Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

SZKOŁA DOKTORSKA 2R ZIMA (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Szkoła Doktorska Nauk Społecznych)

Jednostka: Szkoła Doktorska Nauk Społecznych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: SZKOŁA DOKTORSKA 2R ZIMA
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021 - Rok akademicki 2021/22
2022 - Rok akademicki 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021 2022
270-NPS3-2KSBI brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką badań ilościowych i jakościowych oraz znaczeniem badań ilościowych i jakościowych w naukach prawnych. Doktorant, po pozytywnym ukończeniu zajęć uzyskuje kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności oraz postaw społecznych, które są niezbędne do samodzielnego rozwiązywania problemów związanych ze stosowaniem wymienionych metod badawczych. Rozumie specyfikę metodologii nauk prawnych oraz istotę badań empirycznych.

Cele przedmiotu - zdobycie/uzyskanie przez doktoranta (absolwenta studiów III stopnia):

1. Pogłębionej wiedzy na temat metodologii nauk prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem faktualnego wymiaru zjawisk prawnych.

2. Pogłębionej wiedzy na temat specyfiki badań ilościowych i jakościowych w naukach prawnych oraz ich stosowalności w praktyce tworzenia i stosowania prawa.

3. Umiejętności dokonywania analizy case studies.

Strona przedmiotu
270-NSS3-3DIISS brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
270-DZS3-2DYDSZW
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 10 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Skrócony opis:

Założenia i cele przedmiotu:

Założenia: doktorant uzyskuje kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności oraz postaw społecznych, które są niezbędne do prowadzenia zajęć dydaktycznych w szkole wyższej oraz dokonywania ich ewaluacji

Cele przedmiotu:

zdobycie/uzyskanie przez doktoranta:

wiedzy z zakresu nowoczesnych tendencji w dydaktyce szkoły wyższej,

wiedzy w zakresie teorii procesu kształcenia akademickiego,

wiedzy i umiejętności w zakresie metodyki prowadzenia zajęć dydaktycznych w szkole wyższej,

kompetencji społecznych w zakresie odpowiedzialności nauczyciela za planowanie, realizację oraz kontrolę i ocenę efektów procesu kształcenia

Zakres treści:

Dydaktyka szkoły wyższej – terminologia i teoria procesu kształcenia;

Organizacja procesu dydaktycznego: planowanie, realizacja, kontrola i ocena efektów uczenia się studentów; ewaluacja procesu kształcenia;

Jakość kształcenia – pojęcie, koncepcje teoretyczne, uwarunkowania.

Strona przedmiotu
270-EFS3-3ITTRG
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
270-OS3-2KBN
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 5 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 5 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zasadniczym celem realizacji wykładu pt." Komercjalizacja badań naukowych" jest zapoznanie doktorantów z zagadnieniami związanymi z prawami własności intelektualnej, tzn. prawami autorskimi oraz prawami własności przemysłowej do wyników badań naukowych i prac rozwojowych i sposobami ich transferu z uczelni do gospodarki.

Strona przedmiotu
270-PES3-2RCZD brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowym celem realizacji przedmiotu jest wiedza dotycząca podstawowych problemów związanych z rozwojem osób dorosłych oraz współczesnych koncepcji twórczości i edukacji, ich wartości aplikacyjnych, krytyczna ocena i twórcze wykorzystanie w praktyce edukacyjnej i społecznej

Strona przedmiotu
270-EFS3-2SEMEF
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem seminarium jest przygotowanie doktorantów do pisania tekstów naukowych, doskonalenie warsztatu naukowego i wchodzenia w dyskurs naukowy. Rezultatem seminarium realizowanego w ciągu 4 lat kształcenia w SDNS jest przygotowanie i ukończenie rozprawy doktorskiej pod kierunkiem promotora.

Strona przedmiotu
270-EFS3-3SEMEF
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem seminarium jest przygotowanie doktorantów do pisania tekstów naukowych, doskonalenie warsztatu naukowego i wchodzenia w dyskurs naukowy. Rezultatem seminarium realizowanego w ciągu 4 lat kształcenia w SDNS jest przygotowanie i ukończenie rozprawy doktorskiej pod kierunkiem promotora.

