Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie [340-RT2-1SEM1] Rok akademicki 2023/24
Seminarium, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium magisterskie [340-RT2-1SEM1]
Zajęcia: Rok akademicki 2023/24 [2023] (w trakcie)
Seminarium [SEM], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45
sala 72
Budynek Wydziału Filologicznego jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Data i miejsceProwadzący
2024-04-15 13:15 : 14:45 sala 72
Budynek Wydziału Filologicznego
2024-04-22 13:15 : 14:45 sala 72
Budynek Wydziału Filologicznego
2024-04-29 13:15 : 14:45 sala 72
Budynek Wydziału Filologicznego
2024-05-13 13:15 : 14:45 sala 72
Budynek Wydziału Filologicznego
2024-05-20 13:15 : 14:45 sala 72
Budynek Wydziału Filologicznego
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 6
Limit miejsc: 6
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Michał Mordań
Literatura:

Literatura uwzględniająca metodykę pisania pracy:

1. U. Eco, Jak napisać pracę dyplomową? Poradnik dla humanistów, Warszawa 2007.

2. T.T. Kaczmarek, Poradnik dla studentów piszących pracę licencjacką lub magisterską, Warszawa 2005.

3. S. Urban, W. Ładoński, Jak napisać dobrą pracę magisterską?, Wrocław 1997.

4. К.С. Бурдин, П.В. Веселов, Как оформить научную работу?, Москва 1973.

5. Ю.А. Владимиров, Как написать дипломную работу?, Москва 2000.

Literatura szczegółowa (wybór):

1. Г.Е. Бартенев, И.В. Гредина, Признаки терминологической номинации, Томск 2013.

2. Н.В. Гаврилова, Деловая терминология в английском, французском и русском языке в тезаурусном аспекте, Екатеринбург 2009.

3. С.В. Гринев-Гриневич, Терминоведение, Москва 2008.

4. В.П. Даниленко, Русская терминология, Москва 1977.

5. И. Куликова, Д. Салмина, Проблемы современного терминоведения, Москва 2021.

6. О.Н. Лапшина, Стилистика русского языка, Москва 2009.

7. Д.С. Лотте, Очередные задачи научно-технической терминологии, Москва 1931.

8. М.А. Бондаренко, Введение в языкознание. Курс лекций, Тула 2007.

9. С.А. Горская, Лексика. Фразеология. Лексикография, Гродно 2009.

10. А.В. Калинии, Лексика русского языка, Москва 1978.

11. Е.А. Косых, Русская ономасиология, Барнаул 2016.

12. Н.А. Мишанкина, Лексикология русского языка, Томск 2017.

13. Л.И. Рахманова, В.Н. Суздальцева, Современный русский язык. Лексика, Фразеология, Морфология, Москва 2010.

14. М.И. Фомина, Современный русский язык. Лексикология, Москва 2001.

15. С.Д. Шелов, Очерк теории терминологии: состав, понятийная организация, практические приложения, Москва 2018.

16. Л.Г. Бабенко, Лексикология русского языка, Екатеринбург 2008.

17. Т. Вендина, Введение в языкознание, Москва 2015.

18. Т.Р. Кияк, Мотивированность лексических единиц, Львов 1988.

19. З.Д. Попова, И.А. Стернин, Лексическая система языка, Воронеж 2004.

20. Е.П. Пустошило, Лексикология. Фразеология. Лексикография, Гродно 2011.

21. Е.А. Ряжских, Современный русский язык. Лексикология, Воронеж 2016.

22. В.Н. Телия, Номинация, Москва 2004.

23. В.М. Лейчик, Терминоведение. Предмет, методы, структура, Москва 2009.

24. О.Л. Рублева, Лексикология современного русского языка, Владивосток 2004.

25. С.В. Миронова, Современный русский язык. Словообразование. Морфология, Казань 2013.

26. Антропонимика, под ред. В.А. Никонова, А.В. Суперанской, Москва 1970.

