U4 - student potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role zakresie przygotowania projektu - KA6_U01

5. ZPR_K1 - student posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami prawnymi, moralnymi, zawodowymi, w

celu rozwiązywania problemów zakresie zarządzania projektami UE - KA6_KR1

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne:

- wykład prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, w tym z wykorzystaniem internetowej platformy edukacyjnej, umożliwiający zadawania pytań i dyskusji,

- ćwiczenia: angażujące studentów do pracy indywidualnej, grupowej, prezentacje multimedialne, testy, studia przypadku, zadania, itp., również z wykorzystaniem internetowej platformy edukacyjnej.

Formy zaliczenia przedmiotu:

- wykład: egzamin końcowy pisemny, do którego dopuszczeni zostaną jedynie studenci posiadający zaliczenie z ćwiczeń.

- ćwiczenia: zaliczenie na ocenę na podstawie: przygotowanego projektu i/lub inne zadane zadania indywidualne lub grupowe oraz bieżąca aktywność studenta na zajęciach.

Punktowy system oceny, w tym procent punktów dla uzyskania oceny:

bardzo dobrej - 100% - 91%,

dobrej plus - 90% - 81%,

dobrej - 80% - 71%,

dostatecznej plus - 70% - 61%,

dostatecznej - 60% - 51%,

niedostatecznej - 50% i mniej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Busłowska
Prowadzący grup: Anna Busłowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem kształcenia w zakresie przedmiotu pn. „Zarządzanie projektami UE" jest zapoznanie studenta z podstawami teoretycznymi i praktycznymi z przedmiotowego tematu. Student ma otrzymać podstawową wiedzę umożliwiającą realizacje działań projektowych w sposób sprawny i skuteczny. Podczas kursu student otrzymuje wiedzę teoretyczną i wykonuje ćwiczenia stanowiące podstawę do dalszego samodzielnego kształcenia.

Przedmiotem zajęć jest omówienie procesu zarządzania projektami UE w pełnym cyklu życia projektu: Cześć zajęć zostanie poświęcona tematyce dotyczącej uwarunkowań instytucjonalnych, prawnych i finansowych w realizacji projektów współfinansowanych z UE. Student nabędzie umiejętności przygotowania wniosku o dofinansowanie.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Moduł 4 - kierunkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: Dziedzina nauk społecznych

Dyscyplina nauki: nauki o zarządzaniu i jakości

Rok studiów /semestr: rok 3/ semestr 6

Wymagania wstępne: podstawy zarządzania

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godzin wykładu i 30 godzin ćwiczeń

Punkty ECTS: 6

Bilans nakładu pracy studenta:

- Udział w wykładach i egzaminie - 32h

- Przygotowanie się do egzaminu - 20h

- Udział w ćwiczeniach - 30h

- Przygotowanie do ćwiczeń - 15h

- Udział w konsultacjach - 10 h

- Przygotowanie się do kolokwium, innych prac pisemnych - 43h.

Łącznie: 150 h.

Wskaźniki ilościowe - Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 72h, 2,88 ECTS,

- o charakterze praktycznym- 30 h, - 1,2 ECTS.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1.Dokumenty programowe dostępne na: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

2. Sikora-Gaca, M., Piechowicz M., Kleinowski M., Zarządzanie funduszami europejskimi w Polsce. Difin, 2018

3. Nieto-Rodriguez, A., Harvard Business Review. Podręcznik zarządzania projektami, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2022

4. Trocki M.,(red.), Nowoczesne zarządzanie projektami, PWE, Warszawa 2013

5. Trocki M.,(red.), Zarządzanie projektem europejskim, PWE, Warszawa 2015

Literatura uzupełniająca:

1. Trocki M.,(red.), Metodyki i standardy zarządzania projektami, PWE, Warszawa 2017

2. Redlarski K., Podstawy metodyki zarządzania projektami w ujęciu klasycznym, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2016

3. Projektowanie uniwersalne. Objaśnienie koncepcji, Ministerstwo Ochrony Środowiska w Norwegii, https://niepelnosprawni.gov.pl/art,54,projektowanie-uniwersalne

4. Domagała-Zyśk E., Model projektowania uniwersalnego w akademickiej edukacji inkluzyjnej. Strategie i rekomendacje, Wydawnictwo Episteme, http://hdl.handle.net/20.500.12153/3343

Literatura anglojęzyczna:

1. A guide to the project management body of knowledge, PMBOK Guide, Newtown Square: Project Management Institute, Six Edition, (on-line)

2. Samuel J. Mantel, Jr. [et al.]., Project Management in Practice, 4th ed., Hoboken, NJ: Wiley, 2011

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)