Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka rosyjskiego cz. 1 [340-RK1-1PNR] Rok akademicki 2021/22
Laboratorium, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Praktyczna nauka języka rosyjskiego cz. 1 [340-RK1-1PNR]
Zajęcia: Rok akademicki 2021/22 [2021] (zakończony)
Laboratorium [LAB], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 9:45 - 11:15
sala 30
Budynek Instytutu Neofilologii jaki jest adres?
każda środa, 8:00 - 9:30
sala 26
Budynek Instytutu Neofilologii jaki jest adres?
każdy piątek, 9:45 - 11:15
sala 28
Budynek Instytutu Neofilologii jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 22
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Eugenia Maksimowicz, Ewa Pańkowska
Literatura:

S. Chwatow, R. Hajczuk, Русский язык в бизнесе, Warszawa 2000.

M. Cieplicka, D. Torzewska, Русский язык. Kompendium tematyczno-leksykalne dla młodzieży szkolnej, studentów i nie tylko... 1, Poznań 2012.

I. Danecka, Как дела? 3: Добро пожаловать в Россию!, Warszawa 1998.

J. Dobrowolski, 350 ćwiczeń z języka rosyjskiego, Warszawa 2003.

D. Dziewanowska, Ćwiczenia z ortografii rosyjskiej, Warszawa 1999.

A. Gołubiewa, N. Kowalska, J. Ząbkowska, Ćwiczenia z gramatyki praktycznej języka rosyjskiego, cz. 1, Warszawa 1987.

H. Granatowska, Как дела? 3: В мире прекрасного, Warszawa 1998.

R. Hajczuk, Пособие по русскому речевому этикету, Białystok 2002.

M. Jahn, L. Korycińska, Poradnik ortograficzny dla Polaków. Język rosyjski, Warszawa-Kraków 1996.

I. Kabyszewa, K. Kusal, H. Orschel, E. Wedel, Gramatyka rosyjska z ćwiczeniami, Warszawa 2004.

А.И. Кайдалова, И.К. Калинина, Современная русская орфография, Москва 1983.

О.И. Кирьян, А.В. Шевцова, Читаем по-русски. Сборник текстов для чтения по русскому языку для студентов-иностранцев подготовительного отделения ДМО, Сумы 2009.

О.А. Климкович, И.Я. Кураш, Разговорный русский язык: тексты для чтения и обсуждения, ч. 1, Витебск 2013.

N. Kowalska, D. Samek, Praktyczna gramatyka języka rosyjskiego. Morfologia, Inowrocław 2005.

E. Maximovitch, Podręcznik do praktycznej nauki języka rosyjskiego dla studentów filologów I roku studiów, Białystok 2006 (wybrane teksty, wybrane ćwiczenia).

W. Milczarek, Język rosyjski od a do z. Repetytorium. Gramatyka - ćwiczenia, przykłady odmian, Warszawa 2002.

Народные праздники на Руси, сост. С.А. Михайлов, Москва 2004.

S. Orzechowska, Ćwiczenia z ortografii rosyjskiej z zasadami pisowni, cz. 1, Ortografia, Wrocław 1994.

A. Pado, Читай, пиши, говори, cz. 1, Warszawa 1997.

И.М. Пулькина, Е.Б. Захава-Некрасова, Учебник русского языка для студентов-иностранцев, Москва 1968.

J. Rieger, E. Rieger, Słownik tematyczny rosyjsko-polski, Warszawa 2003.

Д.Э. Розенталь, Пособие по русскому языку для поступающих в вузы, Москва 1999.

Д.Э. Розенталь, И.Б. Голуб, Русский язык. Орфография. Пунктуация, Москва 1999, 2003.

Д.Э. Розенталь, И.Б. Голуб, М.А. Теленкова, Современный русский язык, Москва 1999.

M. Runowska, Rosyjski w ćwiczeniach, Warszawa 2011.

Русская грамматика для начинающих: глагол. Учебное пособие, Екатеринбург 2008.

Сборник материалов для подготовки к экзаменам по русскому языку, сост. В.Г. Бехтина, Р.П. Кадырко, Минск 1999.