27. К.В. Першина, Основы ономастики, ч. 1, Донецк 2018.

28. Н.В. Подольская, Словарь русской ономастической терминологии, Москва 1988.

29. А.В. Суперанская, Словарь русских личных имен, Москва 1998.

30. А.В. Суперанская, Современный словарь личных имен, Москва 2005.

31. Г.Ю. Сызранова, Ономастика, Тольятти 2013.

32. Т.В. Шмелева, Ономастика, Славянск-на-Кубани 2013.

33. А.В. Суперанская, Общая теория имени собственного, Москва 1973.

34. Н.Г. Рядченко, Русская ономастика и ономастика России, под ред. О.Н. Трубачева, Москва 1994.

35. Р.Ю. Намитокова, И.А. Нефляшева, В мире имён собственных, Майкоп 2016.

36. М.В. Бiрыла, Беларуская антрапанiмiя, Минск 1966.

37. Z. Abramowicz, L. Citko, L. Dacewicz, Słownik historycznych nazw osobowych Białostocczyzny (XV-XVII w.), Białystok 1997–1998.

38. R. Handke, E. Rzetelska-Feleszko, Przewodnik po językoznawstwie polskim, Wrocław 1977.

39. B. Tichoniuk, Antroponimia południowej Białostocczyzny w XVI wieku, Opole 1988.

40. B. Tichoniuk, Imiona i ich formy na pograniczu polsko-białoruskim od XVI wieku do roku 1839, Zielona Góra 2000.

41. E. Bogdanowicz, Nazwiska jako świadectwo wielokulturowości Podlasia, Linguodidactica, т. XXIV, Białystok 2019, s. 5-19.

42. J. Bubak, Księga naszych imion, Wrocław 1993.

43. L. Citko, Nazewnictwo osobowe północnego Podlasia w XVI w., Białystok 2001.

44. L. Dacewicz, Antroponimia Białegostoku w XVII-XVIII wieku, Białystok 2001.

45. M. Kondratiuk, Nazwy geograficzne i osobowe Białostocczyzny, Białystok 2016.

46. M. Sajewicz, Nazwiska patronimiczne z formantem -uk w powiecie hajnowskim na Białostocczyźnie na tle ogólnopolskim, Lublin 2013.

47. H. Górnowicz, Wstęp do onomastyki, Gdańsk 1988.

48. Polskie nazwy własne. Encyklopedia, pod red. E. Rzetelskiej-Feleszko, Kraków 2005.

Zakres tematów:

"Leksykologia apelatywna i proprialna w wymiarze synchronicznym i diachronicznym"

Przedmiotem prac dyplomowych realizowanych w ramach seminarium magisterskiego jest analiza językoznawcza wybranej leksyki lub terminologii specjalistycznej w języku rosyjskim. Charakterystyka danego pola semantycznego / terminologicznego obejmuje m.in. aspekt tematyczny, etymologiczny, słowotwórczy, syntaktyczny itd. Badanie może być prowadzone w ujęciu konfrontatywnym rosyjsko-polskim.

W ramach seminarium można również przygotować pracę z zakresu słownictwa proprialnego (tj. onomastyki), w której przedmiotem analizy jest wybrana kategoria nazw własnych: antroponimy (np. imiona, nazwiska, przezwiska), urbanonimy (np. nazwy ulic), zoonimy (nazwy własne zwierząt) itd.

Istnieje możliwość zaproponowania własnego tematu.

Metody dydaktyczne:

Wykład, referat, dyskusja, ćwiczenia praktyczne, praca w grupie, praca z tekstem źródłowym.

Metody i kryteria oceniania:

Obserwacja i ocena aktywności studenta przez prowadzącego. Uczestniczenie w konsultacjach, warsztatach grupowych , dyskusjach, praca w archiwach i bibliotekach (ekscerpcja materiału źródłowego, kwerendy bibliograficzne itp.).

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie cząstkowe, praca magisterska, egzamin magisterski.

Uwagi:

Grupa nr 1

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)