Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie strategiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 530-ZS2-1ZST
Kod Erasmus / ISCED: 04.901 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie strategiczne
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Zarządzanie 2 stopień 1 rok Stacjonarne zima
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest nabycie przez studentów wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności z zakresu zarządzania strategicznego

organizacją. Studenci poznają przebieg procesu zarządzania strategicznego, ewolucję zarządzania strategicznego, metody analizy

strategicznej i narzędzia kontroli strategicznej, a także różne rodzaje strategii stosowanych przez przedsiębiorstwa

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: kierunkowy

Dziedzina nauki: nauki społeczne

Dyscyplina: nauki o zarządzaniu i jakości

Rok studiów:1 semestr: 1

Liczba godzin dydaktycznych: wykłady 15 h, ćwiczenia 30 h

Metody dydaktyczne:

Wykład tradycyjny z elementami dyskusji wsparty prezentacją multimedialną; Ćwiczenia - studia przypadku, zadania do wykonania, role

Tematyka:

1) Zarządzanie strategiczne jako proces,

2. Ewolucja zarządzania strategicznego - szkoły:

a) Szkoła planistyczna

b) Szkoła ewolucyjna

c) Szkoła pozycyjna

d) Szkoła zasobów, umiejętności i uczenia się

3. Formułowanie strategii przedsiębiorstwa (misja, domena i przewaga konkurencyjna, cele i funkcjonalne

4. Rodzaje strategii

5 Strategie konkurencji wg Portera

d) Strategia konkurencji w sektorach rozproszonych,

e) Strategia konkurencji w sektorach pojawiających się

f) Strategia konkurencji w sektorach dojrzałych

g) Strategia konkurencji w sektorach schyłkowych

h) Strategia konkurencji w sektorach globalnych

6 Strategie integracji, kooperacji (fuzje, przejęcia, alianse strategiczne, klastry)

7. Nowe trendy w strategiach organizacji

8. Wdrażanie strategii, strategiczna karta wyników

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w wykładach: 15 h

przygotowanie do egzaminu 15h

udział w egzaminie 2 h

udział w ćwiczeniach 30 h

przygotowanie do wykładu 10 h

przygotowanie do ćwiczeń 20 h

udział w konsultacjach 8 h

punkty ECTS z bezpośrednim udziałem prac: 2,2 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Porter M.E., Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów,

MT Biznes, Warszawa 2010

2. Obłoj K., Strategia organizacjij, PWE, Warszawa 2014

3. Gierszewska G., Zarządzanie strategiczne, WSPiZ, Warszawa 2000

4. Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa,

PWE, Warszawa 2017

Literatura dodatkowa:

1. Gregory G. Dess, Gerry McNamara, Alan B. Eisner, Strategic management : text & cases; New York, NY : McGraw-Hill Education, 2016

2. Fred R. David, Forest R. David., Strategic management : concepts : a competitive advantage approach, Boston, Pearson, 2015.

3. Pierścionek Z., Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, PWN,

Warszawa 2007

4. Strategor, Strategie, struktury, decyzje, tożsamość, PWE, Warszawa 2001

red. H.Ferenc

5. Urbanowska-Sojkin E., Banaszyk P., Witczak H., Zarządzanie strategiczne

przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 2007

6. Krupski R. (red.), Zarządzanie strategiczne. Koncepcje – metody,

Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2007

Efekty uczenia się:

Student:

ZS -WG1 - studenta posiada pogłębioną wiedzę na temat strategicznych relacji przedsiębiorstwa z otoczeniem (KA7_WG3)

ZS - WG2 - student posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą istoty i narzędzi analizy strategicznej oraz konsekwencji dla podejmowania

decyzji strategicznych (KA7_WG6)h

ZS-WG3 - studenta ma pogłębioną wiedzę dotyczącą mechanizmów zmian w procesach wewnątrz organizacji jak i w otoczeniu oraz

rozumie ich kontekst strategiczny (KA7_WG8)

ZS-UW1 - student potrafi dokonywać analizy strategicznej przedsiębiorstwa, formułować na tej podstawie wnioski i rekomendacje

(KA7_UW2)

ZS-UW2 - student potrafi analizować przyczyny i skutki zdarzeń strategicznych w przedsiębiorstwie i w otoczeniu i na tej podstawie

formułować opinie (KA7_UW3)

ZS-UW3 - student potrafi na podstawie rozgoryczonych danych do promowania rozwiązań (KA7_UW6)

ZS-UK1 - student posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych dotyczących zarządzania strategicznego (KA7_UK2)

ZS-UO1 - potrafi dokonywać priorytetyzacji zadań do wykonania samodzielnie i w zespole (KA7_U02)

Metody i kryteria oceniania:

Wykład:

Egzamin ustny.

