Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski [370-AN2-1LJA] Rok akademicki 2022/23
Lektorat, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Język angielski [370-AN2-1LJA]
Zajęcia: Rok akademicki 2022/23 [2022] (zakończony)
Lektorat [LEK], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
co druga niedziela (nieparzyste), 11:30 - 13:00
sala 309
Budynek Wydziału Prawa jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 28
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Ewa Wyszczelska
Literatura:

Evans V. Dooley J. Smith D.J , Career Paths: Law, Express Publishing, 2011

Sierocka, H., Legal English, Niezbędnik Przyszłego Prawnika, Białystok, 2011

Cyganik, M. Legal English Basics, Warszawa, 2018, Wydawnictwo C.H.Beck

Brown G., Rice S., Professional English in Use. Law, CUP, 2007

Chazal E. & McCarter S., Oxford EAP. A course in English for Academic Purposes, OUP, 2012.

zasoby internetowe:

www.onestopenglish.com (Macmillan Publishers)

www.forum-network.org

www.linguahouse.com

www. quizlet.com

www.myenglishpages.com

www.esljokes.net

www.britishcouncil.org

www.learn-english-today.com/lessons

www.ted.com

serwisy informacyjne:

www.bbcworld.com, www.euronews.net,www.cnn.com, www.theguardian.com, www.bbc.co.uk

Zakres tematów:

Tematy związane z poniższymi zagadnieniami (do wyborów przez lektorów prowadzących poszczególne grupy studentów):

1. Praworządność i systemy wyborcze.

2. Wymiar sprawiedliwości i stosowanie prawa.

3. Administracja publiczna w sferze ochrony środowiska i zarządzania kryzysowego.

4. Prawa obywatelskie i prawa człowieka.

5. Prawo Unii Europejskiej i instytucje unijne.

6. Instytucje administracji publicznej w Polsce i zagranicą.

7. Prawo konstytucyjne.

8. Samorząd terytorialny i organizacje pozarządowe.

Metody dydaktyczne:

1. Sokratejska metoda prowadzenia dyskusji.

2. Konwersatorium.

3. Samodzielne i grupowe rozwiązywanie zadań (przy wsparciu nauczyciela) polegające na przygotowaniu argumentacji i jej uzasadnieniu, streszczeniu głównych wątków/tez omawianych tekstów specjalistycznych, wyszukiwaniu informacji szczegółowych i ogólnych w omawianych tekstach specjalistycznych.

4. Wykład.

5. Praca z tekstem.

6. Metody aktywizujące: case study, brainstorming, gry dydaktyczne, itp.

7. Zajęcia e-learningowe na platformie eduportal (w zależności od sytuacji związanej z COVID-19).

8. "Flipped class".

9. Konsultacje

Metody i kryteria oceniania:

Lektorat kończy się egzaminem ustnym (poziom B2+). Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń (szczegóły poniżej). Egzamin ustny polega na ustnej wypowiedzi na jeden z ośmiu tematów opracowanych na podstawie tekstów specjalistycznych omówionych na zajęciach oraz na interakcji z egzaminatorem.

Studenta obowiązuje znajomość treści oraz słownictwa zawartego w tekstach.

Oprócz poprawności i płynności językowej, ocenie podlega umiejętność przedstawienia zagadnienia w sposób spójny i logiczny, prowadzenia dyskusji, wyrażenia opinii na dany temat i jej uzasadnienia, udzielania odpowiedzi na zadane pytania, oraz znajomość słownictwa specjalistycznego.

Uwaga: W przypadku nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach (więcej niż 2) student zobowiązany jest do zaliczenia podczas konsultacji lektora materiału zrealizowanego na opuszczonych zajęciach oraz dodatkowo do ustnego streszczenia artykułu o tematyce kierunkowej (jedna strona formatu A4 za każdą nieusprawiedliwioną nieobecność).

Do uzyskania zaliczenia niezbędna jest obecność na min. 50% zajęć, nie wliczając nieobecności usprawiedliwionych (względy medyczne lub uzasadnione sytuacje losowe), regularne przygotowanie do zajęć, aktywne uczestnictwo w zajęciach, samodzielne opracowanie artykułu związanego z profilem studiów i indywidualnymi zainteresowaniami studenta oraz przedstawienie ustnej prezentacji tego artykułu i przeprowadzenie dyskusji z grupą i lektorem na temat artykułu oraz zaliczenie na minimum 51% pisemnego testu sprawdzającego opanowanie słownictwa z omawianych w trakcie lektoratu artykułów/prezentacji/podcastów/filmów video itp. Ocena z pisemnego testu zaliczeniowego stanowi 50% oceny z egzaminu. W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia egzaminu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)