Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kultura Podlasia 430-KS1-1KPO
Rok akademicki 2021/22
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Kultura Podlasia 430-KS1-1KPO
Zajęcia Rok akademicki 2021/22 (2021) (w trakcie)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy czwartek, 13:45 - 15:15
sala B5
Budynek Instytutu Studiów Kuturowych jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań:
2022-01-20 13:45 : 15:15 sala B5
Budynek Instytutu Studiów Kuturowych
2022-01-27 13:45 : 15:15 sala B5
Budynek Instytutu Studiów Kuturowych
2022-02-03 13:45 : 15:15 sala B5
Budynek Instytutu Studiów Kuturowych
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 23
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Ewa Kępa
Literatura:

Barwiński Marek, 2014, Podlasie jako region pogranicza, „Studia z Geografii Politycznej i Historycznej”, tom 3, s. 281-306, http://bazhum.muzhp.pl/media/files/Studia_z_Geografii_Politycznej_i_Historycznej/Studia_z_Geografii_Politycznej_i_Historycznej-r2014-t3/Studia_z_Geografii_Politycznej_i_Historycznej-r2014-t3-s281-306/Studia_z_Geografii_Politycznej_i_Historycznej-r2014-t3-s281-306.pdf

Centrum Produktu Lokalnego Sokole, http://cplsokole.pl/multimedia/video/

Citko Katarzyna, Kępa Ewa, 2015, Podbiałostockie ogrody przydomowe jako przejaw twórczości codziennej ich właścicieli, [w:] J. Uszyńska-Jarmoc, B. Kunat (red.), Twórczość codzienna jako aktywność całożyciowa człowieka, „Trans Humana”, Białystok 2015, s. 251-266.

Dębowska Alina, Sołub Katarzyna, Sołub Jerzy, 2015, Katalog ręczników ludowych gminy Bielsk Podlaski, Muzeum Podlaskie w Białymstoku, Białystok 2015.

Durydiwka Małgorzata, Kociszewski Piotr, 2013, Wielokulturowość Podlasia i możliwości jej wykorzystania w turystyce, „Turystyka Kulturowa”, Nr 6, s. 5-29http://www.turystykakulturowa.org/pdf/2013_06_01.pdf

Gaweł Artur, 1993, Tradycyjny wypiek chleba na Sokólszczyźnie, „Białostocczyzna”, Nr 1, pbc.biaman.pl/Content/39306/B Nr. (29)1%20 1993r.pdf

Gaweł Artur, 2010, Zdobnictwo drewnianych domów na Białostocczyźnie, Białystok: ORTHDRUK.

Gaweł Artur, Stepaniuk Mirosław, 2008, Zdobnictwo drewnianych budynków mieszkalnych, Białystok: Instytut Zrównoważonego Rozwoju Sp. z o.o., http://icomos-poland.org/pl/struktura-organizacyjna/komisja-drewna/72-a-gawel-m-stepaniuk-zdobnictwo-drewnianych-budynkow-mieszkalnych-2008.html

Jakubiuk Joanna, 2018, Podlasie ma smak, „Magazyn Kuchnia”, https://magazyn-kuchnia.pl/magazyn-kuchnia/7,121949,23920459,podlasie-ma-smak.html

Jędrzejczyk-Kuliniak Katarzyna, Pawlic-Miśkiewicz Barbara (red.), 2012, Przysmaki z Jurty. Tradycyjne przepisy kuchni tatarskiej, Białystok: Muzułmański Związek Religijny w RP

Najwyższe Kolegium, s. 6-7, http://bibliotekatatarska.pl/przysmaki-z-jurty-tradycyjne-przepisy-kuchni-tatarskiej/)

Kępa Ewa, 2012, Historie wydobyte z cienia, Kraków: Universitas, s. 243-257.

Makała Halina, 2014, Atrakcyjność dziedzictwa kulinarnego Podlasia, „Zeszyty Naukowe. Turystyka i Rekreacja”, Nr 2, s. 81-90, http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.cejsh-00e1e11d-c80a-4754-9c8e-7cec4096d490

Matus Irena, 2000, Lud Nadnarwiański, rozdziały: W polu, oraz Czas jesiennej sytości: odpusty, Białystok: Katedra Kultury Białoruskiej Uniwersytetu w Białymstoku, s. 66-87, 170-179.