R. Skiba, M. Szczepaniak, Деловая речь, cz. 2a, 2b, Warszawa 1998.

S. Szczygielska, Русский язык. Repetytorium tematyczno-leksykalne, Poznań 2004, cz. 2.

Sz. Ślusarski, I. Tiereszczenko, Русский язык. Repetytorium tematyczno-leksykalne dla młodzieży szkolnej, studentów i nie tylko…, Poznań 2001.

Н.Г. Ткаченко, Тесты по грамматике русского языка, ч. 1, Москва 1999.

Н.Г. Ткаченко, 300 диктантов для поступающих в вузы, Москва 2000.

М.Т. Тверитинова, Т.Г. Трофимова, Для тех, кто хочет знать больше и говорить лучше, Москва 2001.

Н.С. Валгина, В.Н. Светлышева, Русский язык. Орфография и пунктуация. Правила и упражнения, Москва 2000.

I. Wierieszczagina, Давайте поговорим...Teksty z życia codziennego z dialogami, Warszawa 1998.

В.И. Заика, Г.Н. Гиржева, Орфография и пунктуация. Правила и практикум. Учебное пособие, Москва 2011.

Т.С. Власова, Е.В. Катина, М.А. Шеина, Русский как иностранный. Учебное пособие для иностранных студентов, Санкт-Петербург 2018.

Wybrane źródła internetowe: tablice, ćwiczenia, testy, teksty.

Zakres tematów:

I Fonetyka, intonacja, akcentuacja

1. Wymowa samogłosek akcentowanych i nieakcentowanych.

2. Wymowa spółgłosek twardych i miękkich.

3. Wymowa połączeń samogłoskowo-spółgłoskowych w różnych pozycjach: wewnątrz wyrazu, na styku wyrazów (zjawisko udźwięcznienia, ubezdźwięcznienia, uproszczenia grup spółgłoskowych).

4. Przejście samogłoski „i” w „y” na styku wyrazów.

5. Budowa rytmiczna wyrazu.

6. Podstawowe konstrukcje intonacyjne (według teorii J. Bryzgunowej – Uniwersytet Moskiewski); użycie konstrukcji intonacyjnych w mowie.

7. Ćwiczenia z zakresu akcentuacji rosyjskiej (rzeczowników, przymiotników, czasowników).

II Gramatyka

1. Rzeczownik.

Liczba mnoga rzeczowników:

- mianownik liczby mnogiej rzeczowników wszystkich rodzajów; rzeczowniki rodzaju męskiego z akcentowaną końcówką -a (-я); rzeczowniki typu котёнок – котята, мышонок – мышата, северянин – северяне, гражданин-граждане, хозяин-хозяева i in.;

- tworzenie form dopełniacza liczby mnogiej rzeczowników wszystkich rodzajów;

- biernik liczby mnogiej rzeczowników żywotnych i nieżywotnych;

- rzeczowniki wszystkich rodzajów w celowniku, narzędniku i miejscowniku liczby mnogiej;

- odmiana w liczbie mnogiej rzeczowników typu: стулья, листья, друзья, сыновья, мужья, крылья, перья, деревья, звенья;

- odmiana w liczbie mnogiej rzeczowników rodzaju nijakiego na -мя.

2. Czasownik.

Bezokolicznik, czasowniki dokonane/niedokonane, koniugacja - czas teraźniejszy i przyszły prosty, czasowniki nieregularne: „хотеть, бежать, дать, есть, чтить”, tworzenie czasu przeszłego, tworzenie trybu rozkazującego.

3. Przymiotnik.

Liczba i rodzaj gramatyczny; typy deklinacyjne; przymiotniki jakościowe, względne, dzierżawcze; stopniowanie przymiotników.

10. Rzeczowniki i przymiotniki po liczebnikach głównych: один (21, 31...), два (22, 32...), три (23, 33...), четыре (24, 44...), пять, шесть, двадцать i in.

III Ortografia

1. Pisownia samogłosek „о, e, ё” po spółgłoskach szumiących – rdzeń wyrazu, sufiksy; pisownia „o, e” po spółgłosce „ц” w zależności od akcentu.

2.Pisownia miękkiego i twardego znaków „ь, ъ”.

Pisownia przedrostków: по-, от-, до-, про-, об-, за, с-, без-, воз-(вз-), из-, низ-, раз-, чрез- (через-); пре-, при-.