Losowanie pytań, odpowiedź wyczerpująca na wylosowane pytania oznacza oceną b.dobrą. Proporcjonalnie do treści odpowiedzi na

pytania przez studenta oceny: 3.0, 3,5, 4.0, 4.5 oraz 5.0. Brak odpowiedzi lub odpowiedź niezgodna z treścią pytania: 2.0.

Egzamin w formie stacjonarnej.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń.

Ćwiczenia:

Suma punktów uzyskanych z z realizacji studiów przypadku z zakresu analizy strategicznej i zarządzani strategicznego. Końcowa ocena:

procentowy przedział punktów możliwych do zdobycia - 51-60% - dst; 61-70% - dst+; 71-80%-db; 81-90%-db+; 91-100% -bdb

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Citkowski
Prowadzący grup: Mariusz Citkowski, Monika Garwolińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem zajęć jest nabycie przez studentów wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności z zakresu zarządzania strategicznego

organizacją. Studenci poznają przebieg procesu zarządzania strategicznego, ewolucję zarządzania strategicznego, metody analizy

strategicznej i narzędzia kontroli strategicznej, a także różne rodzaje strategii stosowanych przez przedsiębiorstwa.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: kierunkowy

Dziedzina nauki: nauki społeczne

Dyscyplina: nauki o zarządzaniu i jakości

Rok studiów:1 semestr: 1

Liczba godzin dydaktycznych: wykłady 15 h, ćwiczenia 30 h

Metody dydaktyczne:

Wykład tradycyjny z elementami dyskusji wsparty prezentacją multimedialną; Ćwiczenia - studia przypadku, zadania do wykonania, role

Tematyka:

1. Zarządzanie strategiczne jako proces

2. Ewolucja zarządzania strategicznego (szkoły strategii)

3. Formułowanie strategii przedsiębiorstwa (misja, domena i przewaga konkurencyjna, cele i funkcjonalne rodzaje strategii

4. Strategie konkurencji wg Portera

5. Strategie rozwoju w układzie produkt – rynek

6. Strategie integracji, kooperacji (fuzje, przejęcia, alianse strategiczne, klastry)

7. Nowe trendy w strategiach organizacji

8. Wdrażanie strategii, strategiczna karta wyników

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w wykładach: 15 h

przygotowanie do egzaminu 15h

udział w egzaminie 2 h

udział w ćwiczeniach 30 h

przygotowanie do wykładu 10 h

przygotowanie do ćwiczeń 20 h

udział w konsultacjach 8 h

punkty ECTS z bezpośrednim udziałem prac: 2,2 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Porter M.E., Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów,

MT Biznes, Warszawa 2010

2. Obłoj K., Strategia organizacjij, PWE, Warszawa 2014

3. Gierszewska G., Zarządzanie strategiczne, WSPiZ, Warszawa 2000

4. Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa,

PWE, Warszawa 2017

Literatura dodatkowa:

1. Gregory G. Dess, Gerry McNamara, Alan B. Eisner, Strategic management : text & cases; New York, NY : McGraw-Hill Education, 2016

2. Fred R. David, Forest R. David., Strategic management : concepts : a competitive advantage approach, Boston, Pearson, 2015.

3. Pierścionek Z., Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, PWN,

Warszawa 2007

4. Strategor, Strategie, struktury, decyzje, tożsamość, PWE, Warszawa 2001

red. H.Ferenc

5. Urbanowska-Sojkin E., Banaszyk P., Witczak H., Zarządzanie strategiczne

przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 2007

6. Krupski R. (red.), Zarządzanie strategiczne. Koncepcje – metody,

Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2007

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)