Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Źródła finansowania nowych aktywności

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 530-ZS2-2XZFN
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Źródła finansowania nowych aktywności
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Zarządzanie 2 stopień 2 rok Stacjonarne lato
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Skrócony opis:

Przedmiot przedstawia w zaawansowanym stopniu zagadnienia dotyczące finansowania aktywności gospodarczej. Program przedmiotu obejmuje przedstawienie i omówienie tradycyjnych i nowoczesnych źródeł finansowania aktywności gospodarczej wraz ze wskazaniem praktycznego ich wykorzystania.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne,

Rodzaj przedmiotu: przedmiot ogólnoekonomiczne

Dziedzina i dyscyplina nauki: Dziedzina: nauki społeczne

Dyscyplina: ekonomia i finanse

Rok studiów /semestr: I Rok/ semestr II.

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: Wykłady 15 godz., Ćwiczenia 15 godz.

Metody dydaktyczne:

- Wykład w formie tradycyjnej prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do zadawania pytań w trakcie wykładu oraz formułowania własnych wypowiedzi.

- Ćwiczenia: angażujące studentów do pracy w formie projektu, pracy grupowej

Punkty ECTS 2 pkt. ECTS

Bilans nakładu pracy studenta :

Udział w wykładach 15

Udział w ćwiczeniach 15

Przygotowanie do kolokwium 12

Przygotowanie do zaliczenia końcowego 10

Przygotowanie pracy grupowej 15

Udział w konsultacjach 8

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela

Liczba godzin 38 Punkty ECTS 1,52

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA :

1. Bednarz J., Gostomski E., Źródła i sposoby finansowania przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2018.

2. Wrońska-Bukalska E. (red.), .Finansowanie działalności przedsiębiorstwa : aspekty podatkowe księgowe i finansowe, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2016.

3. Grzywacz J. (red.), Finanse przedsiębiorstw 13. Bezpieczeństwo finansowe i rozwój, SGH, Warszawa 2023.

4. Grzywacz J. (red.), Źródła finansowania działalności rozwojowej przedsiębiorstw w Polsce . Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Grzywacz J. (red.), Finanse przedsiębiorstw 11. Wyzwania przyszłości. SGH, Warszawa 2022.

2. Czapiewski L., Gryko J., Kubiak J., Lizińska J., Finanse przedsiębiorstw, Wydawnictwo UEP, Poznań 2021.

3. Kotowska B., Sitko J., Uziębło A., Finanse przedsiębiorstw przykłady, zadania i rozwiązania, Wydawnictwo CeDeWu, warszawa 2023.

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

1ZFN_W01 - ma pogłębioną wiedzę o tradycyjnych i nowoczesnych źródłach finansowania aktywności gospodarczej, a także możliwościach i ograniczeniach ich wykorzystania (KA7_WG7)

1ZFN_W02 - zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości (KA7_WK2)

UMIEJĘTNOŚCI:

1ZFN_U01 - potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do analizowania i wyboru optymalnych źródeł finansowania aktywności gospodarczej oraz potrafi formułować własne opinie i dobierać krytycznie dane i metody analiz w zakresie prognozowania rozwoju działalności gospodarczej (KA7_UW2)

1ZFN_U02 - wykorzystuje zdobytą wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu i dziedzin komplementarnych do proponowania rozwiązań i samodzielnego rozstrzygania konkretnych złożonych i nietypowych problemów (KA7_UW6)

KOMPETENCJE:

1ZFN_K01 - prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z aktywnością w otoczeniu społeczno-gospodarczym i wykonywaniem zawodu

(KA7_K01)

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu:

1. Wykład - egzamin końcowy pisemny (test z pytaniami zamkniętymi -100%), do którego mogą przystąpić Studenci posiadający zaliczenie z ćwiczeń. Podstawą zaliczenia jest uzyskanie minimum 51% łącznej liczby punktów.

2. Ćwiczenia: zaliczenie na ocenę, obecność na zajęciach, uzyskanie wymaganej liczby punktów z aktywności na zajęciach, pracy w grupach i kolokwium.

Ogólne warunki określa Regulamin studiów Uniwersytetu w Białymstoku (Załącznik do Obwieszczenia nr 6/2022 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 7 grudnia 2022 r.).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Ertman
Prowadzący grup: Agnieszka Ertman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2025/26" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-10-01 - 2026-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)