Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyki zawodowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-RN1-2GIS
Kod Erasmus / ISCED: 05.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0110) Pedagogika Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Praktyki zawodowe
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 2 rok 1st. RES niestac.
Moduł ogólnouczelniany - niestac. I stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
praktyki zawodowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Diagnostyka pedagogiczna 380-RN1-2DPD
Diagnoza pozytywna w placówkach resocjalizacyjnych 380-RN1-2JDB
Pedagogika resocjalizacyjna 380-RN1-2PRE
Pedagogika społeczna 380-RN1-2PSP
Psychologiczne koncepcje nieprzystosowania 380-RN1-2GOB
Socjoterapia w resocjalizacji 380-RN1-2XSWR

Założenia (opisowo):

Zasadniczym celem praktyki studenckiej jest wykorzystanie zdobytej podczas studiów wiedzy teoretycznej niezbędnej do realizacji zadań, podejmowanych w konkretnym środowisku lokalnym przez instytucje i placówki funkcjonujące w obszarze pracy pedagogicznej. Istotne jest skonfrontowanie jej z rzeczywistością dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą, profilaktyczną i resocjalizacyjną pod kątem przyszłej pracy zawodowej. Zadaniem studentów jest wieloaspektowe poznanie funkcjonowania placówki, stosowanych metod pracy i procedur organizacyjnych. Celem praktyki jest ponadto zdobycie przez studentów doświadczenia w rozwiązywaniu sytuacji trudnych, zdobycie i doskonalenie kompetencji i umiejętności organizacyjnych oraz społecznych niezbędnych do samodzielnego planowania ścieżki rozwoju oraz wypełniania w przyszłości obowiązków zawodowych z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej.

Skrócony opis:

Celem praktyki zawodowej jest przede wszystkim rozwijanie umiejętności wykorzystania wiedzy zdobywanej na studiach oraz kształtowanie kompetencji i nabywanie doświadczeń niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej. Praktyki są odbywane w instytucjach, których profil działania umożliwia zrealizowanie ww. celów.

Zgodnie z regulaminem studiów uzyskanie przez studenta zaliczeń ze wszystkich praktyk przewidzianych w planie kształcenia jest m. in. warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego.

Pełny opis:

Studenci kierunku pedagogika resocjalizacyjna mogą odbywać praktyki w instytucjach państwowych, samorządowych i pozarządowych realizujących zadania z zakresu resocjalizacji, profilaktyki społecznej, kurateli sądowej, zapobiegania przestępczości (policja, straż miejska), w instytucjach i placówkach zajmujących się problematyką demoralizacji i przestępczości nieletnich (w instytucjach izolacyjnych, placówkach: diagnostycznych, opiekuńczo-wychowawczych, ochrony zdrowia w zakresie leczenia uzależnień; w ośrodkach pomocy społecznej, w instytucjach do spraw uchodźców,

w instytucjach zajmujących się praca z bezdomnymi, bezrobotnymi, świadczących pomoc postpenitencjarną) oraz placówkach oświatowych (pod opieką pedagoga szkolnego).

Literatura:

1. Arteterapia w edukacji i resocjalizacji : wybrane działania arteterapeutyczne i studia empiryczne / Janina Florczykiewicz, Eugeniusz Józefowski. - Siedlce : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2011

2. Diagnostyka resocjalizacyjna : wybrane zagadnienia / pod red. Anny Wojnarskiej. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010

3. Diagnoza w resocjalizacji : obszary problemowe i modele rozwiązań w ujęciu psychopedagogicznym / Ewa Wysocka. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008

4. Dialog w integracji i reintagracji społecznej : z okazji czterdziestolecia pracy naukowej prof. dr hab. Lesława Pytki / red. nauk. Tamara Zacharuk, Marek Konopczyński, Sławomir Sobczak. - Siedlce : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2012

5. Działalność profilaktyczna i resocjalizacyjna w środowisku otwartym, instytucjach wychowawczych, poprawczych oraz karnych / red. Teresa Sołtysiak, Agnieszka Latoś. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2010

