Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyki zawodowe [380-RN1-2GIS] Rok akademicki 2021/22
Praktyka, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Praktyki zawodowe [380-RN1-2GIS]
Zajęcia: Rok akademicki 2021/22 [2021] (zakończony)
Praktyka [PRA], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień). (brak danych)
Liczba osób w grupie: 21
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Emilia Wołyniec-Kurkowska
Zakres tematów:

Przykładowy program praktyki 2 tygodniowej praktyki

1. Organizacja placówki i planowanie pracy (odpowiedzialny: dyrektor lub zastępca dyrektora):

a. Przeszkolenie studenta w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

b. Omówienie oraz analiza statusu oraz regulaminu placówki

c. Omówienie arkusza organizacyjnego placówki (ilość grup, kadra, ilość godzin przeznaczonych na opiekę, specjalizacja, wymagane kompetencje pracowników instytucji itp.)

d. Zapoznanie z rocznym planem pracy oraz jego załącznikami

e. Ogląd placówki ze zwróceniem uwagi na pełnienie funkcji i realizowanych standardów

Liczba godzin: 4

2. Analiza składu osobowego podopiecznych/wychowanków, diagnoza potrzeb podopiecznych/ wychowanków (odpowiedzialny: wychowawca- opiekun):

a. Analiza składu osobowego podopiecznych/wychowanków (przyczyny skierowań do placówki, podejmowane programy resocjalizacyjne, współpraca placówki z opiekunami, rodzicami/ rodziną i instytucjami wspierającymi proces resocjalizacji)

b. Zapoznanie z możliwą częścią dokumentacji dotyczącej informacji na temat podopiecznych/wychowanków (postanowienia sądu, kwestionariusze wywiadów środowiskowych, orzeczenia PPP, opinie i świadectwa szkolne, zawodowe itp., zaświadczenia o stanie zdrowia).

Liczba godzin: 4

3. Warsztat pracy wychowawcy (odpowiedzialny: wychowawca- opiekun):

a. Zapoznanie studenta z dokumentacją formalną prowadzoną przez wychowawcę (miesięczne plany pracy grupy, prowadzenie dziennika pracy z grupą, indywidualne plany pracy edukacyjno- resocjalizacyjnej dla poszczególnych podopiecznych/wychowanków, środki dydaktyczne, metody pracy, materiały i narzędzia do zajęć).

b. Zapoznanie z planem dnia obowiązującym w instytucji

Liczba godzin: 4

4. Hospitacja zajęć (odpowiedzialny: student):

a. Obserwacja różnych typów zajęć: praktycznych, umysłowych, sportowych, artystycznych, opiekuńczych i resocjalizacyjnych.

b. Hospitacja lekcji wychowawczych.

c. Obserwacja i udział studenta w spotkaniach samokształceniowych wychowawców.

d. Hospitacja spotkań warsztatowych.

e. Udział studenta w spotkaniach zespołów wychowawczych.

f. Hospitacja spotkań prowadzonych z podopiecznym, pracownikiem instytucji i (członkiem rodziny, pracownikiem innej instytucji, czy też inną osoba mającą istotne znaczenie dla działań korekcyjnych, terapeutycznych itp.).

g. Współudział studenta w organizowaniu imprez organizowanych przez placówkę (np. imieniny, urodziny wychowanka itp.).etc

.

Liczba godzin: 14

5. Samodzielne prowadzenie zajęć (odpowiedzialny: wychowawca- opiekun/ student):

a. Prowadzenie różnego typu zajęć, w tym zajęć prowadzonych w oparciu o wcześniej przygotowane konspekty np.:

- prowadzenie zajęć organizacyjno- społecznych (np. organizacja imprez okolicznościowych)

- organizowanie czasu wolnego (np. zajęcia plastyczne, sportowe, kulturalne, przyrodnicze)

- prowadzenie zajęć o charakterze opiekuńczym (np. nauka samoobsługi)

- prowadzenie zajęć umysłowych (np. pomoc w odrabianiu lekcji, pomoc w wyrównywaniu braków szkolnych)

- prowadzenie dostosowanych do potrzeb wychowanka lub grupy wychowanków warsztatów terapeutycznych

- prowadzenie zajęć profilaktycznych skierowanych do wychowanków lub/i rodziców (np. profilaktyka uzależnień- toksykomania, infoholizm itp.)

etc.

Liczba godzin: 4

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia praktyk:

- podstawę do zaliczenia praktyki stanowi obecność oraz aktywność na zajęciach, które są przewidziane programem praktyki;

- podczas trwania praktyki student zobowiązany jest do regularnego uzupełniania Dzienniczka praktyk;

- student po zakończeniu praktyki obowiązany jest dostarczyć opiekunowi z ramienia uczelni uzupełniony zgodnie z wymogami Dzienniczek praktyk oraz dwa konspekty z przeprowadzonych zajęć w placówce, w której odbywał praktykę (konspekty powinny być zatwierdzone przez opiekuna z ramienia tejże placówki). W przypadku, gdy konspekt nie może być zrealizowany, bo nie stanowi on podstawy pracy w określonej (wybranej przez studenta) instytucji, należy dostarczyć inne dokumenty potwierdzające samodzielne wykonywanie przez studenta zadań powierzonych przez opiekuna z ramienia placówki.

- uzyskanie pozytywnej opinii opiekuna z ramienia placówki oraz opiekuna z ramienia uczelni;

- po zakończeniu praktyki i uzyskaniu od opiekuna z ramienia uczelni wpisu (w ocenie) student obowiązany jest dostarczyć Dzienniczek praktyk do Dziekanatu;

- student, który z uzasadnionych przyczyn nie odbył praktyk w terminie przewidzianym planem studiów, może otrzymać zgodę Dziekana na jej odbycie w innym terminie, niekolidującym z zajęciami wynikającymi z planu studiów;

- Dziekan może wyrazić zgodę na zaliczenie praktyki na podstawie doświadczeń zawodowych studenta lub prowadzonej przez niego działalności (więcej szczegółów w Regulaminie Praktyk dostępnym na stronie Wydziału).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)