Pisownia samogłosek „a-o” w przedrostkach: раз-(рас-), роз-(рос-).

Pisownia samogłosek „и-ы” po przedrostkach.

Pisownia samogłosek „o, a”, „и, е” wewnątrz rdzenia wyrazu (гор-гар, клон-клан, твор-твар, зор-зар, лож-лаг, рос-раст-ращ, скоч-скак, кас-кос(н), мок-мак, ровн-равн; бер-бир, дер-дир, пер-пир, тер-тир, мер-мир, блест-блист, стел-стил, жег-жиг, чет-чит).

Pisownia spółgłosek podwójnych w rdzeniu wyrazu, na styku przedrostka i rdzenia wyrazu.

Pisownia uproszczonych grup spółgłoskowych: здн, рдц, лнц, стн, вств.

Pisownia końcówek i sufiksów w rzeczownikach.

Pisownia sufiksów przymiotników.

IV Leksyka (słownictwo i frazeologia)

1. Mój dom, mieszkanie, pokój (дом, квартира, комната)

Opis mieszkania i pokoju; rozmieszczenie mebli; nazwy sprzętów domowych; remont.

2. Szkoła, uczelnia wyższa (вуз)

Organizacja pracy na wyższej uczelni; władze uczelni, władze wydziału; plan studiów, przedmioty i typy zajęć; sesja, zaliczenia, egzaminy, dom studenta, życie studenckie. Użycie czasowników „учиться, учить, заниматься, изучать”. Teksty do wyboru: "Как сдать экзамен в вуз?", "Что наша жизнь? Экзамен", "Как житуха, американский студент?".

V. Realioznawstwo, informacje kulturoznawcze

1. Święta, tradycje, zwyczaje rosyjskie; teksty do wyboru.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia praktyczne, testy kontrolne, konsultacje, praca własna studenta, praca w grupie. Materiały, które będą omawiane i wykorzystywane na zajęciach, będą wysyłane do studentów przed zajęciami za pośrednictwem usosmail.

Metody i kryteria oceniania:

Metoda eklektyczna (metoda komunikacyjna, kognitywna, gramatyczno-tłumaczeniowa, audiolingwalna).

Zaliczenie na koniec semestru zimowego i letniego w formie oceny, uzyskiwane na podstawie: obecności, aktywnego uczestniczenia w ćwiczeniach (układanie dialogów, poprawne czytanie, umiejętność wypowiedzenia się na określony temat, umiejętność udziału w dyskusji), zaliczania pisemnych i ustnych prac domowych, ocen za wszystkie prace pisemne (dyktanda, testy ortograficzne, testy gramatyczne, testy leksykalne, streszczenia tekstów, wypracowania). W semestrze obejmującym 90 godzin zajęć (45x2 godziny) dopuszczalne jest opuszczenie 2 zajęć bez usprawiedliwienia. Pozostałe nieobecności (choroba, wypadek losowy – student powinien przedstawić odpowiedni dokument w terminie wskazanym w regulaminie studiów Uniwersytetu w Białymstoku – rozdział III, paragraf 11, punkt 11: „student ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia uczelni, jednak nie później niż w ciągu 7 dni, o powodach absencji na zajęciach, a w przypadku choroby – okazania prowadzącemu zajęcia zaświadczenia lekarskiego”) należy zaliczyć na konsultacjach - formę zaliczenia materiału wyznacza prowadzący. Student nie uzyska zaliczenia, jeżeli opuści (oprócz dopuszczalnych nieobecności) 7 zajęć (i będą to nieobecności nieusprawiedliwione). Warunkiem dopuszczenia do egzaminu (letnia sesja egzaminacyjna) jest uzyskanie zaliczenia w semestrze zimowym i letnim. Egzamin (letnia sesja egzaminacyjna) składa się z części pisemnej (test ortograficzny, test gramatyczny, streszczenie tekstu w języku rosyjskim) i części ustnej (zestaw egzaminacyjny, składający się z dwóch pytań). Ocena egzaminacyjna jest średnią 4 ocen otrzymanych przez studenta na egzaminie (pisemnym i ustnym). Student otrzymuje jedną ocenę.

Uwagi:

Grupa A1+A2

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)