6. Dzieci ulicy - profilaktyka zagrożeń / Anna Kurzeja. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2008

7. Efektywność oddziaływań resocjalizacyjnych / pod red. Franciszka Kozaczuka. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2008

8. Efektywność resocjalizacji nieletnich w warunkach wolnościowych / pod red. Zdzisława Bartkowicza, Anny Wojnarskiej, Andrzeja Węglińskiego. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2013

9. Eksplikatywne ujęcie procesu resocjalizacji / pod red. Elżbiety Łuczak, Sławomira Przybylińskiego, Joanny Żeromskiej-Charlińskiej. - Olsztyn : Wydawnictwo UWM, cop. 2014

10. Streetworking : aspekty teoretyczne i praktyczne / pod red. Małgorzaty Michel. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2011

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

KA6_WK7

ma podstawową wiedzę o strukturze i funkcjach systemu edukacji; celach, podstawach prawnych, organizacji i funkcjonowaniu różnych instytucji edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych, kulturalnych i pomocowych.

KA6_WK8 ma podstawową wiedzę o uczestnikach działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, resocjalizacyjnej, kulturalnej i pomocowej.

UMIEJĘTNOŚCI

KA6_UW2 potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych,

wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych a także motywów i wzorów ludzkich zachowań

KA6_UW3 potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań, diagnozowania i prognozowania sytuacji oraz analizowania strategii działań praktycznych w zakresie profilaktyki, resocjalizacji i readaptacji społecznej.

KOMPETENCJE

KA6_KO1

ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych w środowisku społecznym; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie pedagogiki

KA6_KO4 odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania pedagogiczne

Metody i kryteria oceniania:

STUDENCI zobowiązani są do:

- uczestnictwa w zebraniu organizacyjnym z opiekunem praktyk z ramienia uczelni;

- zapoznania się z Programem praktyk i przedstawienia go Organizatorowi praktyk (tj. w instytucji w której będzie odbywał praktykę);

- zapoznania się z Regulaminem praktyk

- pozyskania Organizatora praktyk, w której będzie realizowana praktyka - uzyskania wstępnej zgody;

- pobrania z dziekanatu dokumentów niezbędnych do odbycia praktyki i przekazania ich Organizatorowi praktyk;

- stosowania się do poleceń Organizatora praktyk i przestrzegania obowiązującego regulaminu pracy;

- wykonywania zadań stawianych przez opiekuna praktyki;

- systematycznego dokumentowania przebiegu praktyki i gromadzenia dokumentacji wymaganej do zaliczenia praktyki.

Zaliczenie na ocenę.

Ocena wystawiana jest na podstawie: rozmowy ze studentem na temat przebytych praktyk, zaliczenia praktyki przez opiekuna z ramienia placówki/instytucji przyjmującej (zaliczenie w ocenie), hospitacji wybranych zajęć studenta, wniosków z rozmowy opiekuna praktyk ze strony uczelni z opiekunem praktyk ze strony instytucji przyjmującej, uzupełnionego dzienniczka praktyk (wg kryteriów wskazanych przez opiekuna praktyk z ramienia uczelni), raportu z odbytej praktyki, konspektów zajęć zrealizowanych przez studenta, zaakceptowanych przez opiekunów praktyk i zrealizowanych (potwierdzenie opiekuna ze strony instytucji przyjmującej).

Liczba godzin wymagających bezpośredniego kontaktu z nauczycielem akademickim:

Spotkania organizacyjne - 4 godziny

Konsultacje - 5 godzin

Omówienie praktyk, zaliczenie - 6 godzin

Hospitacja praktyk - 5 godzin

Razem: 20 godzin

Godziny pracy własnej studenta:

Liczba godzin realizacji praktyki studenckiej - 30 godzin

RAZEM: 50 godzin

Bilans nakładu pracy w przeliczeniu na punkty ECTS:

50 godzin : 25 godzin (1 ECTS)= 2 ECTS

Punkty ECTS: 2

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Emilia Wołyniec-Kurkowska
Prowadzący grup: Emilia Wołyniec-Kurkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Aleksandra Lewandowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 00 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)