Matus Irena, 2017, Specyfika pieczywa obrzędowego na północnym Podlasiu, „Studia Białorutenistyczne” Nr 11, s. 81-91, http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_sb_2017_11_81Matus Irena, 2006, Ręcznik – przedmiot symbol sacrum, „Przegląd Prawosławny”, Nr 8, http://archiwum.przegladprawoslawny.pl/articles.php?id_n=1261&id=8

Matus Irena, 2009, Walory kulturowe Krainy Otwartych Okiennic, „Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio B: Geographia. Geologia. Mineralogia et Petrographia” t. 64, nr 2, s. 57-70, http://dlibra.umcs.lublin.pl/dlibra/docmetadata?id=22845&from=publication

Matus Irena, 2018, Lud nadnarwiański. Zwyczaje i obrzędy weselne, rozdz. II: Zwyczaje przedweselne; rozdz. VIII: Wyjazd do młodego, Białystok: Uniwersytet w Białymstoku, s. 49-94, 297-312.

Niziołek Katarzyna, 2008, Białystok- miasto pogranicza, miasto wielokulturowe, [W:] red. Krzysztof Czyżewski, Warto zapytać o kulturę 3. Obcy. Inny. Swój, Białystok – Sejny, s. 94-115, https://www.academia.edu/22103435/Warto_zapyta%C4%87_o_kultur%C4%99_t_3_OBCY_INNY_SW%C3%93J

Polska Ceramika Siwa, http://crlczarna.vipserv.org/?cat=10

Romaniuk Anna, 2019, Orzeszkowo 14. Historia z Podlasia, Wołowiec: Wydawnictwo Czarne.

Sacharczuk Joanna, 2014, Kwestie społeczne wynikające z wielokulturowości z uwzględnieniem sytuacji Białegostoku, [W:] Nikitorowicz Jerzy, Muszyńska Jolanta, Boćwińska-Kiluk Beata (red.), Od wielokulturowości miejsca do międzykulturowości relacji społecznych. Współczesne strategie kreowania przestrzeni życia jednostki, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak, s. 24-38, http://pedagogika.uwb.edu.pl/files/file/PDF/PUBLIKACJE/Od_wielokulturowosci_miejsca_do.pdf

Sadanowicz Ewelina, 2018, Szeptuchy jako specyficzne zjawisko znachorskie pogranicza na Podlasiu, „Pogranicze. Studia Społeczne” t. XXXII, s. 190-207, https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/7484/1/Pogranicze_32_2018_E_Sadanowicz_Szeptuchy.pdf

Szlak Rękodzieła Ludowego, http://crlczarna.vipserv.org/?page_id=256

Szwed Robert, 2010, Kultura i tożsamość wschodniego pogranicza Polski, „Sprawy Narodowościowe. Seria Nowa”, z. 36, s. 51-76, https://www.academia.edu/335332/Kultura_I_to%C5%BCsamo%C5%9B%C4%87_Wschodniego_Pogranicza_Polski

Wrota Podlasia, 2011, Historia województwa podlaskiego, https://wrotapodlasia.pl/pl/region_i_gospodarka/region/historia/

Zwierzyńska Ewa, 2014, Los wyhaftowany na płótnie, „Czasopis” 2014, nr 10, http://old.czasopis.pl/los-wyhaftowany-na-plotnie-ewa-zwierzynska-2/

Zakres tematów:

Podlasie w perspektywie historycznej, geograficznej i administracyjnej.

Podlasie jako heterogeniczny kulturowo region pogranicza.

Bieżeństwo

Specyfika zdobnictwa drewnianych domów na Podlasiu (na przykładzie przedsięwzięcia etnograficzno-turystycznego Kraina Otwartych Okiennic)

Architektura i wnętrza (chłopskie budownictwo zagrodowe i dworskie)- zajęcia w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej.

Podlaski ręcznik ludowy.

Rękodzieło ludowe. Szlak Rękodzieła Ludowego.

Instytucja szeptuchy na Podlasiu.

Podbiałostockie ogrody.

Dawne życie mieszkańców podlaskiej wsi.

Tradycje kulinarne na Podlasiu.

Podlasie jako „marka”. Festiwale, smaki, media, turystyka kulturowa.

Kultura Podlasia w przyszłości. Projekty studentów.

Metody dydaktyczne:

dyskusja z wykorzystaniem różnych źródeł wiedzy, prezentacje tematyczne studentów, elementy wykładu informacyjnego.

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę.

Metody oceniania: ocenianie ciągłe.

Kryteria oceniania: aktywność na zajęciach, znajomość lektur obowiązujących na zajęcia, przygotowanie prezentacji. Dopuszcza się jedną nieobecność nieusprawiedliwioną, trzy nieobecności nieusprawiedliwione kwalifikują do niezaliczenia przedmiotu.

Uwagi:

Grupa nr 1

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.