Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warsztat diagnozy psychopedagogicznej [310-CS2-1WDP] Rok akademicki 2021/22
Laboratorium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Warsztat diagnozy psychopedagogicznej [310-CS2-1WDP]
Zajęcia: Rok akademicki 2021/22 [2021] (zakończony)
Laboratorium [LAB], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy piątek, 10:00 - 11:30
sala 1116
Budynek Wydział Biologii - Kampus jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 17
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Joanna Sacharczuk
Literatura:

Literatura podstawowa:

Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 1, [red. nauk. Tadeusz Pilch], Wydaw. Akademickie "Żak", Warszawa 2003, s. 664- 688.

S. Ziemski, Problemy dobrej diagnozy, Wiedza Powszechna, Warszawa 1973, s.15-23, s.62-125.

Judith S. Beck, Terapia poznawczo-behawioralna, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012

Psychoterapia poznawczo-behawioralna. Teoria i praktyka, A. Popiel i E. Pragłowska, Warszawa 2008

ABC twoich emocji, Mariusz Wirga , Maxie C. Maultsby Jr , Michael DeBernardi, Wydawnictwo Dominika Księskiego Wulkan, Żnin 2019

J. Mellibruda, Siedem ścieżek integracji psychoterapii. Ślady dziecięcych traum i toksycznych relacji jako wyzwanie, Wydawnictwo Zielone Drzewo, Instytut Psychologii Zdrowia PTP, Warszawa 2011, s. 59-93.

Z. Sobolewska – Mellibruda, Psychoterapia dorosłych dzieci alkoholików, Wydawnictwo Zielone Drzewo, Instytut Psychologii Zdrowia PTP, Warszawa 2011, s. 65-74

L. Golińska, Emocje: przyjaciel czy wróg, Instytut Psychologii Zdrowia, PTP, Warszawa 2002

Literatura uzupełniająca:

Danuta Skulicz, Diagnozowanie pedagogiczne, W: Orientacje w metodologii badań pedagogicznych, pod red. Stanisława Palki, Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1998, s.55-73.

Socha Władysław, Wybrane problemy z diagnostyki i organizacji środowiska wychowawczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1984, s. 10-15, 20-22.

Elementy diagnostyki pedagogicznej, pod red. Ireny Lepalczyk i Jana Badury, Państwowe Wydaw. Naukowe, Warszawa- Łódź, 1987, s. 9-21; 31-45.

St. Kawula, Zdzisław Dąbrowski, Mieczysław Gałaś, Diagnozowanie potrzeb opiekuńczo-wychowawczych i kulturalnych środowiska, Toruń 1980, s.42-65.

Dąbrowski Zdzisław, Teoretyczne podstawy opieki i wychowania przez opiekę, Wydaw. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 1988, s.194-209, 224-227.

Okoń Wincenty, Nowy słownik pedagogiczny, Wydaw. Akademickie "Żak", Warszawa 2004

Edukacja elementarna a diagnoza pedagogiczna, red. nauk. Krystyna Sujak-Lesz, Wydawnictwa Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, Warszawa 2002

E. Małkiewicz: Motywy poznania świata i uczenia się w kontekście podstawowych potrzeb dziecka

R. Reiland, Uratuj mnie. Opowieść o złym życiu i dobrym psychoterapeucie, Media Rodzina, 2010

Zakres tematów:

Konwersatorium 1: 2 godziny

Temat: Wprowadzenie w wybrane obszary diagnozy psychopedagogicznej

Plan:

• Zapoznanie z programem oraz literaturą przedmiotu,

• Zaakcentowanie podstawowych kwestii związanych z procesem diagnostycznym,

• Wskazane istotnych problemów diagnostycznych.

Konwersatorium 2: 4 godziny

Temat: Diagnoza psychopedagogiczna - wstępna orientacja w stanie i sytuacji osoby diagnozowanej

Plan:

• Schemat diagnozy rozwiniętej wg Stefana Ziemskiego (diagnoza: klasyfikacyjna, genetyczna, znaczenia, fazy, prognostyczna)

• Rodzaje problemów osobistych i podstawowe rodzaje sytuacji problemowych

• Przyczyny problemów (negatywne schematy osobiste i utrwalone dysfunkcjonalne tendencje)

• Źródła problemów – ślady traumatycznych wydarzeń i relacji. Rozpoznawanie historii życia pod kątem ważnych doświadczeń osobistych, których ślady wpływają na funkcjonowanie jednostki obecnie.

Konwersatorium 3: 4 godziny

Temat: Diagnoza psychopedagogiczna indywidualnego przypadku

Plan:

• Przeprowadzenie diagnozy indywidualnego przypadku na podstawie analizy fragmentów biografii, przykładowych historii życia z uwzględnieniem:

- rozpoznania i określenia podstawnych rodzajów problemów, których doświadcza jednostka

-określenia przyczyn problemów (schematycznych i utrwalonych tendencji i deficytów)

- rozpoznania historii ważnych doświadczeń osobistych, których ślady mogą tworzyć przyczyny problemów.

Konwersatorium 4: 2 godziny

Temat: Interwencja poznawczo-behawioralna w pracy psychopedagogicznej

Plan:

• Założenia interwencji poznawczej

• Nabywanie umiejętności rozpoznawania i diagnozowania negatywnych przekonań, automatycznych-negatywnych myśli, powtarzających się sytuacji problemowych,

w których osoba doznaje niepowodzenia.

Konwersatorium 5: 3 godziny

Temat: Emocje jako wyzwanie w procesie diagnostycznym

Plan:

• Źródła emocji

• Komponenty emocji

• Emocje podstawowe i pochodne

• Formy regulacji emocji

• Nabywanie umiejętności rozpoznawania wybranych własnych emocji oraz diagnozowania emocji innych osób. Diagnozowanie lęku i złości.

Metody dydaktyczne:

- dyskusja

- burza mózgów

- praca z tekstem

- metoda indywidualnego przypadku

Metody i kryteria oceniania:

SPOSÓB ZALICZENIA:

Cały przedmiot: system punktowy

• Obecności – każda obecność to 1 punkt, obecności w sumie umożliwiają zdobycie 1x15=15pkt

• Nieobecności – każda nieobecność będzie skutkować utratą punktów, nieobecności można zaliczyć na konsultacjach

• Aktywności – na wszystkich zajęciach można zdobyć 2 punkty za aktywność, rozumianą jako merytoryczne przygotowanie się do zająć i zabieranie głosu w dyskusji oraz wykonywanie zadań proponowanych w ramach obowiązującego tematu (np. prezentacje zagadnień)

Aktywności w sumie umożliwiają zdobycie 2x 6=12 pkt

• Punkty dodatkowe – przyznawane według uznania prowadzącego za szczególne osiągnięcia (dodatkowe prace, wysoka aktywność itp.)- jest to dodatkowy bufor punktów do zdobycia za pozytywne wyróżnianie się na zajęciach

• Diagnoza psychopedagogiczna indywidualnego przypadku

Warunki zaliczenia przedmiotu:

Do zaliczenia laboratorium może podejść student, który uczestniczył w zajęciach. Absencje w ciągu tygodnia należy zaliczyć ustnie podczas konsultacji nauczyciela prowadzącego ćw.

Możliwy jest regularny kontakt mailowy: j.sacharczuk@uwb.edu.pl

Uwagi:

Grupa

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 00 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-2 (2022-08-11)