Strona przedmiotu
270-NPS3-2SEMNP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium umożliwia przygotowanie do napisania rozprawy doktorskiej oraz realizacji innych elementów Indywidualnego Planu Badawczego.

Strona przedmiotu
270-NPS3-3SEMNP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium umożliwia przygotowanie do napisania rozprawy doktorskiej i innych elementów realizacji założeń Indywidualnego Planu Badawczego.

Strona przedmiotu
270-NSS3-2SEMNS
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
270-NSS3-3SEMNS
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
270-PES3-2SEMPE
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium doktorskie zmierza do przekazania uczestnikowi wiedzy i umiejętności koniecznych do przygotowania i publicznej obrony rozprawy doktorskiej. Jako takie obejmuje zagadnienia metodologiczne, merytoryczne (dyktowane przedmiotem seminarium) oraz zagadnienia formalne konieczne do przygotowania dysertacji. Osobnym elementem seminarium jest wsparcie doktoranta w procesie formułowania Indywidualnego Planu Badawczego, następnie weryfikacja realizacji tego planu.

Strona przedmiotu
270-PES3-3SEMPE
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem jest:

¬Przygotowanie doktoranta do opracowania rozprawy doktorskiej.

- Wsparcie doktoranta w opracowaniu założeń metodologicznych rozprawy doktorskiej.

Wsparcie doktoranta w przygotowaniu artykułów naukowych oraz zgłoszeniu ich do druku w recenzowanym czasopiśmie naukowym wymienionym w wykazie czasopism naukowych ogłaszanym przez MNiSW.

Doradztwo merytoryczne w rozwoju rozprawy doktorskiej przygotowywanej przez doktoranta.

Weryfikacja postępów w przygotowywaniu rozprawy doktorskiej.

Weryfikacja realizacji Indywidualnego Planu Badawczego.

Przygotowanie doktoranta do publicznej obrony rozprawy doktorskiej.

Strona przedmiotu
270-NSS3-2SOCM brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas zajęć omówione zostaną przykłady klasycznych i nowych badań z zakresu socjologii miasta. Podjęta zostanie próba dyskusji i wypracowania projektu badań miasta w warunkach nasilających się procesów depopulacji i migracji międzynarodowych.

Strona przedmiotu
270-NPS3-3SKPW
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatoria obejmujące podstawowy zakres nauczania przedmiotu - prezentacja podstawowych rozwiązań prawnoustrojowych w wybranych systemach rządów wraz z elementami praktyki ustrojowej.

Strona przedmiotu
270-EFS3-2URG brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kształcenia w ramach przedmiotu Uwarunkowania rozwoju gospodarczego jest przekazanie doktorantom pogłębionej wiedzy dotyczącej istoty i przyczyn zróżnicowania rozwoju społeczno-ekonomicznego na świecie, zapóźnień rozwojowych oraz czynników, kierunków i narzędzi pobudzania tego rozwoju.

Studenci nabędą umiejętność diagnozowania stanu rozwoju społeczno-gospodarczego krajów, wykorzystując do tego celu szeroką gamę zagregowanych i nieagregowanych wskaźników rozwoju. Zdobędą umiejętność pogłębionej analizy przyczyn i skutków zacofania społeczno-ekonomicznego wybranych państw świata., a także analizy wewnętrznych oraz międzynarodowych czynników powstrzymujących procesy rozwoju gospodarczego w krajach słabo rozwiniętych. Zapoznają się z teoriami mikro i makroekonomicznymi dotyczącymi możliwości pobudzania rozwoju.

Studenci nabędą wiedzę o źródłach baz danych statystycznych na temat rozwoju takich, jak Eurostat, OECD, UNSD oraz innych publikatorów danych statystycznych.

Strona przedmiotu
270-PES3-3WZPS brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podjęta problematyka konwersatorium skupia się na wybranych zagadnieniach ściśle powiązanych z aktualnymi doświadczeniami współczesnego człowieka. Są to: rodzina/rodzicielstwo; migracje międzynarodowe oraz postawy wobec nich; postawy wobec niektórych zjawisk i problemów społecznych oraz ich uwarunkowania.

Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)