Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kompetencje międzykulturowe w zarządzaniu 380-MN2-2GKM
Rok akademicki 2021/22
Ćwiczenia, grupa nr 5

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Kompetencje międzykulturowe w zarządzaniu 380-MN2-2GKM
Zajęcia Rok akademicki 2021/22 (2021) (zakończony)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 5 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każda niedziela, 8:30 - 11:30
sala A208
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 9
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Joanna Sacharczuk
Literatura:

Ambrozewicz- Jacobs J., Tolerancja. Jak uczyć siebie i innych, Kraków 2003.

• Białek K., Kawalska A., Kownacka E., Piegat-Kaczmarczyk M. (2008), Warsztaty kompetencji międzykulturowych – podręcznik dla trenerów. Warszawa: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, Uniwersytet Warszawski.

• Białek K., Kawalska A., Kownacka E., Piegat-Kaczmarczyk M. (2008), Warsztaty kompetencji międzykulturowych – podręcznik dla trenerów. Warszawa: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, Uniwersytet Warszawski

• Bokszański Z., Stereotypy a kultura, Wydawnictwo Leopoldinum Fundacji dla Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1997.

• Boski P., Kulturowe ramy zachowań społecznych. Podręcznik psychologii międzykulturowej, PWN, Warszawa 2009.

• Casmir, F., Budowanie trzeciej kultury: zmiana paradygmatu komunikacji międzynarodowej i międzykulturowej, w: A. Kapciak, L. Korporowicz i A. Tyszka (red.) Komunikacja międzykulturowa – zderzenia i spotkania, Instytut Kultury Warszawa1996.

• Cialdini, R., Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka,: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne Gdańsk 2002.

• Czerepaniak-Walczak, M., Między dostosowaniem a zmianą. Elementy emancypacyjnej teorii edukacji, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin1995.

• E. Nowicka, Świat człowieka - świat kultury, Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa 2003

• Gajek K., Kompetencje międzykulturowe jako element kultury współczesnej organizacji – dylematy teorii i praktyki, [w:] „Problemy Zarządzania”, vol. 9, nr 2 (32): 205 – 220

• Gajek K.. Dynamika procesów wielokulturowych w organizacji. Studium przypadku, „Problemy Zarządzania”, nr 3, 2009.

• Griffin Emory A., Podstawy komunikacji społecznej, Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, Gdańsk 2003.

• Grzymała-Moszczyńska M., Treningi kulturowe w biznesie, „Problemy Zarządzania”, nr 3, 2009.

• Hall Edward Twitchell, Bezgłośny język, przeł. [z ang.], Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1987.

• Hofstede Geert, Hofstede Gert Jan, Minkov Michael, Kultury i organizacje, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011.

• Jarmrożek B., Sobczak J., Komunikacja interpersonalna, Poznań 2000.

• Kłoskowska A., Socjologia kultury, PWN, Warszawa1981.

• Magala S. J., Kompetencje międzykulturowe, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 201

• McKay M., Davis MFning., P., Sztuka skutecznego porozumiewania się, Gdańsk 2001

• Nowicka E., Świat człowieka - świat kultury, Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa 2003.

• O`Sulliwan T., Hartlrey J., Saunders D., Montgomery M., Fiske J., Kluczowe pojęcia w komunikowaniu się i badaniach kulturowych, Astrum, Wrocław 2005.

• Olszewska-Dyoniziak Barbara, Społeczeństwo i kultura, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków 1994

• Słownik etnologiczny, pod red. nauk. Zofii Staszczak, Państwowe Wydaw. Naukowe, Warszawa ; Poznań 1987

• Sobecki M., Komunikacja międzykulturowa w perspektywie pedagogicznej, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2016.

• Stewart John , Komunikacja interpersonalna: kontakt między osobami; S. R. Covey, Komunikacja synergiczna; W: Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej. J. Stewart (red.), Warszawa 2003.

• Uczenie się międzykulturowe. Pakiet szkoleniowy, Rada Europy i Komisja Europejska, listopad 2000

USTAWA z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. Nr 17, poz. 141, z późn. zm.)

http://www.bezuprzedzen.org

http://www.unic.un.org.pl/prawa_czlowieka/dok_powszechna_deklaracja.php

http://www.wolfpunk.most.org.pl/antyras.htm

Zakres tematów:

.Wprowadzenie do kompetencji międzykulturowych w zarządzaniu

• Model kultury jako „góry lodowej”

• Aspekty zjawiska kultury akcentowane w różnych dyscyplinach humanistycznych

• Cechy zjawisk kulturowych

• Płaszczyzny zjawisk kulturowych

• Komunikacyjne ujęcie kultury (Edwarda Halla)

• Wymiary kultur Geerta Hofstede

• Behawioralne komponenty kultury Edwarda i Mildred Hallów

2. Kompetencje międzykulturowe

• Kompetencja międzykulturowa

• Poziomy rozwijania kompetencji

• Komu potrzebne są kompetencje międzykulturowe?

• Po co rozwijać kompetencje międzykulturowe?

• Kształtowanie kompetencji międzykulturowych- na przykładzie projektu realizowanego w więzieniu „Poznając innych poznajemy siebie”- dokument „Kochana nasza klaso”

3. Stymulatory i inhibitory komunikowania się między kulturami

• Etnocentryzm, relatywizm kulturowy,

• Trzy poziomy danych używanych w konstruowaniu przewidywań,

• Niepewność w interakcjach z obcymi - sposoby redukowania niepewności (pasywne, aktywne i interaktywne),

• Stereotypy i uprzedzenia,

• Trzy wymiary funkcjonowania dyskryminacji,

• Słownik pojęć: nageism, ableism , homofobia, ksenofobia, dyskryminacja ze względu na płeć, antysemityzm, romofobia, islamofobia, mowa nienawiści.

4. Bariery na drodze komunikacji, techniki wspomagające proces komunikowania się.

Plan:

• Bariery komunikacyjne, 3 obszary inhibitorów komunikacji (osądzanie, dawanie rozwiązań, unikanie udziału w troskach drugiego człowieka); stawianie barier – zagrożenia.

• Techniki wspomagające proces komunikowania się: parafraza, odzwierciedlanie, potwierdzanie, pytanie (klaryfikacja) i sprawdzanie spostrzeżeń,

• Konstruktywna informacja zwrotna.

Metody dydaktyczne:

pogadanka, ćwiczenia, dyskusja

Metody i kryteria oceniania:

Cały przedmiot: system punktowy

• Obecności na ćwiczeniach – każda obecność to 1 punkt, obecności w sumie umożliwiają zdobycie 1x4=4pkt

• Nieobecności – każda nieobecność będzie skutkować utratą punktów, nieobecności można zaliczyć na konsultacjach

• Aktywności na ćwiczeniach – na wszystkich zajęciach można zdobyć 2 punkty za aktywność, rozumianą jako merytoryczne przygotowanie się do zająć i zabieranie głosu w dyskusji oraz wykonywanie zadań proponowanych w ramach obowiązującego tematu.

Aktywności w sumie umożliwiają zdobycie 2x4=8pkt

• Punkty dodatkowe – przyznawane według uznania prowadzącego za szczególne osiągnięcia (dodatkowe prace, wysoka aktywność itp.)- jest to dodatkowy bufor punktów do zdobycia za pozytywne wyróżnianie się na zajęciach

• Egzamin –test

Uwagi:

mendżer oświaty

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.